Mobi
+
allemans|rätt [²Al:eman:sret:] subst.
(allemans|rätt, allemansrätten)
sedvanerätt inskriven i Naturskyddslagen
e drejta e përgjithshme zakonore për të qëndruar në natyrë
asyl [asY:l] subst.
(asyl, asylen, asyler, asyl|rätten)
fristad (för politisk flykting)
azil
(mbrojtje, strehim)
Exempel
 • söka (el. begära) (politisk) asylkërkoj azil (politik)
 • få asylmarr azil
Sammansättningar
 • asyl|rätt asyl|rättene drejta për (të kërkuar e marrë) azil
avdrag [²A:vdra:g] subst.
(avdrag, avdraget, avdrag, avdragen, avdrags|rätten)
minskning av lönesumma (vid beräkning av skatt); frånräkning
ndalje
(zbritje (nga paga))
Exempel
 • göra avdrag för resor i tjänstenbëj zbritje për udhëtimet zyrtare
 • bevilja (el. medge) avdraglejoj ndalesat (në pagë)
 • allmänna avdragndalesa të përgjithshme (në pagë)
 • avdrag i förvärvskällazbritje nga fitimet
Sammansättningar
 • skatteavdragzbritje e tatimeve
 • reseavdragndalesë në pagë për udhëtimin nga dhe për në punë
 • avdrags|rätt avdrags|rättene drejtë e zbritjeve (në taksa)
bostads|rätt [²bO:sta:dsret:] subst.
(bostads|rätt, bostadsrätten, bostadsrätter)
nyttjanderätt för obegränsad tid av lägenhet
e drejtë për strehim
(e drejtë e përdorimit të një apartamenti për një kohë të pacaktuar)
bytes|rätt [²bY:tesret:] subst.
(bytes|rätt, bytesrätten)
en rätt för kunden (som tillämpas i många affärer) att lämna tillbaka en vara och få en annan istället. Överenskommelse måste göras med säljaren
(e drejtë e ndërrimit (të një malli të blerë))
civil [sivI:l] adj.
(civil, civilt, civila, civil|befolkningen, civil|rätten)
som rör medborgare i allmänhet; icke-militär
civil, -e, qytetar, -e
(që lidhet me qytetarët në përgjithësi, popullor, -e; jo ushtarak, -e)
Exempel
 • civila kläderrroba civile
 • vad är du i det civila?çfarë je ti në jetën civile?
Sammansättningar
 • civil|befolkning civil|befolkningenpopullsië civile
 • civil|rätt civil|rättene drejtë civile
 • civil|försvarmbrojtje civile
 • civil|motståndrezistencë popullore
disposition [disposi$O:n] subst.
(disposition, dispositionen, dispositioner, dispositions|rätten)
förfogande(rätt)
dispozicion
(disponim, e drejtë e zotërimit)
Exempel
 • stå till någons dispositionjam në dispozicion të dikujt
Sammansättningar
 • dispositions|rätt dispositions|rättene drejtë e disponimit
efterrätt [²Ef:teret:] subst.
(efterrätt, efterrätten, efterrätter)
rätt som avslutar måltiden, dessert
desert
(ëmbëlsirë (frutash) pas gjellës)
förfogande [förfO:gande] subst.
(förfogande, förfogandet, förfogande|rätten)
disposition
dispozicion ("kryes. në shprehje")
(zotërim)
Uttryck
 • ställa till förfogande ("erbjuda (att disponera)")vë në dispozicion
Sammansättningar
 • förfogande|rätt förfogande|rättene drejtë e zotërimit
förtur [²fÖ:r+tu:r] subst.
(förtur, förturen, förturs|rätten)
rättighet att komma före, företrädesrätt
përparësi
(parapëlqim, prioritet, preferencë, e drejtë përparësie)
Exempel
 • förtur i daghemskönpërparësi në radhën e gjatë për një vend në kopsht
Sammansättningar
 • förturs|rätt förturs|rättene drejta e përparësisë (prioriteti)
gifto|rätt [²jIf:toret:] subst.
(gifto|rätt, giftorätten)
rätt till hälften av den andre makens egendom som båda förvärvar vid äktenskapets ingående.
e drejtë e pasurisë bashkëshortore
hyra [²hY:ra] subst.
(hyra, hyran, hyror, hyres|bidraget, hyres|rätten)
betalning för att man använder något
qira
Exempel
 • betala hyra för en lägenhetpaguaj qira për një apartament
Sammansättningar
 • månadshyraqira mujore
 • normalhyraqira normale
 • hyres|bidrag hyres|bidragetkompensim për qiranë
 • hyres|rätt hyres|rättene drejtë e qiramarrjes
kammar|rätt [²kAm:aret:] subst.
(kammar|rätt, kammarrätten)
allmän förvaltningsdomstol där man kan överklaga dom i länsrätten
Gjykatë e Apelit
(në këtë gjykatë mund të bëhen ankime për vendimet e dhëna nga gjykata e rrethit)
läns|rätt [²lÄ:nsret:] subst.
(läns|rätt, länsrätten, länsrätter)
första instans för överklagande av beslut av förvaltningsmyndighet, försäkringskassan
Gjykata e Prefekturës
(Gjykata e Shkallës së Parë)
nyttjande|rätt [²nYt:janderet:] subst.
(nyttjande|rätt, nyttjanderätten)
rätt att använda
e drejta e përdorimit ("veçanërisht për banesë")
regerings|rätten [²rejE:ri@sret:en] namn
(regerings|rätten)
högsta allmänna förvaltningsdomstol
Gjykata e Lartë Administrative
rätt [ret:] subst.
(rätt, rätten, rätter)
matanrättning
pjatë gjelle
Sammansättningar
 • maträttpjatë gjelle
 • huvudrättpjatë kryesore (e gjellës)
 • nationalrättushqim gjelle kombëtar
rätt [ret:] subst.
(rätt, rätten, rätter)
rättighet
Användning: ej plural
drejt/ë-a (e)
Exempel
 • med vilken rätt sitter du här?me ç'të drejtë ulesh këtu?
rätt [ret:] subst.
(rätt, rätten, rätter)
rättvisa
drejtësi
Exempel
 • lag och rättligj dhe drejtësi
Sammansättningar
 • rättskänslandjenjë për drejtësi
rätt [ret:] subst.
(rätt, rätten, rätter)
domstol
gjykatë
Sammansättningar
 • tingsrättgjykatë e shkallës së parë, gjykatë e rrethit
röst|rätt [²rÖs:tret:] subst.
(röst|rätt, rösträtten)
rätt att delta i röstning
e drejtë e votimit
själv|bestämmande [²$El:vbestem:ande] subst.
(själv|bestämmande, självbestämmandet, självbestämmande|rätten)
(ett folks) rätt att bestämma i egna frågor
vetëvendosje
Sammansättningar
 • självbestämmande|rätt självbestämmande|rättene drejtë e vetëvendosjes
tings|rätt [²tI@:sret:] subst.
(tings|rätt, tingsrätten, tingsrätter)
allmän domstol i första instans, underrätt
gjykatë e shkallës së parë
tomt|rätt [²tÅm:tret:] subst.
(tomt|rätt, tomträtten, tomträtter)
den rätt till tomten som följer med när man köper ett hus med hyrd tomt
e drejëtë e qiramarrjes së truallit
umgänges|rätt [²Um:je@:esret:] subst.
(umgänges|rätt, umgängesrätten)
lagstadgad rätt för en förälder som inte har vårdnaden om sitt barn att träffa och umgås med barnet
e drejtë për të takuar fëmijën
(e drejta e prindërit për të takuar fëmijën e vet, i cili është nën kujdestarinë e prindit tjetër)
under|rätt [²Un:deret:] subst.
(under|rätt, underrätten, underrätter)
lägsta rättsliga instans
gjykatë e shkallës së parë
upphovs|rätt [²Up:ho:vsret:] subst.
(upphovs|rätt, upphovsrätten)
rätt för skaparen av ett verk att bestämma över det (gäller böcker, musik o dyl)
e drejtë e autorit
varm|rätt [²vAr:mret:] subst.
(varm|rätt, varmrätten, varmrätter)
huvudrätt vid måltid
gjellë e ngrohtë
(pjatë kryesore e një shujtë)
veto [²vE:to] subst.
(veto, vetot, veton, vetona, veto|rätten)
nejröst som gör att ett beslut inte kan verkställas/genomföras; förbud
veto
(e drejtë e një organi a e një personi për të penguar a ndaluar zbatimin e një vendimi)
Exempel
 • det kommunala vetotveto komunale
Sammansättningar
 • veto|rätt veto|rättene drejtë e vetos
ägande [²Ä:gande] subst.
(ägande, ägandet, ägande|rätten)
det att äga
pronë
(pasuri, pronësi, plëng, katandi)
Exempel
 • privat ägandepronë private
Sammansättningar
 • ägande|rätt ägande|rättene drejta e pronësisë
älsklings- [²El:skli@s-] förled
(älsklings-, älsklings|rätten, älsklings|blomman)
som man tycker mycket om, favorit-
parapëlqyer (i,e), preferuar (e) ("shpesh për sendet")
(që e do shumë, favorit)
Sammansättningar
 • älsklings|rätt älsklings|rättengjellë e parapëlqyer
 • älsklings|blomma älsklings|blommanlule e parapëlqyer, lule që më pëlqen