Mobi
+
arbets|marknad [²Ar:be:tsmar:knad] subst.
(arbets|marknad, arbetsmarknaden, arbetsmarknader, arbetsmarknads|ministern, arbetsmarknads|politiken, arbetsmarknads|utbildningen)
(område för) utbud och efterfrågan på arbetskraft
tregu i punës
Exempel
 • arbetsmarknadens parterpalë në tregun e punës
 • på arbetsmarknadennë tregun e punës
Sammansättningar
 • arbetsmarknads|minister arbetsmarknads|ministernministër i punës
 • arbetsmarknads|politik arbetsmarknads|politikenpolitikë e tregut të punës
 • arbetsmarknads|utbildning arbetsmarknads|utbildningenkualifikim profesional
avspänning [²A:vspen:i@] subst.
(avspänning, avspänningen, avspänningspolitiken)
bättre relationer, avslappning, fred
shtendosje
(zbutje, detantë)
Sammansättningar
 • avspännings|politik avspänningspolitikenpolitika e uljes së tensionit (detantës)
bistånd [²bI:stån:d] subst.
(bistånd, biståndet, bistånd, bistånden, bistånds|politiken)
hjälp
ndihmë ("veçanërisht për ndihmën shtetërore në fushën sociale (në përputhje me Ligjin për Shërbimet Sociale) dhe për të ashtuquajturën botë të tretë (vendet në zhvillim)")
Exempel
 • det svenska biståndet till Kubandihma e Suedisë për Kubën
Sammansättningar
 • bistånds|politik bistånds|politikenpolitika e ofrimit të ndihmës, politikë ndihme
center [sEn:ter] subst.
(center, centern, center|politiken)
politiskt mittparti
partia centriste ("në tr. e shq. "Partia e Qendrës"")
(partia e qendrës, Partia e Qendrës në Suedi)
Sammansättningar
 • center|politik center|politikenpolitika e Partisë së Qendrës
flyttlass|politik [²flYt:las:politi:k] subst.
(flyttlass|politik, flyttlasspolitiken)
politik som tvingar människor att flytta från glesorter till tätorter för att få arbete
politikë e shpërnguljes me detyrim
(politikë, që i detyron njerëzit të shpërngulen nga fshatra e zona më pak të populluara në zona më të populluara, për të siguruar një vend pune)
kultur [kultU:r] subst.
(kultur, kulturen, kulturer, kulturarbetaren, kultur|politiken)
vetenskap, musik, litteratur och konst
kulturë
Sammansättningar
 • finkulturkulturë elitare
 • kulturlivjetë kulturore
 • kulturarbetare kulturarbetarenpunëtor i kulturës
 • kultur|politik kultur|politikenpolitikë kulturore
missnöje [²mIs:nöj:e] subst.
(missnöje, missnöjet, missnöjes|politiken)
känsla av att något kunde fungera bättre
<missnöje (med B/x)>
pakënaqësi
(të qenët i pakënaqur)
Exempel
 • förslaget har väckt starkt missnöje bland lärarnapropozimi ka shkaktuar një pakënaqësi të madhe tek arsimtarët
Sammansättningar
 • missnöjes|politik missnöjes|politikenpolitikë e hartuar mbi bazën e pakënaqësive (të popullit)
neutralitet [neutralitE:t] subst.
(neutralitet, neutraliteten, neutralitets|politiken)
neutral hållning, oberoende
asnjanësi ("veçanërisht lidhur me të drejtën ndërkombëtare")
(neutralitet, pavarësi)
Exempel
 • svensk neutralitetasnjanësia suedeze, politika suedeze e neutralitetit (asnjanësisë)
Sammansättningar
 • neutralitets|politik neutralitets|politikenpolitikë e asnjanësisë
näring [²nÄ:ri@] subst.
(näring, näringen, näringar, närings|friheten, näringsgrenen, närings|politiken)
verksamhet som producerar varor (och tjänster), yrkesområde
industri-a
(fushëveprimtari ekonomike)
Sammansättningar
 • turistnäringindustri turistike
 • närings|frihet närings|frihetenliri e veprimtarisë tregtare
 • närings|gren näringsgrenendegë e industrisë
 • närings|politik närings|politikenpolitikë ekonomike
politik [politI:k] subst.
(politik, politiken)
inställning till och behandling av frågor som rör statens verksamhet; statskonst
politik/ë-a ("edhe në kupt. të përgj. " mënyrë e trajtimit të një çështjeje"")
Sammansättningar
 • partipolitikpolitikë partiake, politikë e partisë
 • realpolitikpolitikë realiste
 • personalpolitikpolitikë e kuadrove
 • reformpolitikpolitikë e reformave, politikë reformash
 • utrikespolitikpolitikë e jashtme
social [sosiA:l] adj.
(social, socialt, sociala, social|politiken, social|utgiften)
som rör samhällets omvårdnad för den enskilde
shoqëror, -e
(social, -e)
Exempel
 • sociala reformerreformë shoqërore, reformë sociale
Sammansättningar
 • social|politik social|politikenpolitikë sociale
 • social|utgift social|utgiftenshpenzime sociale
 • social|politisksocial-politik, -e
social|politik [²sosiA:lpoliti:k] subst.
(social|politik, socialpolitiken)
politik som rör samhällets omvårdnad för den enskilde
politikë sociale
svåger|politik [²svÅ:gerpoliti:k] subst.
(svåger|politik, svågerpolitiken)
det att gynna släktingar på ett otillbörligt sätt
nepotiz/ëm-mi
(shpërdorim i postit në favor të farefisit)
utrikes [²U:tri:kes] adj.
(utrikes, utrikes|ministern, utrikespolitiken)
som avser utlandet
Användning: oböjligt
jasht/ëm (i), -me (e)
Sammansättningar
 • utrikes|minister utrikes|ministernministër i Punëve të Jashtme
 • utrikes|politik utrikespolitikenpolitikë e jashtme