Mobi
+
slentrian [slentriA:n] subst.
(slentrian, slentrianen, slentrianmässigt)
mekanisk vana
shprehi
(rutinë, zakon)
Exempel
  • hon gjorde det av ren slentrianajo e bëri këtë (punë) thjesht nga rutina (zakoni)
Avledningar
  • slentrianmässig slentrianmässigtsipas rutinës, sipas zakonit