Mobi
+
rörelse [²rÖ:relse] subst.
(rörelse, rörelsen, rörelser, rörelse|riktningen)
förflyttning
lëvizje
(zhvendosje)
Sammansättningar
 • vågrörelselëvizje e valëve
 • rörelse|riktning rörelse|riktningendrejtim i lëvizjes
 • rörelse|hindrad
 • rörelse|frihetliri e lëvizjes
rörelse [²rÖ:relse] subst.
(rörelse, rörelsen, rörelser)
gest, åtbörd
lëvizje ("veçanërisht për lëvizje trupore")
(gjeste)
Exempel
 • livliga rörelserlëvizje të gjalla
 • gymnastiska rörelserlëvizje gjimnastikore
rörelse [²rÖ:relse] subst.
(rörelse, rörelsen, rörelser, rörelse|kapitalet)
företag
ndërmarrje
(firmë,biznes)
Exempel
 • driva en rörelsedrejtoj një biznes
Sammansättningar
 • kioskrörelsebiznes qoshku (kioske)
 • rörelse|kapital rörelse|kapitaletkapital qarkullues, kapital në qarkullim
rörelse [²rÖ:relse] subst.
(rörelse, rörelsen, rörelser)
(folk)organisation med ett (ideellt) mål
lëvizje, fushatë
(organizim (popullor) me një qëllim të caktuar)
Sammansättningar
 • nykterhetsrörelselëvizje antialkooliste
 • valrörelsefushatë elektorale
 • befrielserörelselëvizje çlirimtare
rörelse [²rÖ:relse] subst.
(rörelse, rörelsen, rörelser)
stark känsla av ömhet, gripenhet
tronditje
(mallëngjim)
Exempel
 • hon kunde inte dölja sin rörelseajo nuk mundi ta fshinte tronditjen
anti- [²An:ti- (el. anti-)] förled
(anti-, anti|byråkratiskt, anti(-)kärnvapenrörelsen, anti|semiten)
mot-
kundër
(anti)
Sammansättningar
 • anti|byråkratisk anti|byråkratisktantiburokratik
 • anti(-)kärnvapenrörelse anti(-)kärnvapenrörelsenlëvizje kundër armëve bërthamore
 • anti|semit anti|semitenantisemit-i
 • anti|kroppantitrup
arbetar|rörelse [²Ar:be:tarö:relse] subst.
avtal [²A:vta:l] subst.
(avtal, avtalet, avtal, avtalen, avtals|förhandlingen, avtals|rörelsen)
(rättsligt bindande) överenskommelse, uppgörelse
kontratë, marrëveshje
(konventë, traktat)
Exempel
 • LO träffar avtal med SAFLO-ja lidh kontratë me SAF-in
 • enligt gällande avtalsipas marrëveshjes në fuqi
 • avtalet mellan staten och Sveriges Radiomarrëveshje midis shtetit dhe Radios së Suedisë
Sammansättningar
 • kollektivavtalkontratë kolektive
 • avtals|förhandling avtals|förhandlingenbisedimet mes palëve për një kontratë
 • avtals|rörelse avtals|rörelsenlëvizje për kontratat e punës
 • avtals|stridignë kundërshtim me kontratën
 • avtals|villkorkushtet e kontratës
befrielse [befrI:else] subst.
(befrielse, befrielsen, befrielser, befrielse|rörelsen)
frigörelse, frisläppande; tillåtelse att slippa
çlirim
(lirim, largim, shkarkim (nga detyra))
Exempel
 • folket kunde uppnå sin befrielse med fredliga medelpopulli ta arrinte lirinë e vet me mjete paqësore
Sammansättningar
 • befrielse|rörelse befrielse|rörelsenlëvizje çlirimtare
fack|förening [²fAk:före:ni@] subst.
(fack|förening, fackföreningen, fackföreningar, fackförenings|mötet)
lokal avdelning inom fackförbund
shoqatë sindikale
Sammansättningar
 • fackförenings|möte fackförenings|mötetmbledhje e sindikatës
 • fackförenings|rörelselëvizja sindikale
folk|rörelse [²fÅl:krö:relse] subst.
(folk|rörelse, folkrörelsen, folkrörelser)
politisk eller ideell folklig rörelse (t ex nykterhetsrörelsen)
lëvizje popullore
(lëvizje popullore politike apo idealiste (siç është p.sh. lëvizja popullore kundër alkoolizmit))
fred [fre:d] subst.
(fred, freden, freder, freds|avtalet)
tillstånd utan krig
paqe
(gjendje e qetë e pa luftëra)
Sammansättningar
 • freds|avtal freds|avtalettraktat i paqes, marrëveshje e paqes
 • freds|aktivistaktivist i lëvizjes për paqe
 • freds|rörelselëvizje për paqe
frihet [²frI:he:t] subst.
(frihet, friheten, frihets|berövandet, frihets|kampen)
makt att själv bestämma över sina handlingar
liri
(mëvetësi, pavarësi)
Exempel
 • missbruka sin frihetkeqpërdor lirinë e vet, shpërdoroj lirinë
 • frihet att väljaliria e zgjedhjes
Uttryck
 • ta sig friheten att göra något ("göra något utan tillstånd")i lejoj vetes të bëj diçka ("bëj diçka pa leje")
 • ta sig friheter ("uppträda oförskämt")sillem lirshëm (pa respekt) për dikë, abuzoj me
Sammansättningar
 • rörelsefrihetliria e lëvizjes
 • handlingsfrihetliri veprimi
 • ansvarsfrihetpushim nga puna, shkarkim nga puna (përgjegjësia)
 • pressfrihetliri shtypi
 • frihets|berövande frihets|berövandetprivim lirie
 • frihets|kamp frihets|kampenluftë çlirimtare
 • frihets|straffburgim, burgosje, dënim me burgim
förening [förE:ni@] subst.
(förening, föreningen, föreningar, föreningsmänniskan)
organisation med en viss verksamhet
shoqatë
(klub, lidhje, shoqëri)
Exempel
 • ideella föreningarshoqatë jofitimprurëse (bamirëse)
 • ekonomisk föreningshoqatë ekonomike
Sammansättningar
 • föräldraföreningshoqatë e prindërve
 • fackföreningsindikatë
 • idrottsföreningshoqatë sportive
 • stödföreningshoqatë ndihmash
 • föreningsmänniska föreningsmänniskanaktivist shoqate
 • förenings|rörelselëvizje e shoqatave
miljö [miljÖ:] subst.
(miljö, miljön, miljöer, miljö|förstöringen, miljö|problemet, miljö|rörelsen, miljö|skyddet, miljö|vården)
omgivande natur
mjedis, ambient
(natyrë)
Exempel
 • slå vakt om miljönruaj mjedisin (ambientin jetësor)
Sammansättningar
 • miljö|förstöring miljö|förstöringenndotje e ambientit (mjedisit)
 • miljö|problem miljö|problemetprobleme mjedisore
 • miljö|rörelse miljö|rörelsenlëvizje për ruajtjen e ambientit
 • miljö|skydd miljö|skyddetruajtje e ambientit (mjedisit)
 • miljö|vård miljö|vårdenkujdesi për ambientin (mjedisin)
 • miljö|giftlëndë e rrezikshme për natyrën (mjedisin)
motstånd [²mO:tstån:d] subst.
(motstånd, motståndet, motstånds|rörelsen)
opposition, försvar
rezistencë
(qëndresë, kundërshtim)
Exempel
 • motståndet mot nazismenrezistencë kundër nazizmit, qëndrueshmëri
 • förslaget mötte motstånd från allmänhetenpropozimi hasi në rezistencën e opinionit publik
Sammansättningar
 • motstånds|rörelse motstånds|rörelsenrezistencë
 • motstånds|mananëtar i rezistencës
nykterhet [²nYk:terhe:t] subst.
(nykterhet, nykterheten)
avhållsamhet från sprit
përkorë
(të qenët esëll, vetëpërmbajtje nga alkooli)
Sammansättningar
 • nykterhets|rörelselëvizje antialkoolizëm
Avledningar
 • onykterhetdehje
val|rörelse [²vA:lrö:relse] subst.
(val|rörelse, valrörelsen, valrörelser)
ett partis (informations)verksamhet inför ett val
lëvizje elektorale
(fushatë parazgjedhore, aktivitet parazgjedhor)
väckelse [²vEk:else] subst.
(väckelse, väckelsen, väckelser, väckelse|rörelsen)
religiös förnyelse(rörelse)
rilindje fetare
(zgjim fetar)
Sammansättningar
 • väckelse|rörelse väckelse|rörelsenlëvizje e zgjimit fetar