Mobi
+
paus [pa+os] subst.
(paus, pausen, pauser, paus|fågeln)
uppehåll i en verksamhet
ndërprerje, pushim, pauzë
(pushim i shkurtër)
Exempel
 • göra en paus i arbetetbëj një ndërprerje në punë, bëj një pauzë në punë
Sammansättningar
 • rökpauspauzë për të pirë cigare
 • andningspauspauzë në frymëmarrje
 • vilopauspauzë pushimi
 • paus|fågel paus|fågelnsigël muzikore përgjatë pauzës mes dy materialeve të një programi radiofonik
andning [²An:dni@] subst.
(andning, andningen, andnings|pausen)
andhämtning, respiration
frymëmarrje
Exempel
 • konstgjord andningfrymëmarrje artificiale
Sammansättningar
 • andnings|paus andnings|pausenpauzë gjatë frymëmarrjes
Avledningar
 • inandningthithje fryme
fika [²fI:ka] subst.
(fika, fikan fikat, fika|pausen)
kaffe
kafe ("në ligj. e përdit.")
Sammansättningar
 • fika|paus fika|pausenpushim i shkurtër për kafe
vila [²vI:la] subst.
(vila, vilan, vilo|pausen, vil|rummet)
tillstånd då någon eller något vilar, stillhet, avkoppling
pushim
(çlodhje, qetësi)
Exempel
 • han unnade sig inte ett ögonblicks vilaai nuk i lejoi vetes as edhe një çast pushim
Uttryck
 • den sista vilan ("döden")pushimi i fundit, gjumi i madh, vdekja
Sammansättningar
 • vapenvilaarmëpushim
 • vilo|paus vilo|pausenpauzë, pushim i shkurtër
 • vil|rum vil|rummetdhomë pushimi (në vendet e punës)