Mobi
+
skripta [²skrIp:ta] subst.
(skripta, skriptan, skriptor)
sekreterare vid filminspelning
(sekretare e regjisë së një filmi)