Mobi
+
ambition [ambi$O:n] subst.
(ambition, ambitionen, ambitioner, ambitions|nivån)
stark önskan (att lyckas)
ambicie
(dëshirë e fortë)
Exempel
 • det är min ambition att göra ett bra lexikondëshira ime është të hartoj një fjalor të mirë
 • ha konstnärliga ambitionerkam ambicie artistike
Sammansättningar
 • ambitions|nivå ambitions|nivånnivel ambiciesh
buller [bUl:er] subst.
(buller, bullret, buller, bullren bullrena, buller|nivån)
störande ljud, oväsen
zhurmë e madhe
(potere)
Exempel
 • området besväras av buller från motorvägenzona shqetësohej nga zhurma e rrugës automobilistike
 • anvisningar för bekämpning av buller på arbetsplatsenudhëzime për luftimin e zhurmave në vendin e punës
Sammansättningar
 • motorbullerzhurmë motori
 • buller|nivå buller|nivånnivel i zhurmës
 • buller|skadadëmtim nga zhurma
grund|vatten [²grUn:dvat:en] subst.
(grund|vatten, grundvattnet, grundvatten(s)|nivån, grundvatten(s)|sänkningen)
vatten under markytan
ujë nëntokësor
Sammansättningar
 • grundvatten(s)|nivå grundvatten(s)|nivånniveli i ujit nëntokësor
 • grundvatten(s)|sänkning grundvatten(s)|sänkningenrënie e ujit nëntokësor
gräs|rot [²grÄ:sro:t] subst.
(gräs|rot, gräsroten, gräsrötter, gräsrots|nivån)
vanlig människa
Användning: mest i plural
njeri i zakonshëm
Exempel
 • en politiker måste ha kontakt med gräsrötternanjë politikan duhet të ketë patjetër lidhje me njerëzit e thjeshtë
Sammansättningar
 • gräsrots|nivå gräsrots|nivånniveli i njeriut të zakonshëm
nivå [nivÅ:] subst.
(nivå, nivån, nivåer)
höjdläge i rummet
nivel ("fig. edhe për lartësi abstrakte")
(rang, shkallë)
Exempel
 • nivån på grundvattnet har sjunkitniveli i ujërave nëntokësore ka rënë
 • förhandlingar på hög nivåbisedime të nivelit të lartë
 • lönerna ligger inte i nivå med prisernapagat nuk janë në të njëjtin nivel me çmimet
Sammansättningar
 • ljudnivånivel i zërit
 • prisnivånivel i çmimeve
 • toppnivånivel më i lartë, shkallë më e lartë
 • gatunivånivel i rrugës, nivel i ulët