Mobi
+
sjuk|hus [²$U:khu:s] subst.
(sjuk|hus, sjukhuset, sjukhus, sjukhusen, sjukhus|vården)
institution där man vårdar sjuka; lasarett
spital
Exempel
 • ligga på sjukhusjam (i,e) shtruar në spital
 • de skadade fördes till sjukhustë lënduarit (plagosurit) u dërguan në spital
Sammansättningar
 • mentalsjukhusspital psikiatrik
 • sjukhus|vård sjukhus|vårdenshërim spitalor
Extra
annex [anEk:s] subst.
(annex, annexet)
sidobyggnad
aneks
(shtesë (ndërtese))
Sammansättningar
 • sjukhus|annexaneks spitali
djur [ju:r] subst.
(djur, djuret, djur, djuren, djur|plågeriet, djur|parken)
levande varelse som inte är en växt (el. människa)
shtazë, kafshë
Exempel
 • vilda djurkafshë të egra
 • tama djurkafshë të zbutura
Sammansättningar
 • däggdjurgjitarë, sisorë
 • husdjurkafshë shtëpiake
 • djur|plågeri djur|plågerietcfilitje shtazësh, mundim kafshësh
 • djur|park djur|parkenkopsht zoologjik
 • djur|försökeksperiment me kafshë
 • djur|sjukhusstacion veterinar
hus [hu:s] subst.
(hus, huset, hus, husen)
utrymme där människor, bor, vistas el. förvarar saker
shtëpi
Uttryck
 • hålla hus ("befinna sig")ndodhem, gjendem
 • Folkets hus ("byggnad med allmänna samlingslokaler")Shtëpia e Popullit-pallat me lokale të ndryshme publike ku mblidhen njerëzit
Sammansättningar
 • radhusvarg shtëpish (ngjitur njëra me tjetrën)
 • sjukhusspital
 • stenhusshtëpi me gurë
 • fritidshusshtëpi pushimi për kalimin e kohës së lirë
 • växthusserë
 • varuhusmapo, magazinë
Extra
intendent [intendEn:t] subst.
(intendent, intendenten, intendenter)
som har hand om viss utrustning
intendent
(ai që kujdeset për furnizimin e trupave (në ushtri))
Sammansättningar
 • museiintendentintendent i muzeut, përgjegjës i muzeut
 • sjukhusintendentintendent i spitalit, administrator i spitalit
plats [plat:s] subst.
(plats, platsen, platser, plats|bristen)
ledigt utrymme
hapësirë
(vend)
Exempel
 • det får inte plats någon mer i bussennuk ka më vend për njeri në autobus
 • ge plats för nya lokalerjap vend për lokale të reja
Sammansättningar
 • sjukhusplatsshtrat në spital, vend në spital
 • plats|brist plats|bristenmungesë vendesh
sal [sa:l] subst.
(sal, salen, salar)
stort rum
sallë ("veçanërisht për aktivitete publike")
Exempel
 • patienten ligger på sal 11pacienti është në sallën 11
Sammansättningar
 • matsalmensë
 • skolsalauditor, dhomë mësimi
 • sjukhussaldhomë spitali
sjuk [$u:k] adj.
(sjuk, sjukt, sjuka, sjukhuset)
som inte har bra hälsa
sëmurë (i,e) ("fig. edhe për sende "dyshimtë (i,e), errët (i,e), pandersh/ëm (i), -me (e)"")
(shëndetlig)
Motsatser: frisk
Exempel
 • hon har varit sjuk längeajo ka qenë e sëmurë për një kohë të gjatë
 • ligga sjukrri në shtrat (i,e) sëmurë
 • svårt sjukshumë i sëmurë, (i,e) sëmurë rëndë
 • de psykiskt sjukatë sëmurët psikikë (mendorë)
 • hela historien verkar sjuke gjithë kjo punë mban erë (është e dyshimtë)
Sammansättningar
 • lungsjuki sëmuri nga mushkëritë (njeri me mushkëri të sëmuara
 • sjukhus sjukhusetspital-i
sjukhus|sjuka [²$U:khu:s$u:ka] subst.
(sjukhus|sjuka, sjukhussjukan)
svårläkt infektion som sprids på bl. a. sjukhus
infeksion spitali