Mobi
+
arbets|skada [²Ar:be:tska:da] subst.
(arbets|skada, arbetsskadan, arbetsskador)
skada som uppstått på grund av olycksfall i arbetet, annan skadlig inverkan (arbetssjukdom), smitta och olycksfall under färd till och från arbetet
dëmtim në punë
(dëmtim i shkaktuar nga një aksident në punë, sëmundje profesionale apo diçka e tillë e shkaktuar nga kushtet e punës, dëmtim a sëmundje e shkaktuar gjatë rrugës për në ose nga vendi i punës)
skada [²skA:da] subst.
(skada, skadan, skador, skade|verkningen)
förstörelse på person el. sak, sår, åverkan
lëndim
(dëmtim, plagë, plagosje, dëm)
Exempel
  • stormen vållade svåra skador på de nyplanterade trädenshtrëngata shkaktoi dëme të mëdha në drurët e sapombjellë
  • han tycks inte ha tagit någon större skadaai nuk duket të ketë marrë ndonjë plagë të rëndë, ai nuk duket të jetë plagosur rëndë
Sammansättningar
  • brännskadaplagë zjarri
  • personskadadëmtim në njerëz
  • skade|verkning skade|verkningenpasojë dëmi, dëm
skada [²skA:da] subst.
(skada, skadan, skador)
förhållande som man beklagar, synd
keqardhje
(mëshirë, mëkat, gjynah, keq)
Exempel
  • det är skada att hon inte kan kommaështë mëkat që ajo nuk mund të vinte