Mobi
+
skydds|instruktör [²$Yd:sinstruktö:r] subst.
(skydds|instruktör, skyddsinstruktören, skyddsinstruktörer)
person som har till uppgift att visa nyanställda och omplacerade hur de ska skydda sig mot skaderisker i arbetet
instruktori i sigurimit në punë
(person që ka për detyrë të mësojë të porsapunësuarit si të mbrohen nga rreziqet dhe të papriturat në punë)