Mobi
+
anställnings|skydd [²An:stel:ni@s$yd:] subst.
(anställnings|skydd, anställningsskyddet)
den trygghet som följer med en anställning
siguri në punë
(ruajtje e vendit të punës)
arbetar|skydd [²Ar:be:tar$yd:] subst.
(arbetar|skydd, arbetarskyddet, arbetarskydds|lagen)
verksamhet för att förhindra och begränsa olycksfall och yrkessjukdomar i arbetet
mbrojtja në punë
(veprimtaria për të shmangur dhe zvogëluar aksidentet në punë si dhe sëmundjet profesionale)
Sammansättningar
 • arbetarskydds|lag arbetarskydds|lagenLigji i Mbrojtjes në Punë
besittnings|skydd [²besIt:ni@s$yd:] subst.
(besittnings|skydd, besittningsskyddet)
ett lagligt skydd för den person som faktiskt innehar en sak
mbrojtje ligjore e qiramarrësit
grund|lag [²grUn:dla:g] subst.
(grund|lag, grundlagen, grundlagar, grundlags|skyddet, grundlags|ändringen)
bestämmelser om statens styrelse; konstitution
kushtetutë
(ligji themelor i një shteti; ligj, dekret, dispozitë ligjore)
Sammansättningar
 • grundlags|skydd grundlags|skyddetmbrojtja e kushtetutës
 • grundlags|ändring grundlags|ändringenndryshimi i kushtetutës
hörsel [hÖr+s:el] subst.
(hörsel, hörseln, hörsel|apparaten, hörsel|nerven, hörsel|skadan, hörsel|skyddet)
förmåga att höra
dëgjim
(dëgjueshmëri, aftësi e dëgjimit)
Exempel
 • hon har nedsatt hörselajo ka dëgjim të dobët
Sammansättningar
 • hörsel|apparat hörsel|apparatenaparat dëgjimi
 • hörsel|nerv hörsel|nervennerv i dëgjimit
 • hörsel|skada hörsel|skadandëmtim i dëgjimit
 • hörsel|skydd hörsel|skyddetmbrojtës veshësh
miljö [miljÖ:] subst.
(miljö, miljön, miljöer, miljö|förstöringen, miljö|problemet, miljö|rörelsen, miljö|skyddet, miljö|vården)
omgivande natur
mjedis, ambient
(natyrë)
Exempel
 • slå vakt om miljönruaj mjedisin (ambientin jetësor)
Sammansättningar
 • miljö|förstöring miljö|förstöringenndotje e ambientit (mjedisit)
 • miljö|problem miljö|problemetprobleme mjedisore
 • miljö|rörelse miljö|rörelsenlëvizje për ruajtjen e ambientit
 • miljö|skydd miljö|skyddetruajtje e ambientit (mjedisit)
 • miljö|vård miljö|vårdenkujdesi për ambientin (mjedisin)
 • miljö|giftlëndë e rrezikshme për natyrën (mjedisin)
mun|skydd [²mUn:$yd:] subst.
(mun|skydd, munskyddet, munskydd, munskydden)
skydd (fram)för munnen
maskë mbrojtëse
(maskë goje)
Extra
rätts|skydd [²rEt:s$yd:] subst.
(rätts|skydd, rättsskyddet)
skydd som lagen ger
mbrojtje ligjore
(mbrojtje që jep ligji)
skydd [$yd:] subst.
(skydd, skyddet, skydd, skydden)
något som skyddar, försvar
mbrojtje
(strehë, vend i mbrojtur)
Exempel
 • i skydd av nattenduke përfituar nga errësira e natës
 • söka skydd mot stormenkërkoj strehë (për t'u mbrojtur) nga stuhia
Sammansättningar
 • rättsskyddmbrojtje juridike
 • regnskyddstrehë (për t'u mbrojtur) nga shiu
strål|skydd [²strÅ:l$yd:] subst.
(strål|skydd, strålskyddet)
skydd mot radioaktiv strålning
mbrojtje nga rrezatimi radioaktiv