Mobi
+
rik [ri:k] adj.
(rik, rikt, rika)
som har många ekonomiska tillgångar
pasur (i,e)
(kamur (i,e), pasanik, -e, që ka të ardhura të shumta ekonomike)
Exempel
 • en rik kvinnanjë grua e pasur
rik [ri:k] adj.
(rik, rikt, rika)
som innehåller en stor mängd av något
<rik (på x)>
pasur (i,e)
Exempel
 • en rik floraflorë e pasur, bimësi e pasur
 • ett rikt landnjë vend i pasur
 • rika möjlighetermundësi të shumta
 • rik på olja(i,e) pasur me naftë
anrik [²A:nrik] adj.
(anrik, anrikt, anrika)
som har anor och förnäma traditioner
bujar, -e
(fisnik, -e, pasur (i,e) në tradita)
Exempel
 • en anrik familjnjë familje e pasur (në tradita)
framgång [²frAm:gå@:] subst.
(framgång, framgången, framgångar, framgångs|rikt)
gott resultat av någons verksamhet
sukses
(arritje)
Exempel
 • valet innebar en stor framgång för liberalernazgjedhjet ishin një sukses i madh për liberalët
Sammansättningar
 • försäljningsframgångsukses në shitje
 • kritikerframgångsukses i kritikëve
 • framgångs|rik framgångs|riktsuksessh/ëm (i), -me (e)
färg [fär:j] subst.
(färg, färgen, färger)
ett slags synintryck; kulör, nyans
ngjyrë ("fig. "aspekt, nuancim, pamje e përgjithshme"")
(bojë, nuancë)
Exempel
 • sätta färg pångjyros
 • färg och formngjyrë dhe formë
 • politisk färgngjyrim politik
Sammansättningar
 • hudfärgngjyrë e lëkurës
 • höstfärgngjyrë vjeshte
 • tegelfärgngjyrë tulle
 • färg|grann
 • färg|riki pasur me ngjyra
 • färg|skalaspektër (gamë) ngjyrash
 • färg|tevetelevizor me ngjyra
Extra
inflytelse|rik [²In:fly:telseri:k] adj.
(inflytelse|rik, inflytelserikt, inflytelserika)
som har stort inflytande
me ndikim, me influencë
(veprues, -e, që ka shumë ndikim)
kalori [kalorI:] subst.
(kalori, kalorien, kalorier, kalori|behovet)
mått på energimängd i mat (beräknas numera i "joule")
kalori
Sammansättningar
 • kalori|behov kalori|behovetnevojë kalorike
 • kalori|fattig(i,e) varfër në kalori, (i,e) që nuk është pasur me kalori
 • kalori|rik(i,e) pasur me kalori
Extra
läro|rik [²lÄ:rori:k] adj.
(läro|rik, lärorikt, lärorika)
som ger kunskaper, instruktiv
edukativ, -e, mësimdhënës, -e
(instruktiv, -e, instruktues, -e)
löfte [²lÖf:te] subst.
(löfte, löftet, löften, löftena, löftes|brottet)
det som någon lovar
premtim
(të premtuarit)
Sammansättningar
 • vallöftepremtime elektoriale
 • löftes|brott löftes|brottetshkelje e premtimit
 • löftes|rikpremtues, -e, që premton
näring [²nÄ:ri@] subst.
(näring, näringen, näringar, närings|bristen, närings|rikt)
de ämnen som behövs för att någon el. något skall leva, föda
ushqim ("edhe fig.")
Uttryck
 • ge näring åt ("ge bevis för, få att verka solklart") ett rykteushqej një thashethem
Sammansättningar
 • närings|brist närings|bristenmungesë ushqimesh
 • närings|rik närings|riktushqyesh/ëm (i), -me (e), (i,e) pasur me cilësi ushqimore
omfång [²Åm:få@:] subst.
(omfång, omfånget, omfång, omfången, omfångs|rikt)
det utrymme som något upptar
masë
(madhësi, gjerësi, shkallë, vëllim)
Exempel
 • en bok av imponerande omfångnjë libër me përmasa të mëdha
Sammansättningar
 • omfångs|rik omfångs|riktgjerë (i,e), gjatë (i,e), në shkallë të gjerë
rik|haltig [²rI:khal:tig] adj.
(rik|haltig, rikhaltigt, rikhaltiga)
riklig, stor
pasur (i,e), begatë (i,e)
(bollsh/ëm (i), -me (e))
Exempel
 • en rikhaltig penninggåvanjë dhuratë e madhe parash
seger [sE:ger] subst.
(seger, segern, segrar, seger|chansen, seger|herren)
vinst i tävling
fitore
(ngadhënjim, triumf)
Exempel
 • en viktig seger för hemmalagetnjë fitore e rëndësishme për skuadrën vendase
 • hon är favorit till segernajo është favorite për të fituar
Sammansättningar
 • slutsegerfitore përfundimtare
 • valsegerfitore në votime
 • seger|chans seger|chansengjasë për fitore, shans për fitore
 • seger|herre seger|herrenngadhënjimtar-i, fitimtar-i, fitues-i
 • seger|rikngadhënjimtar, -e, triumfues, -e, fitimtar, -e
snille [²snIl:e] subst.
(snille, snillet, snillen, snillena, snill|rikt)
(person med) stor begåvning, geni
gjeni
(person me prirje të mëdha)
Sammansättningar
 • snill|rik snill|riktgjenial, -e, talentuar (i,e)
snill|rik [²snIl:ri:k] adj.
(snill|rik, snillrikt, snillrika)
mycket begåvad, genialisk
gjenial, -e
(shkëlqyer (i,e))
Exempel
 • en snillrik uppfinningnjë shpikje gjeniale
tal|rik [²tA:lri:k] adj.
(tal|rik, talrikt, talrika)
som finns i stort antal
shumtë (i,e)
(madh (i) në numër)
uppfinning [²Up:fin:i@] subst.
(uppfinning, uppfinningen, uppfinningar)
något som uppfunnits
shpikje
(zbulim)
Exempel
 • en ny uppfinningnjë zbulim i ri
Sammansättningar
 • uppfinnings|rikkrijues, -e, shpikës, -e, mendjehollë, mendjemprehtë, mendjefemër
uppslag [²Up:sla:g] subst.
(uppslag, uppslaget, uppslag, uppslagen, uppslags|rikt)
idé, plan
ide
(plan, mendim)
Exempel
 • jag fick ett bra uppslag till en roman(unë) mora një ide të mirë për romanin
Sammansättningar
 • uppslags|rik uppslags|rikt(i,e) pasur me ide
ära [²Ä:ra] subst.
(ära, äran)
berömmelse, heder
dinjitet
(sedër, nder, lavdi)
Exempel
 • ta äran åt sigmarr lavdinë mbi vete
 • det gick hans ära förnär att bli utskrattade acaroi ajo që ata e tallën
Uttryck
 • Stockholm i all ära ("Stockholm är nog bra") men jag vill inte bo därSa për Stokholmin, i lumtë, por unë s'dua të banoj atje
 • har den äran ("gratulerar") på födelsedagenurime për ditëlindjen
Sammansättningar
 • ärekränkningfyerje (ofendim dinjiteti)
 • äroriklavdish/ëm (i), -me (e), përmenduar (i,e)
Avledningar
 • ärbari ndershëm e ndershme
ärorik [²Ä:rori:k] adj.
(ärorik, ärorikt, ärorika)
som fått mycket berömmelse
lavdish/ëm (i), -me (e)