Mobi
+
politik [politI:k] subst.
(politik, politiken)
inställning till och behandling av frågor som rör statens verksamhet; statskonst
politik/ë-a ("edhe në kupt. të përgj. " mënyrë e trajtimit të një çështjeje"")
Sammansättningar
 • partipolitikpolitikë partiake, politikë e partisë
 • realpolitikpolitikë realiste
 • personalpolitikpolitikë e kuadrove
 • reformpolitikpolitikë e reformave, politikë reformash
 • utrikespolitikpolitikë e jashtme
alkohol [²Al:kohå:l] subst.
(alkohol, alkoholen, alkohol|halten, alkohol|missbruket)
sprit
alkool
Exempel
 • dricka alkoholpi alkool
Sammansättningar
 • alkohol|halt alkohol|haltenpërqindje e alkoolit
 • alkohol|missbruk alkohol|missbruketabuzim me alkoolin, të pirët e tepruar të alkoolit
 • alkohol|fripa alkool
 • alkohol|haltigme përqindje alkooli
 • alkohol|politikpolitikë e alkoolit
 • alkohol|styrkaforcë e alkoolit
Avledningar
 • alkoholiseradalkoolizuar (i,e)
arbets|marknad [²Ar:be:tsmar:knad] subst.
(arbets|marknad, arbetsmarknaden, arbetsmarknader, arbetsmarknads|ministern, arbetsmarknads|politiken, arbetsmarknads|utbildningen)
(område för) utbud och efterfrågan på arbetskraft
tregu i punës
Exempel
 • arbetsmarknadens parterpalë në tregun e punës
 • på arbetsmarknadennë tregun e punës
Sammansättningar
 • arbetsmarknads|minister arbetsmarknads|ministernministër i punës
 • arbetsmarknads|politik arbetsmarknads|politikenpolitikë e tregut të punës
 • arbetsmarknads|utbildning arbetsmarknads|utbildningenkualifikim profesional
avspänning [²A:vspen:i@] subst.
(avspänning, avspänningen, avspänningspolitiken)
bättre relationer, avslappning, fred
shtendosje
(zbutje, detantë)
Sammansättningar
 • avspännings|politik avspänningspolitikenpolitika e uljes së tensionit (detantës)
bistånd [²bI:stån:d] subst.
(bistånd, biståndet, bistånd, bistånden, bistånds|politiken)
hjälp
ndihmë ("veçanërisht për ndihmën shtetërore në fushën sociale (në përputhje me Ligjin për Shërbimet Sociale) dhe për të ashtuquajturën botë të tretë (vendet në zhvillim)")
Exempel
 • det svenska biståndet till Kubandihma e Suedisë për Kubën
Sammansättningar
 • bistånds|politik bistånds|politikenpolitika e ofrimit të ndihmës, politikë ndihme
bostad [²bO:sta:d] subst.
(bostad, bostaden, bostäder, bostads|bristen)
hem; utrymme att bo permanent i
shtëpi
(banesë, strehim, rezidencë)
Exempel
 • de fick en bostad på tre rum och kökata morën një banesë me tri dhoma dhe kuzhinë
Sammansättningar
 • bostads|brist bostads|bristenmungesë banesash
 • tjänstebostadrezidencë zyrtare
 • bostads|byggandendërtim banesash (godinash)
 • bostads|husndërtesë banimi
 • bostads|kö(lista) në radhë për banesë
 • bostads|områdezonë banesash
 • bostads|politikpolitikë e strehimit
 • bostads|produktionprodhim i banesave
 • bostads|sökandekërkesë për strehim
Extra
center [sEn:ter] subst.
(center, centern, center|politiken)
politiskt mittparti
partia centriste ("në tr. e shq. "Partia e Qendrës"")
(partia e qendrës, Partia e Qendrës në Suedi)
Sammansättningar
 • center|politik center|politikenpolitika e Partisë së Qendrës
flyttlass|politik [²flYt:las:politi:k] subst.
(flyttlass|politik, flyttlasspolitiken)
politik som tvingar människor att flytta från glesorter till tätorter för att få arbete
politikë e shpërnguljes me detyrim
(politikë, që i detyron njerëzit të shpërngulen nga fshatra e zona më pak të populluara në zona më të populluara, për të siguruar një vend pune)
konfrontation [kånfrånta$O:n] subst.
(konfrontation, konfrontationen, konfrontationer)
det att konfronteras (med någon), konflikt
ballafaqim, konfrontim
Sammansättningar
 • konfrontationspolitikpolitikë e konfrontimit
kotteri [kåt:erI:] subst.
(kotteri, kotteriet, kotterier)
slutet sällskap
shoqëri e ngushtë ("veçanërisht përçm.")
(grup, rreth (njerëzish))
Sammansättningar
 • kotteri|politikpolitikë franksioniste, politikë grupazhi
kultur [kultU:r] subst.
(kultur, kulturen, kulturer, kulturarbetaren, kultur|politiken)
vetenskap, musik, litteratur och konst
kulturë
Sammansättningar
 • finkulturkulturë elitare
 • kulturlivjetë kulturore
 • kulturarbetare kulturarbetarenpunëtor i kulturës
 • kultur|politik kultur|politikenpolitikë kulturore
missnöje [²mIs:nöj:e] subst.
(missnöje, missnöjet, missnöjes|politiken)
känsla av att något kunde fungera bättre
<missnöje (med B/x)>
pakënaqësi
(të qenët i pakënaqur)
Exempel
 • förslaget har väckt starkt missnöje bland lärarnapropozimi ka shkaktuar një pakënaqësi të madhe tek arsimtarët
Sammansättningar
 • missnöjes|politik missnöjes|politikenpolitikë e hartuar mbi bazën e pakënaqësive (të popullit)
neutralitet [neutralitE:t] subst.
(neutralitet, neutraliteten, neutralitets|politiken)
neutral hållning, oberoende
asnjanësi ("veçanërisht lidhur me të drejtën ndërkombëtare")
(neutralitet, pavarësi)
Exempel
 • svensk neutralitetasnjanësia suedeze, politika suedeze e neutralitetit (asnjanësisë)
Sammansättningar
 • neutralitets|politik neutralitets|politikenpolitikë e asnjanësisë
näring [²nÄ:ri@] subst.
(näring, näringen, näringar, närings|friheten, näringsgrenen, närings|politiken)
verksamhet som producerar varor (och tjänster), yrkesområde
industri-a
(fushëveprimtari ekonomike)
Sammansättningar
 • turistnäringindustri turistike
 • närings|frihet närings|frihetenliri e veprimtarisë tregtare
 • närings|gren näringsgrenendegë e industrisë
 • närings|politik närings|politikenpolitikë ekonomike
personal [pär+sonA:l] subst.
(personal, personalen, personal|kontoret, personal|chefen)
anställda på en arbetsplats
Användning: kollektivt
personel
(staf, kuadro)
Exempel
 • postverkets personalpersonel i postës
 • brist på personalmungesë personeli
 • få tag på personal till det nya vårdhemmetsiguroj personel për spitalin e ri
Sammansättningar
 • vårdpersonalpersonel mjekësor
 • kontorspersonalpersonel zyrash
 • personal|kontor personal|kontoretzyrë e personelit
 • personal|chef personal|chefenshef i kuadrit, shef personeli
 • personal|politikpolitikë e personelit
real- [²reA:l-] förled
(real-, real|kapitalet, real|räntan)
verklig, faktisk
real-
(real, -e, vërtetë (i,e), konkret, -e, faktik, -e)
Sammansättningar
 • real|kapital real|kapitaletkapital i vërtetë
 • real|ränta real|räntankamatë reale
 • real|politikpolitikë reale
social [sosiA:l] adj.
(social, socialt, sociala, social|politiken, social|utgiften)
som rör samhällets omvårdnad för den enskilde
shoqëror, -e
(social, -e)
Exempel
 • sociala reformerreformë shoqërore, reformë sociale
Sammansättningar
 • social|politik social|politikenpolitikë sociale
 • social|utgift social|utgiftenshpenzime sociale
 • social|politisksocial-politik, -e
social|politik [²sosiA:lpoliti:k] subst.
(social|politik, socialpolitiken)
politik som rör samhällets omvårdnad för den enskilde
politikë sociale
svåger|politik [²svÅ:gerpoliti:k] subst.
(svåger|politik, svågerpolitiken)
det att gynna släktingar på ett otillbörligt sätt
nepotiz/ëm-mi
(shpërdorim i postit në favor të farefisit)
svång|rem [²svÅ@:rem:] subst.
(svång|rem, svångremmen, svångremmar)
livrem
rrip
(brez)
Uttryck
 • dra åt svångremmen ("leva sparsamt")shtrëngoj rripin, ("kursej shumë")
Sammansättningar
 • svångrems|politikpolitikë e shtrëngimit të rripit
utrikes [²U:tri:kes] adj.
(utrikes, utrikes|ministern, utrikespolitiken)
som avser utlandet
Användning: oböjligt
jasht/ëm (i), -me (e)
Sammansättningar
 • utrikes|minister utrikes|ministernministër i Punëve të Jashtme
 • utrikes|politik utrikespolitikenpolitikë e jashtme
åtstramning [²Å:tstra:mni@] subst.
(åtstramning, åtstramningen, åtstramningar)
minskning av ekonomiska resurser
shtrëngim
(sforcim, i rezervave ekonomike)
Sammansättningar
 • åtstramnings|politikpolitikë e shtrëngimit të rripit