Mobi
+
projekt [pro$Ek:t (el. -jEk:t)] subst.
(projekt, projektet, projekt, projekten, projekt|ledaren)
(plan till) ett större arbete (med ett bestämt syfte)
projekt
((plan i një pune voluminoze (me qëllim të caktuar))
Exempel
 • starta ett pedagogiskt projektnis një projekt pedagogjik
Sammansättningar
 • forskningsprojektprojekt kërkimor
 • projekt|ledare projekt|ledarendrejtues projekti
anställning [²An:stel:ni@] subst.
(anställning, anställningen, anställningar, anställnings|stoppet, anställnings|tiden, anställnings|tryggheten)
arbete, jobb, plats, tjänst
punësim
(punë, vend pune)
Exempel
 • ta anställning vid SJhyj në punë në Hekurudhën Suedeze, punësohem në Hekurudhën Suedeze
 • fast anställningpunë e përhershme
Sammansättningar
 • anställnings|stopp anställnings|stoppetndërprerje e punës
 • anställnings|tid anställnings|tidenstazh pune, eksperiencë e punës
 • anställnings|trygghet anställnings|trygghetensiguri punësimi
 • anställnings|bevisdëshmi punësimi
 • anställnings|intervjuintervistë punësimi, intervistë për (të siguruar) një vend pune
 • projekt|anställningpunësim në një projekt
forskning [²fÅr+s:kni@] subst.
(forskning, forskningen, forskningar, forsknings|resultatet, forsknings|projektet)
vetenskapligt arbete
hulumtim, studim
(gjurmim, kërkim, punë shkencore)
Sammansättningar
 • konfliktforskningstudim i konflikteve
 • forsknings|resultat forsknings|resultatetrezultat i kërkimit (studimit)
 • forsknings|projekt forsknings|projektetprojekt studimor (shkencor)
pilot- [²pilO:t-] förled
(pilot-, pilot|undersökningen, pilot|projektet, pilot|studien)
förstudie-, förberedande
pilot-
(provë, eksperimental, -e, përgatitor, -e)
Sammansättningar
 • pilot|undersökning pilot|undersökningenstudim-pilot, hulumtim provë
 • pilot|projekt pilot|projektetprojekt-pilot, projekt eksperimental
 • pilot|studie pilot|studienstudim-pilot (përgatitor)
ritning [²rI:tni@] subst.
(ritning, ritningen, ritningar)
plan (för konstruktion av hus, maskin etc)
projekt
(skicë, plan konstruksioni (psh. për shtëpi banimi, makina etj.))
Exempel
 • ritningar till en ny hustypprojekti i një tipi të ri shtëpish
Uttryck
 • (allt går) efter ritningarna ("som planerat")(gjithçka shkon) sipas planit
Sammansättningar
 • planritningprojekt-plan
 • byggnadsritningkonstruksion, projekt ndërtimi