Mobi
+
anti- [²An:ti- (el. anti-)] förled
(anti-, anti|byråkratiskt, anti(-)kärnvapenrörelsen, anti|semiten)
mot-
kundër
(anti)
Sammansättningar
 • anti|byråkratisk anti|byråkratisktantiburokratik
 • anti(-)kärnvapenrörelse anti(-)kärnvapenrörelsenlëvizje kundër armëve bërthamore
 • anti|semit anti|semitenantisemit-i
 • anti|kroppantitrup
arbetar|rörelse [²Ar:be:tarö:relse] subst.
avtal [²A:vta:l] subst.
(avtal, avtalet, avtal, avtalen, avtals|förhandlingen, avtals|rörelsen)
(rättsligt bindande) överenskommelse, uppgörelse
kontratë, marrëveshje
(konventë, traktat)
Exempel
 • LO träffar avtal med SAFLO-ja lidh kontratë me SAF-in
 • enligt gällande avtalsipas marrëveshjes në fuqi
 • avtalet mellan staten och Sveriges Radiomarrëveshje midis shtetit dhe Radios së Suedisë
Sammansättningar
 • kollektivavtalkontratë kolektive
 • avtals|förhandling avtals|förhandlingenbisedimet mes palëve për një kontratë
 • avtals|rörelse avtals|rörelsenlëvizje për kontratat e punës
 • avtals|stridignë kundërshtim me kontratën
 • avtals|villkorkushtet e kontratës
befrielse [befrI:else] subst.
(befrielse, befrielsen, befrielser, befrielse|rörelsen)
frigörelse, frisläppande; tillåtelse att slippa
çlirim
(lirim, largim, shkarkim (nga detyra))
Exempel
 • folket kunde uppnå sin befrielse med fredliga medelpopulli ta arrinte lirinë e vet me mjete paqësore
Sammansättningar
 • befrielse|rörelse befrielse|rörelsenlëvizje çlirimtare
broderskap [²brO:der+ska:p] subst.
(broderskap, broderskapet, broderskap, broderskapen)
det att känna gemenskap som bröder
vëllazëri
Exempel
 • Frihet, Jämlikhet, Broderskap!Liri, Barazi, Vëllazëri!
Sammansättningar
 • broderskaps|rörelsenlëvizja vëllazërore
folk|rörelse [²fÅl:krö:relse] subst.
(folk|rörelse, folkrörelsen, folkrörelser)
politisk eller ideell folklig rörelse (t ex nykterhetsrörelsen)
lëvizje popullore
(lëvizje popullore politike apo idealiste (siç është p.sh. lëvizja popullore kundër alkoolizmit))
miljö [miljÖ:] subst.
(miljö, miljön, miljöer, miljö|förstöringen, miljö|problemet, miljö|rörelsen, miljö|skyddet, miljö|vården)
omgivande natur
mjedis, ambient
(natyrë)
Exempel
 • slå vakt om miljönruaj mjedisin (ambientin jetësor)
Sammansättningar
 • miljö|förstöring miljö|förstöringenndotje e ambientit (mjedisit)
 • miljö|problem miljö|problemetprobleme mjedisore
 • miljö|rörelse miljö|rörelsenlëvizje për ruajtjen e ambientit
 • miljö|skydd miljö|skyddetruajtje e ambientit (mjedisit)
 • miljö|vård miljö|vårdenkujdesi për ambientin (mjedisin)
 • miljö|giftlëndë e rrezikshme për natyrën (mjedisin)
motstånd [²mO:tstån:d] subst.
(motstånd, motståndet, motstånds|rörelsen)
opposition, försvar
rezistencë
(qëndresë, kundërshtim)
Exempel
 • motståndet mot nazismenrezistencë kundër nazizmit, qëndrueshmëri
 • förslaget mötte motstånd från allmänhetenpropozimi hasi në rezistencën e opinionit publik
Sammansättningar
 • motstånds|rörelse motstånds|rörelsenrezistencë
 • motstånds|mananëtar i rezistencës
pingst|rörelsen [²pI@:strö:relsen] namn
(pingst|rörelsen)
en frikyrklig väckelserörelse
pentekostalizëm
(lëvizje fetare (konformiste))
rörelse [²rÖ:relse] subst.
(rörelse, rörelsen, rörelser, rörelse|riktningen)
förflyttning
lëvizje
(zhvendosje)
Sammansättningar
 • vågrörelselëvizje e valëve
 • rörelse|riktning rörelse|riktningendrejtim i lëvizjes
 • rörelse|hindrad
 • rörelse|frihetliri e lëvizjes
rörelse [²rÖ:relse] subst.
(rörelse, rörelsen, rörelser)
gest, åtbörd
lëvizje ("veçanërisht për lëvizje trupore")
(gjeste)
Exempel
 • livliga rörelserlëvizje të gjalla
 • gymnastiska rörelserlëvizje gjimnastikore
rörelse [²rÖ:relse] subst.
(rörelse, rörelsen, rörelser, rörelse|kapitalet)
företag
ndërmarrje
(firmë,biznes)
Exempel
 • driva en rörelsedrejtoj një biznes
Sammansättningar
 • kioskrörelsebiznes qoshku (kioske)
 • rörelse|kapital rörelse|kapitaletkapital qarkullues, kapital në qarkullim
rörelse [²rÖ:relse] subst.
(rörelse, rörelsen, rörelser)
(folk)organisation med ett (ideellt) mål
lëvizje, fushatë
(organizim (popullor) me një qëllim të caktuar)
Sammansättningar
 • nykterhetsrörelselëvizje antialkooliste
 • valrörelsefushatë elektorale
 • befrielserörelselëvizje çlirimtare
rörelse [²rÖ:relse] subst.
(rörelse, rörelsen, rörelser)
stark känsla av ömhet, gripenhet
tronditje
(mallëngjim)
Exempel
 • hon kunde inte dölja sin rörelseajo nuk mundi ta fshinte tronditjen
Scoutrörelsen [²skA+otrö:relsen] namn
val|rörelse [²vA:lrö:relse] subst.
(val|rörelse, valrörelsen, valrörelser)
ett partis (informations)verksamhet inför ett val
lëvizje elektorale
(fushatë parazgjedhore, aktivitet parazgjedhor)
väckelse [²vEk:else] subst.
(väckelse, väckelsen, väckelser, väckelse|rörelsen)
religiös förnyelse(rörelse)
rilindje fetare
(zgjim fetar)
Sammansättningar
 • väckelse|rörelse väckelse|rörelsenlëvizje e zgjimit fetar