Mobi
+
slutligen [²slU:tligen] adv.
(slutligen)
till sist, till slut
më në fund
(në fund, tek e fundit, përfundimisht)