Mobi
+
skada [²skA:da] subst.
(skada, skadan, skador, skade|verkningen)
förstörelse på person el. sak, sår, åverkan
lëndim
(dëmtim, plagë, plagosje, dëm)
Exempel
 • stormen vållade svåra skador på de nyplanterade trädenshtrëngata shkaktoi dëme të mëdha në drurët e sapombjellë
 • han tycks inte ha tagit någon större skadaai nuk duket të ketë marrë ndonjë plagë të rëndë, ai nuk duket të jetë plagosur rëndë
Sammansättningar
 • brännskadaplagë zjarri
 • personskadadëmtim në njerëz
 • skade|verkning skade|verkningenpasojë dëmi, dëm
skada [²skA:da] subst.
(skada, skadan, skador)
förhållande som man beklagar, synd
keqardhje
(mëshirë, mëkat, gjynah, keq)
Exempel
 • det är skada att hon inte kan kommaështë mëkat që ajo nuk mund të vinte
arbets|skada [²Ar:be:tska:da] subst.
(arbets|skada, arbetsskadan, arbetsskador)
skada som uppstått på grund av olycksfall i arbetet, annan skadlig inverkan (arbetssjukdom), smitta och olycksfall under färd till och från arbetet
dëmtim në punë
(dëmtim i shkaktuar nga një aksident në punë, sëmundje profesionale apo diçka e tillë e shkaktuar nga kushtet e punës, dëmtim a sëmundje e shkaktuar gjatë rrugës për në ose nga vendi i punës)
buller [bUl:er] subst.
(buller, bullret, buller, bullren bullrena, buller|nivån)
störande ljud, oväsen
zhurmë e madhe
(potere)
Exempel
 • området besväras av buller från motorvägenzona shqetësohej nga zhurma e rrugës automobilistike
 • anvisningar för bekämpning av buller på arbetsplatsenudhëzime për luftimin e zhurmave në vendin e punës
Sammansättningar
 • motorbullerzhurmë motori
 • buller|nivå buller|nivånnivel i zhurmës
 • buller|skadadëmtim nga zhurma
förlossning [för+lÅs:ni@] subst.
(förlossning, förlossningen, förlossningar, förlossnings|skadan)
födande av barn
lindje
((fëmije))
Sammansättningar
 • förlossnings|skada förlossnings|skadandëmtim gjatë lindjes
hörsel [hÖr+s:el] subst.
(hörsel, hörseln, hörsel|apparaten, hörsel|nerven, hörsel|skadan, hörsel|skyddet)
förmåga att höra
dëgjim
(dëgjueshmëri, aftësi e dëgjimit)
Exempel
 • hon har nedsatt hörselajo ka dëgjim të dobët
Sammansättningar
 • hörsel|apparat hörsel|apparatenaparat dëgjimi
 • hörsel|nerv hörsel|nervennerv i dëgjimit
 • hörsel|skada hörsel|skadandëmtim i dëgjimit
 • hörsel|skydd hörsel|skyddetmbrojtës veshësh
menisk [menIs:k] subst.
(menisk, menisken, menisker)
broskskiva i knäleden
menisk-u
(krisje e kërcit gjysmërrethor të gjurit)
Sammansättningar
 • meniskskadalëndim menisku, dëmtim i meniskut
plåt [plå:t] subst.
(plåt, plåten, plåtar, plåt|burken, plåt|skadan)
metallmaterial i form av en tunn skiva
fletë metalike
Sammansättningar
 • aluminiumplåtfletë alumini
 • röntgenplåtnegativ radiografie
 • plåt|burk plåt|burkenkuti llamarine
 • plåt|skada plåt|skadandëmtim i karrocerisë (së automjetit)
Extra
rygg [ryg:] subst.
(rygg, ryggen, ryggar, rygg|skadan, rygg|fenan)
kroppens baksida
kurriz ("edhe fig. për anën e pasme (shpinën), etj.")
(shpinë)
Exempel
 • svag ryggme shpinë të dobët
 • räta på ryggenkrekosem, drejtoj shpinën
 • han gömde sig bakom ryggen på andraai u fsheh pas shpinës së të tjerëve
Uttryck
 • vända någon ryggen ("inte längre bry sig om någon")i kthej shpinën dikujt, ("nuk e vras më mendjen për dikë")
 • gå bakom ryggen på någon ("göra något som någon annan inte vet om")bëj diçka pas shpinës së dikujt; ia punoj dikujt pabesisht
 • hålla någon om ryggen ("beskydda någon")mbështes dikë, përkrah dikë, mbroj dikë
Sammansättningar
 • stolsryggshpinore, shpinë e karriges
 • bokryggshpinë e librit
 • rygg|skada rygg|skadandëmtim i shpinës
 • rygg|fena rygg|fenanpendët e kurrizit, fletët notuese të kurrizit (të peshkut)
 • rygg|kotavertebër, rruazë kurrizi
skadar [²skA:dar] verb
(skadar, skadade, skadat, skada)
göra illa, såra
<A/x skadar B/y>
lëndoj ("fig. "prish, dëmtoj"")
(plagos, dëmtoj, shkatërroj, prek, cenoj)
Exempel
 • hon har skadat sig i fotenajo ka vrarë këmbën
 • hennes anseende skadadesasaj iu cenua autoriteti
 • ett svårt skadat djurnjë kafshë shumë e plagosur
Uttryck
 • det skadar inte att ("man kan gott") försöka igennuk prish punë nëse bëjmë edhe një përpjekje tjetër
skalle [²skAl:e] subst.
(skalle, skallen, skallar, skall|skadan)
hjärnskål, kranium
kafkë ("në ligj. e përdit. "kokë, kaptinë"")
(rrasht i kresë, kapak i kokës)
Uttryck
 • dansk skalle ("slag med huvudet (i slagsmål)")gjuajtje me kokë (në futboll)
Sammansättningar
 • dödskallekafkë e të vdekurit
 • tjockskallekokëtrashë, kokëtul, kokëkungull
 • skall|skada skall|skadandëmtim i kafkës
sår [så:r] subst.
(sår, såret, sår, såren, sår|skadan)
(blödande) skada i kroppens vävnader
plagë ("fig. edhe për plagë shpirtërore")
(vrajë)
Exempel
 • tiden läker alla sårkoha i mjekon të gjitha plagët
Sammansättningar
 • skärsår(e) prerë, plagë e thellë, prerje, vrajë
 • magsårulcerë gastrike, ulcerë në stomak
 • sår|skada sår|skadanplagë
Extra
tjäle [²cÄ:le] subst.
(tjäle, tjälen, tjäl|skadan)
frusen mark
tokë e ngrirë
Sammansättningar
 • tjäl|skada tjäl|skadandëme nga acari, dëmtime nga ngrica
 • tjäl|lossningzbutje e acarit