Mobi
+
skutt [skut:] subst.
(skutt, skuttet, skutt, skutten)
hopp, språng
kërcim
(hedhje, brofje, hov, hop)
Exempel
  • han gjorde ett skutt av glädjeai u hodh përpjetë nga gëzimi