Mobi
+
poäng [poE@:] subst.
(poäng, poängen, poäng, poängen, poäng|platsen)
värdeenhet i spel och tävling
pikë ("edhe për njohuritë e përfituara në shkollën e lartë gjatë një jave mësimore")
Exempel
 • vinna på poängfitoj me pikë
 • hon vann med 94 poäng mot 92ajo fitoi me 94 pikë ndaj 92 pikëve
Sammansättningar
 • betygspoängpikë notash (në shkollë)
 • poäng|plats poäng|platsenvend (pune-shkolle) me pikë
 • 20-poängskurskurs me njëzet pikë
poäng [poE@:] subst.
(poäng, poängen, poänger, poäng|löst)
(avslutande) komisk höjdpunkt i en historia
poentë
(humor)
Exempel
 • historien saknade poängtregimit i mungonte poenta
Sammansättningar
 • poäng|lös poäng|löstpa humor, pa kripë, pa lezet
antagande|poäng [²An:ta:gandepoe@:] subst.
(antagande|poäng, antagandepoängen)
mått på förlorad sannolik arbetsinkomst under ett år vid beräkning av förtidspension
(matje e të ardhurave vjetore të siguruara, për të përllogaritur pensionin e invaliditetit)
intagnings|poäng [²In:ta:gni@spoe@:] subst.
(intagnings|poäng, intagningspoängen)
poäng för skolbetyg och arbetslivserfarenhet som räknas när man söker in på gymnasie- eller högskola
Användning: plural
pikë pranimi
(pikët, që kërkohen për t'u pranuar në një shkollë të lartë, kreditet)
pension [pa@$O:n el. pen$O:n] subst.
(pension, pensionen, pensioner, pensions|poängen, pensions|försäkringen)
lön för personer som slutat arbeta
pension
(paga që merr një person që ka dalë në pension (që nuk është më në marrëdhënie pune))
Exempel
 • avgå med pensiondal në pension
Uttryck
 • gå i pension ("avgå från tjänsten på grund av ålder")dal në pension
Sammansättningar
 • sjukpensionpension invaliditeti
 • folkpensionpension popullor
 • pensions|poäng pensions|poängenpikë pensioni
 • pensions|försäkring pensions|försäkringensigurim për pension
pensions|poäng [²pa@$O:nspoe@: el. pen-] se ATP-poäng
poäng|år [²poE@:å:r] subst.
(poäng|år, poängåret, poängår, poängåren)
kalenderår av förvärvsarbete som ger rätt till ATP-poäng
(viti kalendarik që i llogaritet të punësuarit si përvojë pune për të marrë shtesë pensioni krahas pensionit të përgjithshëm)