Mobi
+
råd [rå:d] subst.
(råd, rådet, råd, råden)
anvisning om hur man skall göra något, tips
këshillë
(sugjerim, mësim, instruksion)
Exempel
 • praktiska rådkëshilla praktike
 • råd och hjälpkëshilla dhe ndihmë
 • jag skall ge dig ett gott råd(unë) do të jap një këshillë të mirë
Sammansättningar
 • hälsorådkëshilla për shëndetin
råd [rå:d] subst.
(råd, rådet, råd, råden)
(statlig) organisation med rådgivare
këshill-i
(komision-i)
Sammansättningar
 • forskningsrådkëshill shkencor
 • Nordiska rådetKëshill Nordik
råd [rå:d] subst.
(råd, rådet, råd, råden)
tillräckligt med pengar
mundësi financiare
(mjete financiare, para)
Exempel
 • ha råd med resorkam para për udhëtime
 • ha råd att resakam para (mundësi financiare) për të udhëtuar
arbetare [²Ar:be:tare] subst.
(arbetare, arbetaren, arbetare, arbetarna, arbetar|klassen)
person som arbetar (med kroppsarbete); jobbare
punëtor
(person që kryen punë fizike)
Sammansättningar
 • industriarbetarepunëtor në industri
 • byggnadsarbetarepunëtor ndërtimi
 • kulturarbetarepunëtor në lëmin e kulturës
 • arbetar|klass arbetar|klassenklasë punëtore
 • arbetar|partiparti e punës
 • arbetar|rådkëshill i punëtorëve
borgar|råd [²bÅr:jarå:d] subst.
(borgar|råd, borgarrådet, borgarråd, borgarråden)
(titel på) kommunalråd i Stockholm
këshilltar bashkiak
(titull i një nëpunësi të lartë në bashkinë e Stokholmit)
departement [depar+temEn:t] subst.
(departement, departementet, departement, departementen, departements|chefen, departements|rådet)
enhet inom regeringens centrala kansliorganisation med tjänstemän som sysslar med ett visst ämnesområde
departament
(ministri, degë a seksion në një ministri a institucion tjetër)
Sammansättningar
 • UtbildningsdepartementetMinistri e Arsimit
 • departements|chef departements|chefenministër shef i departamentit
 • departements|råd departements|rådetkëshilltar departementi (ministerial)
elev|råd [²elE:vrå:d] subst.
(elev|råd, elevrådet, elevråd, elevråden)
samling av valda elevrepresentanter från varje klass i en skola
këshilli i nxënësve
hov|rätt [²hÅ:vret:] subst.
(hov|rätt, hovrätten, hovrätter, hovrätts|rådet)
allmän domstol där man kan överklaga en dom från tingsrätten
gjykatë e shkallës së dytë
Sammansättningar
 • hovrätts|råd hovrätts|rådetgjyqtar i gjykatës së shkallës së dytë
kommunal|råd [²kåmunA:lrå:d] subst.
(kommunal|råd, kommunalrådet, kommunalråd, kommunalråden)
(politiskt tillsatta) chefstjänstemän i kommunen
këshilltar komunal
rådbråkar [²rÅ:dbrå:kar] verb
(rådbråkar, rådbråkade, rådbråkat, rådbråka)
utsätta för svåra fysiska påfrestningar
Användning: mest perfekt particip
mundoj ("edhe fig.")
((i) nënshtrohem vështirësive të mëdha fizike)
Exempel
 • hon kände sig helt rådbråkad efter en natt i sovvagnajo e ndinte veten tërësisht të këputur pas një nate në vagonin fjetës
 • jag svarade honom på illa rådbråkad franskaunë iu përgjigja atij me një frëngjishte copa-copa
råder [rÅ:der el. rÅ:r] verb
(råder, rådde, rått, råd, råda)
förekomma, föreligga
<x/det råder>
Variantform: rår
sundon ("në kuptim zbutës "ekziston, gjendet, ndodhet, ka"")
(mbretëron, dominon)
Exempel
 • det råder brist på arbetenka mungesa për vende pune
 • det kan inte råda någon tvekan om vad som är rättnuk mund të ekzistojë asnjë dyshim për atë që është e drejtë
Uttryck
 • råda bot på ("avhjälpa")rregulloj, ndreq, zhdëmtoj
råder [rÅ:der] verb
(råder, rådde, rått, råd, råda)
ge råd, föreslå
<A råder B (till) att + INF>
Variantform: rår
këshilloj, sugjeroj
(jap këshillë)
Exempel
 • de rådde henne (till) att väntaata e këshilluan atë (gruan) të presë
råd|givande [²rÅ:dji:vande] adj.
(råd|givande)
som ger råd
këshillues, -e
(konsulativ, -e)
råd|givare [²rÅ:dji:vare] subst.
(råd|givare, rådgivaren, rådgivare, rådgivarna)
person som ger råd
këshilltar
(person që jep këshilla)
råd|givning [²rÅ:dji:vni@] subst.
(råd|givning, rådgivningen, rådgivnings|byrån)
det att ge råd, upplysning
këshillë
(dhënie këshillash)
Sammansättningar
 • rådgivnings|byrå rådgivnings|byrånbyro këshilluese, zyrë informacioni
råd|gör [²rÅ:djö:r] verb
(råd|gör, rådgjorde, rådgjort, rådgör, rådgöra)
överlägga, rådslå
<A råd|gör med B (om x)>
këshillohem
(konsultohem)
råd|hus [²rÅ:dhu:s] subst.
(råd|hus, rådhuset, rådhus, rådhusen)
byggnad för stadens myndigheter (ofta de dömande)
institucion administrativ
((bashki, prokurori, gjykatë etj.))
råd|man [²rÅ:dman:] subst.
(råd|man, rådmannen, rådmän, rådmännen)
ledamot i tingsrätt
gjykatës
((i gjykatës së qarkut))
råd|slag [²rÅ:dsla:g] subst.
(råd|slag, rådslaget, rådslag, rådslagen)
överläggning
konsultim
(këshillim, diskutim)
råd|slår [²rÅ:dslå:r] verb
(råd|slår, rådslog, rådslagit, rådslå)
överlägga, diskutera
<A råd|slår med B>
këshillohem
(konsultohem, diskutoj, thellohem)
rådvill [²rÅ:dvil:] adj.
(rådvill, rådvillt, rådvilla)
obeslutsam, osäker
çoroditur (i,e)
(pasigurt (i,e), hutuar (i,e), që nuk di nga t'ia mbajë)
Exempel
 • han såg sig rådvill omkringai shikonte si i hutuar rreth e rrotull
Avledningar
 • rådvillhetpavendosmëri, pasiguri
samråd [²sAm:rå:d] subst.
(samråd, samrådet, samråd, samråden)
diskussion (mellan olika parter), överläggning
marrëveshje, konsultime
(bisedime)
Exempel
 • beslutet är fattat i samråd med personalenvendimi u mor në marrëveshje me personelin
stats|råd [²stAt:srå:d] subst.
(stats|råd, statsrådet, statsråd, statsråden)
medlem i regeringen, minister
ministër, anëtar i kabinetit qeveritar
(anëtar i këshillit të ministrave)