Mobi
+
skol|tandvård [²skO:ltan:dvå:r+d] subst.
(skol|tandvård, skoltandvården)
kostnadsfri tandvård för alla elever
shërbimi dentar në shkollë
((falas për të gjithë nxënësit))