Mobi
+
skott|lossning [²skÅt:lås:ni@] subst.
(skott|lossning, skottlossningen)
skjutande
shkrepje e armës
(qitje, zjarr me armë, e shtënë me armë)