Mobi
+
problem [problE:m] subst.
(problem, problemet, problem, problemen, problem|barnet)
svårighet som inte lätt kan avhjälpas
problem
(shqetësim, telash)
Exempel
 • ekonomiska problemprobleme ekonomike
 • problem av olika slagprobleme të ndryshme, probleme të llojeve të ndryshme
 • vi har stora problem att lösakemi për të zgjidhur probleme të mëdha
 • ett problem för mignjë problem për mua
 • ha problem med att hinna i tide kam vështirë të arrij në kohë
Sammansättningar
 • narkotikaproblemprobleme (shqetësime) me përdorimin e lëndëve narkotike
 • huvudproblemproblem kryesor
 • samhällsproblemproblem shoqëror, problem social
 • problem|barn problem|barnetfëmijë problematik
 • problemfylldme probleme
anpassning [²An:pas:ni@] subst.
(anpassning, anpassningen, anpassningar, anpassnings|förmågan)
det att anpassa (någon till något), tillvänjning
përshtatje
(ambientim)
Sammansättningar
 • anpassnings|förmåga anpassnings|förmåganaftësi për t'u përshtatur
 • anpassnings|problemproblem përshtatjeje (ambientimi)
 • anpassnings|svårighetervështirësi për t'u përshtatur
fråga [²frÅ:ga] subst.
(fråga, frågan, frågor)
ärende, sak
problem
(çështje)
Exempel
 • fatta beslut i fråganmarr vendim për çështjen
Uttryck
 • vad är det frågan om ("vad gäller saken")?përse është fjala? për çfarë bëhet fjalë?
Sammansättningar
 • smakfrågaçështje shije
 • tidsfrågaçështje kohe
 • tvistefrågaçështje e diskutueshme
miljö [miljÖ:] subst.
(miljö, miljön, miljöer, miljö|förstöringen, miljö|problemet, miljö|rörelsen, miljö|skyddet, miljö|vården)
omgivande natur
mjedis, ambient
(natyrë)
Exempel
 • slå vakt om miljönruaj mjedisin (ambientin jetësor)
Sammansättningar
 • miljö|förstöring miljö|förstöringenndotje e ambientit (mjedisit)
 • miljö|problem miljö|problemetprobleme mjedisore
 • miljö|rörelse miljö|rörelsenlëvizje për ruajtjen e ambientit
 • miljö|skydd miljö|skyddetruajtje e ambientit (mjedisit)
 • miljö|vård miljö|vårdenkujdesi për ambientin (mjedisin)
 • miljö|giftlëndë e rrezikshme për natyrën (mjedisin)
missbruk [²mIs:bru:k] subst.
(missbruk, missbruket, missbruk, missbruken, missbruks|problemet)
olämplig el. skadlig användning
shpërdorim
(abuzim, keqpërdorim)
Exempel
 • missbruket av öl, vin och sprit ökarabuzimi me birrë, verë dhe pije të forta po rritet
 • ett missbrukat ordnjë fjalë e keqpërdorur
Sammansättningar
 • alkoholmissbrukshpërdorim me alkool, konsumim i tepruar i alkoolit
 • missbruks|problem missbruks|problemetproblem abuzimi
narkotika [narkÅ:tika] subst.
(narkotika, narkotikan, narkotika|brottet, narkotika|missbruket, narkotika|problemet)
bedövande och smärtstillande drog (t ex morfin, kokain, heroin)
Användning: massord
narkotikë
(lëndë që shkakton një lloj dehjeje ose gjumi të përkohshëm me ëndrra; lëndë që shkakton gjumë dhe qetëson dhembjet (p. sh. morfinë, kokainë, heroinë))
Sammansättningar
 • narkotika|brott narkotika|brottetkrim (kundravajtje penale) me lëndë narkotike
 • narkotika|missbruk narkotika|missbruketshpërdorim me lëndë narkotike
 • narkotika|problem narkotika|problemetproblem narkotizmi
 • narkotika|langareshpërdarës droge, shitës lëndësh narkotike
problem|ställning [²problE:mstel:ni@] subst.
(problem|ställning, problemställningen, problemställningar)
(formulering av) problem
paraqitje problemi
(parashtrim problemi)
stor|stad [²stO:r+sta:d] subst.
(stor|stad, storstaden, storstäder, storstads|problemet)
stor stad (t ex Stockholm, Göteborg, Malmö)
qytet i madh
Sammansättningar
 • storstads|problem storstads|problemetproblemi i qyteteve të mëdha