Mobi
+
skydds|område [²$Yd:såm:rå:de] subst.
(skydds|område, skyddsområdet, skyddsområden, skyddsområdena)
militärt område där utländska medborgare inte får uppehålla sig utan särskilt tillstånd
zonë e ndaluar
(zonë ushtarake ku shtetasit e huaj nuk mund të qëndrojnë pa qenë të pajisur me leje të veçantë)