Mobi
+
nummer [nUm:er] subst.
(nummer, numret, nummer, numren nummerna, nummer|ordningen)
siffra el. siffergrupp i ett räknesystem (som anger ordningsföljd, storlek etc)
numër ("edhe për diçka që ka një numër të caktuar")
(nocion themelor i matematikës, që shërben për të shprehur sasinë dhe për të bërë njehsime)
Exempel
 • förslag nummer 2propozimi numër 2
 • vilket nummer är det till polisen?sa është numri i policisë? ç'numër ka policia?
 • skorna är ett nummer för småkëpucët janë një numër më të vogla
 • ett nytt nummer av Läkartidningennjë numër i ri i gazetës mjekësore
Sammansättningar
 • personnummernumër personal (që e ka çdo banor i Suedisë)
 • telefonnummernumër i telefonit
 • skonummernumër i këpucëve
 • tidningsnummernumër i gazetës
 • nummer|ordning nummer|ordningenrend numerik
nummer [nUm:er] subst.
(nummer, numret, nummer, numren nummerna)
avsnitt i ett (musik)program
numër
Sammansättningar
 • revynummernumër i një shfaqjeje estrade (varieteje)
abonnent [abånEn:t] subst.
(abonnent, abonnenten, abonnenter, abonnentnumret)
person som abonnerar på något; fast kund
abonent
(pajtimtar; klient i rregullt)
Sammansättningar
 • elabonnentklient i rregullt i energjisë elektrike
 • abonnent|nummer abonnentnumretnumri i abonentit
anknytning [²An:kny:tni@] subst.
(anknytning, anknytningen, anknytningar)
anslutning, förbindelse
lidhje
(bashkim, integrim)
Exempel
 • frågor med anknytning till idrottçështje që lidhen me sportin
 • författaren har stark anknytning till Göteborgshkrimtari ka lidhje të ngushtë me Göteborgun
Sammansättningar
 • anknytningsnummernumri lokal i telefonit
bravur [bravU:r] subst.
(bravur, bravuren)
stor skicklighet
mjeshtëri
(zeje, aftësi e madhe)
Sammansättningar
 • bravur|nummernumër i shkëlqyer
födelse|nummer [²fÖ:delsenum:er] subst.
(födelse|nummer, födelsenumret, födelsenummer, födelsenumren födelsenummerna)
personnummer numera inte officiell beteckning
numër personal
(tre numrat e fundit të numrit personal)
kod [kå:d] subst.
(kod, koden, koder)
teckensystem, chiffer
kod
(shifër, sistem shenjash)
Sammansättningar
 • sifferkodkod me shifra
 • kodnummernumëri i kodit
lös|nummer [²lÖ:snum:er] subst.
(lös|nummer, lösnumret, lösnummer, lösnumren lösnummerna)
tidningsexemplar som säljs ett och ett (och inte genom prenumeration)
gazetë në shitje
((pa parapagim paraprak))
nummer|lapp [²nUm:er+lap:] subst. visa film
(nummer|lapp, nummerlappen, nummerlappar)
(pappers)lapp med ordningsnummer (i en kö), köbricka
numër i biletës së pritjes
((në një radhë))
parad- [²parA:d] förled
(parad-)
mest typisk el. förnämst
tipik, -e
(klasik, -e, kryesor, -e)
Sammansättningar
 • parad|gatarrugë kryesore, shëtitore, bulevard
 • parad|exempelshembull klasik (tipik)
 • parad|nummereksponat, objekt ekspozite; shembull, model
person|nummer [²pär+sO:num:er] subst.
(person|nummer, personnumret, personnummer, personnumren personnummerna)
ett tiosiffrigt nummer som tilldelas alla som blir folkbokförda eller får skattsedel i Sverige
numër personal
(një numër 10 shifror, që u jepet të gjithë të regjistruarve në librin e regjistrit themeltar ose që janë të pajisur me certifikatë tatimesh në Suedi)
post|nummer [²pÅs:tnum:er] subst.
(post|nummer, postnumret, postnummer, postnumren postnummerna)
ett femsiffrigt nummer före ortnamnet i en postadress
numër postar
Extra
revy [revY:] subst.
(revy, revyn, revyer)
en följd av löst hopfogade (teater)stycken som behandlar aktuella ämnen; översikt
shfaqje variete
(shqyrtim, rishikim)
Sammansättningar
 • nyårsrevyshfaqje variete për vitin e ri
 • konstrevyrevistë arti
 • revynummerpikë e programit të estradës
rikt|nummer [²rIk:tnum:er] subst.
(rikt|nummer, riktnumret, riktnummer, riktnumren riktnummerna)
telefonnummer som förbinder ett område med ett annat
kodi telefonik kombëtar
(numër telefoni që lidh një zonë me një tjetër)
slag|nummer [²slA:gnum:er] subst.
(slag|nummer, slagnumret, slagnummer, slagnumren slagnummerna)
populär programpunkt
pika më e suksesshme e programit
telefon|nummer [²telefÅ:num:er] subst.
(telefon|nummer, telefonnumret, telefonnummer, telefonnumren telefonnummerna)
sifferkombination till en bestämd telefon
numri i telefonit