Mobi
+
rum [rum:] subst.
rum [rum:] subst.
(rum, rummet, rum, rummen, rums|belysningen)
avdelning i hus
dhomë
Exempel
 • en lägenhet på fyra rum och köknjë apartament me katër dhoma dhe kuzhinë
Sammansättningar
 • badrumbanjë (në shtëpi)
 • tjänsterumzyrë pune
 • sjukrumdhomë e të sëmurëve
 • rums|belysning rums|belysningenndriçim dhome
Extra
rum [rum:] subst.
(rum, rummet, rum, rummen)
plats, utrymme
hapësirë
(vend)
Exempel
 • vi får inte rum med fler möblerne nuk kemi më vend për më shumë mobilie
 • lämna rum för nypåstigna passagerarebëj vend për udhëtarët e posahipur (në tren, autobus, etj.)
 • hon kommer i främsta rummetajo vjen e para
Uttryck
 • äga rum ("utspela sig, ske")ndodh, ngjan
Sammansättningar
 • svängrumhapësirë e lirë
 • tomrumvend i zbrazët
arbete [²Ar:be:te] subst.
(arbete, arbetet, arbeten, arbetena, arbets|dagen, arbets|fördelningen, arbets|förmågan, arbets|förtjänsten, arbets|gruppen, arbets|kamraten, arbets|ledaren, arbets|livet, arbets|miljön, arbets|takten, arbets|tiden, arbets|tillfället, arbets|uppgiften)
verksamhet, jobb
veprimtari
Exempel
 • dagligt arbeteveprimtari e përditshme
 • manuellt arbetepunë krahu, veprimtari fizike
 • fritt valt arbetepunë e zgjedhur vetë
 • vara i arbetejam në punë
 • olycksfall i arbetetaksident në punë
Sammansättningar
 • industriarbetepunë në sektorin industrial
 • hushållsarbetepunë shtëpiake
 • kroppsarbetepunë krahu (fizike)
 • arbets|dag arbets|dagenditë pune
 • arbets|fördelning arbets|fördelningenndarje e punës
 • arbets|förmåga arbets|förmåganaftësi për të punuar
 • arbets|förtjänst arbets|förtjänstenrrogë, pagë
 • arbets|grupp arbets|gruppengrup pune
 • arbets|kamrat arbets|kamratenshok pune
 • arbets|ledare arbets|ledarendrejtues pune
 • arbets|liv arbets|livetjetë e punës
 • arbets|miljö arbets|miljönmjedis i punës
 • arbets|takt arbets|taktenritëm i punës
 • arbets|tid arbets|tidenorari i punës
 • arbets|tillfälle arbets|tillfälletmundësi punësimi, vend pune
 • arbets|uppgift arbets|uppgiftendetyrë në punë, detyrë pune
 • arbets|konfliktmosmarrëveshje në punë, konflikt pune
 • arbetslivs|erfarenhetpërvojë në punë, përvojë pune
 • arbets|lunchdrekë pune
 • arbets|myrapunëtor i madh, bletë punëtore
 • arbets|narkomanfanatik pune, maniak për punë
 • arbets|rumdhomë pune
 • arbets|tvistmosmarrëveshje në punë, grindje në punë
arm|båge [²Ar:mbå:ge] subst.
(arm|båge, armbågen, armbågar, armbågs|leden)
leden mellan överarmen och underarmen
bërryl
Uttryck
 • ha vassa armbågar ("vara framfusig")ka bërryla të fortë ("është (i,e) padrojtur")
Sammansättningar
 • armbågs|led armbågs|ledennyjë e bërrylit
 • armbågs|rumdhomë shumë e vogël (që ka një hapësirë aq sa mund të lëvizësh vetëm bërrylat)
Extra
bad|rum [²bA:drum:] subst.
(bad|rum, badrummet, badrum, badrummen)
ett rum med badkar
banjë
(nevojtore, wc)
berg|rum [²bÄr:jrum:] subst.
(berg|rum, bergrummet, bergrum, bergrummen)
rum insprängt i berg
(zgavër në mal nga minimi)
dam|rum [²dA:mrum:] subst.
(dam|rum, damrummet, damrum, damrummen)
damtoalett
banjë
(nevojtore (wc) grash)
dubbel [dUb:el] adj.
(dubbel, dubbelt, dubbla, dubbel|arbetet, dubbel|spelet)
med två av samma slag, tvåfaldig
dyfishtë (i,e)
Exempel
 • dubbel hamburgarehamburger i dyfishtë
 • dubbel mästare i brottningkampion i dyfishtë në mundje
 • dubbelt medborgarskapshtetësi e dyfishtë
 • i dubbel bemärkelseme kuptim të dyfishtë
 • summan uppgår till det dubblashuma është dyfishuar
Uttryck
 • dubbel bokföring ("bokföring där varje post antecknas på två ställen")regjistrim i dyfishtë, regjistrim i postës në dy blloqe, kontabilitet i dyfishtë
Sammansättningar
 • dubbel|arbete dubbel|arbetetpunë e dyfishtë
 • dubbel-|LP:npllakë (disk i) e dyfishtë
 • dubbelrumdhomë për dy veta, dhomë dopio
 • dubbel|spel dubbel|speletlojë e dyfishtë; hipokrizi, dyfytyrësi
dusch [du$:] subst.
(dusch, duschen, duschar, dusch|rummet)
apparat som strilar vatten och som används när man tvättar kroppen
dush
Sammansättningar
 • dusch|rum dusch|rummetdhomë dushi, banjë me dush
Extra
enkel [E@:kel] adj.
(enkel, enkelt, enkla, enkel|rummet)
inte dubbel
tek
(vetëm, (i,e) thjeshtë për një)
Motsatser: dubbel
Exempel
 • enkel biljettbiletë me një drejtim
Uttryck
 • enkel majoritet ("majoritet med endast något mer än hälften av rösterna")shumicë e thjeshtë ("shumicë me vetëm pak më shumë se gjysmën e votave")
Sammansättningar
 • enkel|rum enkel|rummetdhomë teke
en|rum [²E:nrum:] subst.
hobby [hÅb:y (el. -i)] subst.
(hobby, hobbyn, hobbyer, hobby|rummet, hobby|verkstaden)
sysselsättning på fritiden
hobi
(pasion, punë qejfi, aktivitet (punë) për të kaluar kohën)
Sammansättningar
 • hobby|rum hobby|rummetdhoma për (veprimtari të ndryshme në) kohën e lirë
 • hobby|verkstad hobby|verkstadenlokal për aktivitete të lira
hotell [hotEl:] subst.
(hotell, hotellet, hotell, hotellen, hotell|ägaren)
hus med rum för resande
hotel
(bujtinë)
Exempel
 • ta in på hotellvendosem në një hotel
 • bo på hotellbanoj në hotel
Sammansättningar
 • lyxhotellhotel luksoz
 • hotell|ägare hotell|ägarenpronar i hotelit
 • hotell|rumdhomë hoteli
hus|rum [²hU:srum:] subst.
(hus|rum)
tak över huvudet, logi
banesë, strehim
Exempel
 • mat och husrumushqim dhe strehim
håla [²hÅ:la] subst.
(håla, hålan, hålor)
fördjupning el. hålighet (i berg el. jord)
shpellë ("fig. "vend jointeresant"; në fjalë të përbëra edhe "strofkë, çerdhe (keqbërësish)"")
(zgafellë, zgavër, vrimë)
Sammansättningar
 • armhålasqetull
 • opiumhålastrofull opiumi, çerdhe opiumi
 • småstadshålaskutë e ndyrë
 • ögonhålazgavra e syrit
 • hålrumzbrazëtirë, zgavër, gropë
inackordering [²In:akor+de:ri@] subst.
(inackordering, inackorderingen, inackorderingsrummet)
hyra av kost och logi (i privatbostad)
akomodim
(vendosje me qira në një banesë private, ku përfshihet ushqimi dhe fjetja)
Sammansättningar
 • inackorderings|rum inackorderingsrummetdhomë me qira (ku hyn edhe ushqimi)
kapp|rum [²kAp:rum:] subst.
(kapp|rum, kapprummet, kapprum, kapprummen)
plats där man hänger ytterkläder, garderob
gardërobë
(teshatore)
Extra
klass|rum [²klAs:rum:] subst.
(klass|rum, klassrummet, klassrum, klassrummen)
rum för skolundervisning
klasë
(dhoma e mësimit)
Extra
mangel [mA@:el] subst.
(mangel, mangeln, manglar, mangel|rummet)
apparat som slätar ut tvättade kläder och textilier genom att pressa dem mellan två valsar
hekurosës (rrobash)
(mjet për shtrirjen e rrobave të zhubravitura)
Sammansättningar
 • mangel|rum mangel|rummetvend ku hekurosen rrobat
Extra
maskin [ma$I:n] subst.
(maskin, maskinen, maskiner, maskin|rummet, maskin|skötaren)
apparat som utför arbete och drivs med energi (t ex el)
makinë
(aparat që punon ose drejtohet me një lloj energjie)
Sammansättningar
 • datamaskinkompjuter, makinë llogaritëse
 • skrivmaskinmakinë shkrimi
 • tvättmaskinmakinë larëse, lavatriç/e-ja
 • maskin|rum maskin|rummetsallë e makinave, repart i makinerive
 • maskin|skötare maskin|skötarenmekanik-u, makinist-i, konstruktor makinash
Extra
mellan|rum [²mEl:anrum:] subst.
(mellan|rum, mellanrummet, mellanrum, mellanrummen)
avstånd (i tid och rum), lucka, intervall
distancë
((në kohë dhe hapësirë), interval, largësi)
Exempel
 • hon syns med jämna mellanrum i veckotidningarnas spalterajo shfaqet rregullisht në kolonat e revistave javore
omklädnings|rum [²Åm:klä:dni@srum:] subst.
(omklädnings|rum, omklädningsrummet, omklädningsrum, omklädningsrummen)
rum där man klär om sig
dhoma e zhveshjes ("veçanërisht në istitucione sportive")
(dhomë veshjeje)
rom [råm:] subst.
(rom, rommen)
spritdryck av sockerrörssaft
rum
(pije alkoolike që përgatitet me lëngun e kallam sheqerit)
sammanträde [²sAm:anträ:de] subst.
(sammanträde, sammanträdet, sammanträden, sammanträdena, sammanträdes|rummet)
möte (där bestämda frågor diskuteras)
mbledhje
(takim)
Exempel
 • vid sammanträdet valdes ny ordförandenë mbledhje u zgjodh kryetari i ri
Sammansättningar
 • styrelsesammanträdembledhje e drejtorisë, mbledhje kryesie
 • sammanträdes|rum sammanträdes|rummetdhomë e mbledhjeve, sallë e mbledhjeve
skydds|rum [²$Yd:srum:] subst.
(skydds|rum, skyddsrummet, skyddsrum, skyddsrummen)
utrymme som ger skydd mot bomber etc
strehim
(vend mbrojtjeje ndaj bombardimeve, etj.)
sover [sÅ:ver] verb
(sover, sov, sovit, sov, sova, sov|rummet)
vara försänkt i sömn, slumra
<A sover>
fle
(bëj gjumë)
Exempel
 • hon sov gott hela nattenajo fjeti mirë gjithë natën
Sammansättningar
 • sov|rum sov|rummetdhomë e fjetjes, dhomë e gjumit
sov|rum [²sÅ:vrum:] subst.
(sov|rum, sovrummet, sovrum, sovrummen)
rum med sängar, sängkammare
dhomë gjumi
(dhomë fjetjeje, fjetore)
spel|rum [²spE:lrum:] subst.
(spel|rum, spelrummet, spelrum, spelrummen)
utrymme att röra sig fritt
fushë veprimi
Exempel
 • ha fritt spelrumkam fushë të lirë veprimi, (i) kam duart e lira për të vepruar
sväng|rum [²svE@:rum:] subst.
(sväng|rum, svängrummet)
utrymme
hapësirë e lirë
(vend, zbrazëtirë)
Exempel
 • gott om svängrumhapësirë e madhe
tom|rum [²tOm:rum:] subst.
(tom|rum, tomrummet, tomrum, tomrummen)
tomt utrymme
zbrazëti ("kryes. fig. për të shpr. keqardhje, pikëllim")
(boshllëk)
Exempel
 • hon lämnade ett stort tomrum efter sig när hon dogajo la pas një zbrazëti të madhe pas vdekjes
tvätt|rum [²tvEt:rum:] subst.
(tvätt|rum, tvättrummet, tvättrum, tvättrummen)
rum där man kan tvätta sig
banjë
(anderë për larje)
vardags|rum [²vA:r+da(:g)srum:] subst.
(vardags|rum, vardagsrummet, vardagsrum, vardagsrummen)
gemensamt sällskapsrum i en bostad
dhomë e ndenjes
(dhomë e pritjes)
vila [²vI:la] subst.
(vila, vilan, vilo|pausen, vil|rummet)
tillstånd då någon eller något vilar, stillhet, avkoppling
pushim
(çlodhje, qetësi)
Exempel
 • han unnade sig inte ett ögonblicks vilaai nuk i lejoi vetes as edhe një çast pushim
Uttryck
 • den sista vilan ("döden")pushimi i fundit, gjumi i madh, vdekja
Sammansättningar
 • vapenvilaarmëpushim
 • vilo|paus vilo|pausenpauzë, pushim i shkurtër
 • vil|rum vil|rummetdhomë pushimi (në vendet e punës)
vänt|rum [²vEn:trum:] subst.
(vänt|rum, väntrummet, väntrum, väntrummen)
rum där man väntar (på läkare etc)
paradhomë
(dhomë e pritjes (tek mjeku))