Mobi
+
plats [plat:s] subst.
(plats, platsen, platser, plats|chefen)
område med ett bestämt läge
vend
Exempel
 • var sak på sin platsçdo gjë në vendin e vet
 • offentliga platservende publike
Uttryck
 • sätta någon på plats ("tillrättavisa någon som uppträder med för stora pretentioner")i tregoj vendin dikujt
Sammansättningar
 • plats|chef plats|chefenshef lokali
plats [plat:s] subst.
(plats, platsen, platser, plats|bristen)
ledigt utrymme
hapësirë
(vend)
Exempel
 • det får inte plats någon mer i bussennuk ka më vend për njeri në autobus
 • ge plats för nya lokalerjap vend për lokale të reja
Sammansättningar
 • sjukhusplatsshtrat në spital, vend në spital
 • plats|brist plats|bristenmungesë vendesh
plats [plat:s] subst.
(plats, platsen, platser, plats|annonsen)
anställning
punë
(punësim, vend pune)
Exempel
 • konkurrera om platsernakonkurroj për vende pune
Sammansättningar
 • plats|annons plats|annonsenshpallje për punësim, shpallje për vend pune
plats [plat:s] subst.
(plats, platsen, platser)
plats i ordningen
vend klasifikimi
((në sport))
Exempel
 • hon hamnade på tredje platsajo doli në vendin e tretë
arbets|plats [²Ar:be:tsplat:s] subst.
(arbets|plats, arbetsplatsen, arbetsplatser)
ställe där man arbetar; arbete
vend pune
(punë)
bad [ba:d] subst.
(bad, badet, bad, baden, bad|byxan, bad|platsen)
doppning i vatten, dopp
banjë ("edhe për lëngje të tjera")
(dush, kredhje në ujë)
Exempel
 • sjön inbjöd till badliqeni na ftonte të laheshim
Sammansättningar
 • fotbadlarje këmbësh
 • bad|byxa bad|byxanmbathje plazhi
 • bad|plats bad|platsenqendër klimaterike bregdetare
 • bad|strandplazh, bregdet
 • bad|gästvizitor plazhi
båt|plats [²bÅ:tplat:s] subst.
(båt|plats, båtplatsen, båtplatser)
plats där man kan "parkera" en båt; kajplats
kalatë, mol
(skelë, vendi ku akordohen barkat)
camping [kAm:pi@] subst.
(camping, campingen, camping|platsen)
friluftsliv som bl a innefattar att man bor i tält, husvagn etc
fushim
(kamping, banim jashtë (zakon. në kampe verore))
Sammansättningar
 • camping|plats camping|platsenvend fushimi
 • camping|stugashtëpizë fushimi
flyg [fly:g] subst.
(flyg, flyget, flyg|platsen, flyg|officeren)
trafik med flygplan; flygväsen; flygvapen
aviacion, avion
(flotë ajrore; aeroplan)
Exempel
 • ta flygetmarr aeroplanin, udhëtoj me avion
 • marinen och flygetmarina dhe aviacioni
Sammansättningar
 • civilflygflotë ajrore civile
 • flyg|plats flyg|platsenaeroport
 • flyg|officer flyg|officerenoficer i aviacionit
 • flyg|basbazë ajrore
 • flyg|bolagkompani (shoqëri) ajrore
 • flyg|bussautobus aeroporti
 • flyg|industriindustri e aviacionit
 • flyg|kapningrrëmbim aeroplani
 • flyg|räddaerofob, frikë nga udhëtimi me avion
 • flyg|trafiktrafik ajror
flyg|plats [²flY:gplat:s] subst.
(flyg|plats, flygplatsen, flygplatser)
plats där flygplan startar och landar, flygfält
aeroport
(aerodrom)
Extra
fönster [fÖn:ster] subst.
(fönster, fönstret, fönster, fönstren fönsterna, fönster|platsen, fönster|brädan)
glasad öppning i vägg eller tak
dritare ("edhe fig.")
Exempel
 • ett fönster mot omvärldennjë dritare ndaj botës
Sammansättningar
 • köksfönsterdritare kuzhine
 • fönster|plats fönster|platsenvend pranë dritares
 • fönster|bräda fönster|brädanprag i dritares
 • fönster|bordtryezë pranë dritares
 • fönster|karmkornizë dritareje
garage [garA:$] subst.
(garage, garaget, garage, garagen, garage|platsen)
byggnad eller lokal för bilparkering
garazh
Sammansättningar
 • garage|plats garage|platsenvend garazhi
Extra
håller [hÅl:er] verb
(håller, höll, hållit, håll, hålla, håll|platsen)
stanna
<A/x håller>
qëndroj
(ndaloj)
Sammansättningar
 • håll|plats håll|platsenvend ndalim (për autobusin), stacion autobusi
håll|plats [²hÅl:plat:s] subst.
(håll|plats, hållplatsen, hållplatser)
stoppställe för buss o dyl
vendndalim
(stacion (për autobusin, tramvajin, etj.))
Extra
idrott [²I:dråt:] subst.
(idrott, idrotten, idrotter, idrottsmannen, idrotts|platsen)
sport
sport
(atletikë)
Sammansättningar
 • friidrottatletikë
 • amatöridrottsport amatorësh
 • idrotts|man idrottsmannensportist, atlet
 • idrotts|plats idrotts|platsenfushë sporti, arenë sportive
lek|plats [²lE:kplat:s] subst.
(lek|plats, lekplatsen, lekplatser)
ordnad plats för lek (utomhus)
vend lojërash
((për fëmijë))
marknad [²mAr:knad] subst.
(marknad, marknaden, marknader, marknads|platsen)
(offentligt utlyst och regelbundet återkommande) handel utomhus; torghandel; basar
treg ("përdoret në fjalët e përbëra me kuptimin "vend (shesh) ku bëhet shitblerje sendesh të ndryshme"")
(pazar)
Exempel
 • Kiviks marknadpazari i Kivikut
Sammansättningar
 • stormarknadpazar i madh, pazar me çmime të ulëta
 • marknads|plats marknads|platsentreg-u
möte [²mÖ:te] subst. visa film
(möte, mötet, möten, mötena, mötes|deltagaren, mötes|platsen)
organiserat sammanträde
mbledhje
(tubim, kuvend, asamble, grumbullim)
Exempel
 • ett möte med FN:s säkerhetsrådnjë mbledhje me Këshillin e Sigurimit të OKB-së
Sammansättningar
 • kyrkomötekuvend i kishës
 • årsmötembledhje vjetore
 • massmöteaktiv i gjerë, miting, grumbullim
 • mötes|deltagare mötes|deltagarenpjesëmarrës i mbledhjes
 • mötes|plats mötes|platsenvend i mbledhjes
 • mötes|frihetliri e tubimit
olycka [²O:lyk:a] subst.
(olycka, olyckan, olyckor, olycks|platsen)
obehaglig el. tragisk händelse som inträffar av en slump
fatkeqësi ("në kuptim më të zbutur "fatkeqësi, fat i keq"")
(aksident, ngjarje tragjike)
Exempel
 • olyckan inträffade på vägen till Stockholmaksidenti ndodhi në rrugën për në Stokholm
Sammansättningar
 • trafikolyckaaksident automobilistik
 • olycks|plats olycks|platsenvendi i aksidentit
Extra
parkering [parkE:ri@] subst.
(parkering, parkeringen, parkeringar, parkerings|boten, parkerings|platsen)
det att parkera, parkerande
parkim ("edhe për vendin ku parkojmë "vendparkimin"")
Exempel
 • en slarvig parkeringnjë parkim i shkujdesur
Sammansättningar
 • bilparkeringvendparkim për automjete
 • parkerings|bot parkerings|botengjobë parkimi
 • parkerings|plats parkerings|platsenvendparkim
 • parkerings|automatautomat ku paguhet taksa e parkimit
 • parkerings|mätare(aparat) matës i kohës së parkimit
 • parkerings|lappbiletë parkimi
Avledningar
 • fickparkeringvendparkim në formë xhepi
Extra
plats|ansökan [²plAt:san:sö:kan] subst.
(plats|ansökan, platsansökan, platsansökningar)
skriftlig ansökan till arbetsgivare om arbete
kërkesë për vend pune
(lutje me shkrim për punë)
plats|biljett [²plAt:sbiljet:] subst.
(plats|biljett, platsbiljetten, platsbiljetter)
tågbiljett som gäller för en viss sittplats
biletë me vend të rezervuar
((në tren))
Platsjournalen [²plAt:s$orna:len] subst.
(Platsjournalen, Platsjournalen)
lista med uppgifter om lediga arbeten
listë vendesh të lira pune
poäng [poE@:] subst.
(poäng, poängen, poäng, poängen, poäng|platsen)
värdeenhet i spel och tävling
pikë ("edhe për njohuritë e përfituara në shkollën e lartë gjatë një jave mësimore")
Exempel
 • vinna på poängfitoj me pikë
 • hon vann med 94 poäng mot 92ajo fitoi me 94 pikë ndaj 92 pikëve
Sammansättningar
 • betygspoängpikë notash (në shkollë)
 • poäng|plats poäng|platsenvend (pune-shkolle) me pikë
 • 20-poängskurskurs me njëzet pikë
praktik [praktI:k] subst.
(praktik, praktiken, praktik|platsen)
praktisk övning
praktikë
Exempel
 • i utbildningen ingår ett års praktiknë sistemin arsimor përfshihet edhe një vit praktikë (mësimore)
Uttryck
 • i praktiken ("i verkligheten")në praktikë, në realitet, në të vërtetë
Sammansättningar
 • yrkespraktikpraktikë profesionale
 • praktik|plats praktik|platsenvend i praktikës, vend për praktikantë
rast [ras:t] subst.
(rast, rasten, raster, rast|platsen)
kort paus (i ett arbetspass)
pushim i shkurtër
(pauzë)
Exempel
 • gå på rastbëj një pauzë
Sammansättningar
 • lunchrastpushim i drekës
 • kafferastnjë pushim i shkurtër sa për të pirë kafe
 • rast|plats rast|platsenvend pushimi, vend ndalimi, xhep (në anë të rrugës automobilistike)
silver [sIl:ver] subst.
(silver, silvret, silverplatsen)
silvermedalj, andraplats
medalje argjendi
(vendi i dytë)
Exempel
 • hon tog silver på femmilenajo fitoi medaljen e argjendit në garën e vrapimit prej pesë miljesh
Sammansättningar
 • silverplats silverplatsenvendi i dytë (në gara sportive)
sitter [sIt:er] verb visa film
(sitter, satt, suttit, sitt, sitta, sitt|platsen)
vila på bakdelen med överkroppen upprätt; vila på en stol
<A sitter (på x)>
rri
(ulem)
Exempel
 • sitta på stolenrri (ndenjur) në karrige
 • sitta i en fåtöljrri (ndenjur) në një kolltuk
 • sitta till bordsrri ulur pranë tryezës
Uttryck
 • sitta på huk ("med lårens baksida vilande mot hälarna")rri galiç, rri në bisht, ulem këmbëkryq, rri pupas
Sammansättningar
 • sitt|plats sitt|platsenvend për t'u ulur, ndenjëse
skåde|plats [²skÅ:deplat:s] subst.
(skåde|plats, skådeplatsen, skådeplatser)
plats för en händelse
vend i ngjarjes
sov|plats [²sÅ:vplat:s] subst.
(sov|plats, sovplatsen, sovplatser, sovplats|biljetten)
sängplats på nattåg
vend fjetjeje
((në tren))
Sammansättningar
 • sovplats|biljett sovplats|biljettenbiletë me vend për fjetje
tummel|plats [²tUm:elplat:s] subst.
(tummel|plats, tummelplatsen, tummelplatser)
plats där man tumlar omkring
arenë ("kryes. fig. "vendi ku zhvillohet një aktivitet intensiv e i larmishëm"")
tält [tel:t] subst.
(tält, tältet, tält, tälten, tält|platsen)
slags hopfällbar och flyttbar hydda av tyg
tendë
(çadër)
Sammansättningar
 • tält|plats tält|platsenvend çadrash, kamp fushimi
Extra
uppställning [²Up:stel:ni@] subst. jämför ställer upp 3
(uppställning, uppställningen, uppställningar, uppställnings|platsen)
det att ställa upp (något); det som ställs upp
vendosje në rregull
(lind)
Sammansättningar
 • uppställnings|plats uppställnings|platsenvendparkim; vend për vendosjen e gjërave në rregull
vård [vå:r+d] subst.
(vård, vården, vårdar)
skötsel, tillsyn
Användning: ej plural
kujdes ("për persona të dobët apo të sëmurë")
(përkujdesje, mjekim, shërim)
Uttryck
 • öppen vård ("vårdform utanför sjukhus el. anstalt")përkujdesje joinstitucionale, shërbim mjekësor ambulant
 • sluten vård ("vårdform där patienten etc är intagen på sjukhus el. annan institution")përkujdesje institucionale, shërbim mjekësor spitalor
Sammansättningar
 • barnavårdkujdesi për fëmijët
 • intensivvårdshërbim mjekësor intensiv, reanimim
 • sjukvårdmjekim, kurim, përkujdesje (për të sëmurin)
 • tandvårdshërbim dentar
 • vård|sektorsektor i shëndetësisë
 • vård|platsshtrat për të sëmurë
Extra