Mobi
+
nivå [nivÅ:] subst.
(nivå, nivån, nivåer)
höjdläge i rummet
nivel ("fig. edhe për lartësi abstrakte")
(rang, shkallë)
Exempel
 • nivån på grundvattnet har sjunkitniveli i ujërave nëntokësore ka rënë
 • förhandlingar på hög nivåbisedime të nivelit të lartë
 • lönerna ligger inte i nivå med prisernapagat nuk janë në të njëjtin nivel me çmimet
Sammansättningar
 • ljudnivånivel i zërit
 • prisnivånivel i çmimeve
 • toppnivånivel më i lartë, shkallë më e lartë
 • gatunivånivel i rrugës, nivel i ulët
abstraktion [abstrak$O:n] subst.
(abstraktion, abstraktionen, abstraktioner)
det att abstrahera
abstraksion
(abstraktim, veçim)
Sammansättningar
 • abstraktions|förmågaaftësi për të abstraktuar
 • abstraktions|nivåniveli i abstraktimit
ambition [ambi$O:n] subst.
(ambition, ambitionen, ambitioner, ambitions|nivån)
stark önskan (att lyckas)
ambicie
(dëshirë e fortë)
Exempel
 • det är min ambition att göra ett bra lexikondëshira ime është të hartoj një fjalor të mirë
 • ha konstnärliga ambitionerkam ambicie artistike
Sammansättningar
 • ambitions|nivå ambitions|nivånnivel ambiciesh
buller [bUl:er] subst.
(buller, bullret, buller, bullren bullrena, buller|nivån)
störande ljud, oväsen
zhurmë e madhe
(potere)
Exempel
 • området besväras av buller från motorvägenzona shqetësohej nga zhurma e rrugës automobilistike
 • anvisningar för bekämpning av buller på arbetsplatsenudhëzime për luftimin e zhurmave në vendin e punës
Sammansättningar
 • motorbullerzhurmë motori
 • buller|nivå buller|nivånnivel i zhurmës
 • buller|skadadëmtim nga zhurma
grund|vatten [²grUn:dvat:en] subst.
(grund|vatten, grundvattnet, grundvatten(s)|nivån, grundvatten(s)|sänkningen)
vatten under markytan
ujë nëntokësor
Sammansättningar
 • grundvatten(s)|nivå grundvatten(s)|nivånniveli i ujit nëntokësor
 • grundvatten(s)|sänkning grundvatten(s)|sänkningenrënie e ujit nëntokësor
gräs|rot [²grÄ:sro:t] subst.
(gräs|rot, gräsroten, gräsrötter, gräsrots|nivån)
vanlig människa
Användning: mest i plural
njeri i zakonshëm
Exempel
 • en politiker måste ha kontakt med gräsrötternanjë politikan duhet të ketë patjetër lidhje me njerëzit e thjeshtë
Sammansättningar
 • gräsrots|nivå gräsrots|nivånniveli i njeriut të zakonshëm
pris [pri:s] subst.
(pris, priset, pris priser, prisen priserna, pris|stegringen, pris|kriget)
kostnad för någon vid köp
çmim ("edhe fig.")
Exempel
 • ett högt prisnjë çmim i lartë
 • till ett pris av tio kronor per personme një çmim prej dhjetë koronash për person
 • betala ett högt pris för sina rättigheterpaguan shtrenjtë për të drejtat e veta, paguan një çmim të lartë për të drejtat e veta
 • sätta ett pris på någoti vë çmim diçkaje
Uttryck
 • till varje pris ("absolut, ovillkorligen")me çdo kusht, në çdo mënyrë
Sammansättningar
 • inköpsprisçmim i blerjes
 • biljettprisçmim i biletës
 • genomsnittsprisçmim mesatar
 • pris|stegring pris|stegringenrritje e çmimeve
 • pris|krig pris|krigetluftë çmimesh
 • pris|höjningrritje çmimesh
 • pris|nivånivel i çmimeve
 • pris|sättningpërcaktim i çmimeve
skillnad [²$Il:nad] subst.
(skillnad, skillnaden, skillnader)
olikhet
ndryshim
(dallim, diferencë, mospërputhje, mospajtim, pabarazi)
Exempel
 • det är en stor skillnad mellan pojkars och flickors rökvanorka një dallim të madh në shprehitë e të pirit duhan mes djemve dhe vajzave
 • till skillnad mot sjukhusen ägnar vi oss åt friskvårdnë dallim nga spitalet ne i përkushtohemi ruajtjes së shëndetit
Sammansättningar
 • nivåskillnadndryshim niveli
 • klasskillnadndryshim klasor