Mobi
+
sop|nedkast [²sO:pne:dkas:t] subst.
(sop|nedkast, sopnedkastet, sopnedkast, sopnedkasten)
schakt genom vilket sopor kastas ner i källaren i bostadshus
pus plehrash
(kanal në ndërtesat e banimit nga ku hidhen qeset e plehrave)