Mobi
+
sluter [slU:ter] verb
(sluter, slöt, slutit, slut, sluta)
stänga
<A sluter x; A/x sluter sig>
mbyll
Exempel
 • hon slöt ögonenajo mbylli sytë
 • sluta sig inom sig självmbyllem në vetvete
sluter [slU:ter] verb
(sluter, slöt, slutit, slut, sluta)
komma överens om, göra upp
<A sluter x>
lidh
(përfundoj, bëj, bie dakord)
Exempel
 • sluta fredlidh paqe
 • sluta ett avtallidh një kontratë, bëj një marrëveshje
sluter sig [slU:ter+sej] verb
(sluter sig, slöt, slutit, slut, sluta)
förena sig med, ty sig till
<A sluter sig till B>
bashkohem
(lidhem)
Exempel
 • hon slöt sig till rebellernaajo u lidh me kryengritësit
sluter sig [slU:ter+sej] verb
(sluter sig, slöt, slutit, slut, sluta)
komma fram till genom slutledning
<A sluter sig till x/att + SATS>
nxjerr përfundimin
(nxjerr si rrjedhim, deduktoj)
Exempel
 • jag sluter mig till att du inte vill kommaunë kam arritur në përfundimin se ti nuk dëshiron të vish
sluter upp [slu:terUp:] verb
(sluter upp, slöt, slutit, slut, sluta)
samlas, delta
<A sluter upp (bakom B/x)>
mblidhem, grumbullohem
(tubohem, bashkohem)
Exempel
 • sluta upp bakom partiledarenmblidhemi rreth udhëheqësit të partisë
tillsluter [²tIl:slu:ter] verb
(tillsluter, tillslöt, tillslutit, tillslut, tillsluta)
stänger
<A tillsluter x>
mbyll
Exempel
 • förpackningen tillslutes och förseglaspaketa duhet të mbyllet dhe të vuloset
Avledningar
 • tillslutenmbyllur (i,e)
utesluter [²U:teslu:ter] verb
(utesluter, uteslöt, uteslutit, uteslut, utesluta)
inte ta med, stänga ute
<A utesluter B/x>
përjashtoj
(largoj, mënjanoj)
Exempel
 • utesluta en medlempërjashtoj një anëtar
 • utesluta en möjlighetpërjashtoj një mundësi
utesluter [²U:teslu:ter] verb
(utesluter, uteslöt, uteslutit, uteslut, utesluta)
räkna bort möjligheten
<A utesluter x>
përjashtoj
((mundësinë))
Exempel
 • vi kan inte utesluta att det föreligger ett brottne nuk mund të përjashtojmë faktin se kemi të bëjmë me një krim
Uttryck
 • det är inte uteslutet ("det är möjligt") att han kommernuk përjashtohet mundësia që ai të vijë