Mobi
+
post [pås:t] subst. visa film
(post, posten)
brev, paket o dyl
postë
(dërgesë postare)
Extra
post [pås:t] subst.
(post, posten)
postkontoret, postverket
Användning: mest i bestämd form
postë
((si institucion, ndërtesë))
Exempel
 • hämta paket på postenmarr pako në postë
Extra
post [pås:t] subst.
(post, posten, poster)
belopp (i räkenskap)
shum/ë-a
((të hollash))
Sammansättningar
 • aktiepostshuma e aksioneve
 • småpostshumë e vogël
post [pås:t] subst.
(post, posten, poster)
lodrätt del av dörr- el. fönsterkarm
parvaz-i
(shtalkë, kornizë)
Sammansättningar
 • fönsterpostparvaz i dritares
 • dörrpostshtalkë e derës
post [pås:t] subst.
(post, posten, poster)
(högre) tjänst
detyrë ("usht. "rojë, shërbim i rojës"")
(post)
Exempel
 • dra sig tillbaka från sin postjep dorëheqje nga posti (detyra)
 • stå på postbëj rojë
Sammansättningar
 • ordförandepostpost i kryetarit (presidentit)
 • borgmästarpostposti i kryetarit të bashkisë
adress [adrEs:] subst.
(adress, adressen, adresser, adress|lappen, adress|ändringen)
uppgift om var någon bor, bostad
adresë
(të dhëna mbi vendbanimin)
Exempel
 • uppge namn och adress!jep emrin dhe adresën!
 • min adress är Ringgatan 23, Kungsbackaadresa ime është - Ringgatan 23, Kungsbaka
Sammansättningar
 • postadressadresë postare
 • adress|lapp adress|lappencopë letre ku shkruhet adresa
 • adress|ändring adress|ändringenndryshim i adresës
Extra
aktie [Ak:tsie] subst.
(aktie, aktien, aktier, aktie|kapitalet, aktie|ägaren, aktie|sparade)
andel i ett aktiebolag
aksion ("fig. "reputacion, nam, emër i mirë"")
(pjesëpronësi, pjesë në një shoqëri aksionare)
Exempel
 • hennes aktier står högt i kursaksionet e saj janë më të lartat në kurs
Uttryck
 • stärka sina aktier ("förbättra sin ställning")forcon pozitën e vet ("përmirëson pozitën e vet")
Sammansättningar
 • aktie|kapital aktie|kapitaletkapital aksionar
 • aktie|ägare aktie|ägarenaksionar, zotërues aksionesh, ortak
 • aktie|brevcertifikatë aksionesh
 • aktie|börsbursë aksionesh
 • aktie|fondtruste të bashkuara, firma të bashkuara besimmarrëse
 • aktie|majoritetkontrollues interesash (aksionesh)
 • aktie|portföljportofol aksionesh
 • aktie|postpost aksionar
 • aktie|spara aktie|sparadeinvestoj në aksione si mënyrë kursimi
 • A-|aktieaksionet A
anvisning [²An:vi:sni@] subst.
(anvisning, anvisningen, anvisningar)
skriftligt meddelande om utbetalning
mandatpagesë, urdhërpagesë
(njoftim me shkrim për një pagesë)
Sammansättningar
 • postanvisningmandatpagese nga posta
box [båk:s] subst.
(box, boxen, boxar)
låda, ask, fack, bås
kuti
(arkë, sënduk)
Sammansättningar
 • postboxkuti poste
brand|post [brAn:dpås:t] subst.
(brand|post, brandposten, brandposter)
vattenpost i gata för brandkåren
hidrant
((uji) nëntokësor, dalje ujësjellësi mbi tokë për zjarrfikësit)
börs [bör+s:] subst.
(börs, börsen, börser, börs|affären)
institution för handel med värdepapper
Användning: mest i bestämd form
bursë
Exempel
 • onsdagen blev en livlig dag på börsene mërkura e kaluar ishte një ditë plot gjallëri në bursë
Sammansättningar
 • börs|affär börs|affärenpunë burse (shitblerje e letrave me vlerë)
 • börs|klippsukses i papritur burse, fitim i madh në bursë
 • börs|mäklareagjent burse, shitblerës aksionesh (për klientët)
 • börs|noteringkurs ditor i bursës
 • börs|postpostë burse
giro [jI:ro] subst.
(giro, girot, giron, girona)
ett slags betalningssystem
xhiro
(sistem pagese)
Sammansättningar
 • postgiropagesë postare
jobs|post [²jÅb:spås:t] subst.
(jobs|post, jobsposten, jobsposter)
dålig nyhet
lajme të këqija
kontor [kåntO:r] subst.
(kontor, kontoret, kontor, kontoren, kontors|jobbet)
arbetsplats för tjänstemän, expedition
zyrë
(vend pune për zyrtarë)
Exempel
 • arbeta på kontorpunoj në zyrë
Sammansättningar
 • postkontorzyrë e postës, postë
 • kontors|jobb kontors|jobbetpunë zyre
Extra
kurir [kurI:r] subst.
(kurir, kuriren, kurirer, kurir|posten)
sändebud mellan en regering och dess beskickning i främmande land
korrier
Sammansättningar
 • kurir|post kurir|postenpostë e korrierit diplomatik, çantë diplomatike
minister [minIs:ter] subst.
(minister, ministern, ministrar, minister|posten)
statsråd, medlem av regeringen
ministër
(anëtar i kabinetit qeveritar)
Sammansättningar
 • utrikesministerMinistri i Punëve të Jashtme
 • minister|post minister|postenpost ministerial, posti i ministrit
post- [pås:t-] förled
(post-)
efter-
pas-
(prapa-, mbas-)
post|adress [²pÅs:tadres:] subst.
(post|adress, postadressen, postadresser)
adress för brev etc
adresë postare
Extra
post|box [²pÅs:tbåk:s] subst.
(post|box, postboxen, postboxar)
fack på posten där man kan hämta brev o dyl
kuti postare
post|förskott [²pÅs:tfö:r+skåt:] subst.
(post|förskott, postförskottet, postförskott, postförskotten)
försändelse som måste betalas på posten innan man får den
kundërpagesë postare
(pagesë pas lëvrimit të mallit)
Exempel
 • paketet sändes mot postförskottpakoja është dërguar me kundërpagesë postare
postgymnasial [²pÅs:tjym:nasia:l] adj.
(postgymnasial, postgymnasialt, postgymnasiala)
som sker efter avslutat gymnasium
pas gjimnazit
Exempel
 • postgymnasial utbildningarsim pas gjimnazit
post|gång [²pÅs:tgå@:] subst.
(post|gång, postgången)
regelbunden postförbindelse
shërbim postar
post|nummer [²pÅs:tnum:er] subst.
(post|nummer, postnumret, postnummer, postnumren postnummerna)
ett femsiffrigt nummer före ortnamnet i en postadress
numër postar
Extra
postnummer|katalog [²pÅs:tnumerkatalå:g] subst.
(postnummer|katalog, postnummerkatalogen, postnummerkataloger)
en katalog med uppgift om postnummer för olika orter och adresser
katalog i numrave postar
post|order [²pÅs:tå:r+der] subst.
(post|order, postorder|katalogen)
försäljning per brev och paket
porosi blerjeje përmes postës
Sammansättningar
 • postorder|katalog postorder|katalogenkatalog për porosi përmes postës
postorder|företag [²pÅs:tå:r+derfö:reta:g] subst.
(postorder|företag, postorderföretaget, postorderföretag, postorderföretagen)
ett företag som säljer varor per post
(ndërmarrje që i shet mallrat mbi bazën e porosive të bëra përmes postës)
post|röstning [²pÅs:trös:tni@] subst.
(post|röstning, poströstningen, poströstningar)
möjlighet att tidigast 24 dagar före valet rösta på postkontor
votim postar
(mundësi për të votuar përmes postës jo më parë se deri në 24 ditë nga dita e votimeve)
postverket [²pÅs:vär:ket] subst.
(postverket)
statligt verk ansvarigt för posten
postë kryesore
röst [rös:t] subst.
(röst, rösten, röster)
ställningstagande vid val
votë
Exempel
 • lägga ner sin röstabstenoj nga votimi
 • majoriteten av rösternashumica e votave
 • med två rösters överviktme dy vota tepër
Sammansättningar
 • vänsterröstvota për të majtët
 • poströstvotim me postë
vakt [vak:t] subst.
(vakt, vakten, vakter, vakt|posten)
det att vakta, vakthållning
rojë ("edhe për vendrojën")
Uttryck
 • vara på sin vakt ("vara vaksam")jam (i,e) vëmendsh/ëm, -me, jam vigjilent, -e
 • slå vakt om ("skydda, bevara") traditionernaruaj traditat, kujdesem për traditat
Sammansättningar
 • vakt|post vakt|postenshërbim i rojës, rojë