Mobi
+
nöd [nö:d] subst.
(nöd, nöden, nöd|ropet, nöd|landningen)
svår situation där man behöver hjälp
nevojë
(mungesë, mjerim, vështirësi)
Exempel
 • en människa i nödnjë njeri në nevojë (hall)
Uttryck
 • med knapp nöd ("nätt och jämnt")me mundim të madh, mezi
 • med nöd och näppe ("med stor svårighet, nästan inte")në mundime të mëdha, me vështirësi të mëdha, mezi
 • det går ingen nöd på honom ("han klarar sig fint")atij nuk i mungon asgjë
Sammansättningar
 • hungersnödzi buke
 • (i) sjönödfatkeqësi detare
 • nöd|rop nöd|ropetthirrje për ndihmë
 • nöd|landning nöd|landningenulje, zbarkim i detyrueshëm
 • nöd|signalsignal për të informuar për një rrezik
 • nöd|årvit i urisë, vit i zisë së bukës
and|nöd [²An:dnö:d] subst.
(and|nöd, andnöden)
svårighet att andas
gulçim
(dihatje)
Exempel
 • ha andnödjam pa frymë, gulçoj
hunger [hU@:er] subst.
(hunger, hungern, hungers|nöden, hunger|strejken)
behov av mat, svält
uri ("edhe fig. "etje, dëshirë e zjarrtë"")
(nevojë për të ngrënë)
Exempel
 • känna hungerndiej uri, kam uri
Sammansättningar
 • penninghungeretje për para
 • makthungeretje për pushtet
 • hungers|nöd hungers|nödenuri-a, zi buke
 • hunger|strejk hunger|strejkengrevë urie
lögn [lö@:n] subst.
(lögn, lögnen, lögner, lögn|aktigt)
osanning
gënjeshtër
(rrenë)
Exempel
 • sprida lögnerpërhap rrena (gënjeshtra)
Uttryck
 • det är lögn ("det är omöjligt") att få tag på en taxiështë e pamundur të gjesh një taksi
Sammansättningar
 • nödlögngënjeshtër e bardhë, rrenë nga detyrimi
 • lögn|aktig lögn|aktigtgënjeshtar, -e, rrenacak, -e, gënjeshtërt (i,e), rremë (i,e)
nöd|bedd [²nÖ:dbed:] adj.
(nöd|bedd, nödbett, nödbedda)
svår att övertala (att ta emot något)
patundur (i,e)
(që është (i,e) vështirë të bindet)
Exempel
 • gästerna var inte nödbeddanuk ishte e nevojshme t'u luteshe shumë mysafirëve
nöd|broms [²nÖ:dbråm:s] subst.
(nöd|broms, nödbromsen, nödbromsar)
broms att använda vid fara
frena emergjence
(frena në rast rreziku)
nöd|fall [²nÖ:dfal:] subst.
nöd|landar [²nÖ:dlan:dar] verb
(nöd|landar, nödlandade, nödlandat, nödlanda)
göra en oförberedd landning på grund av olycksrisk
<A nöd|landar>
bëj një zbritje të detyruar
Avledningar
 • nödlandningzbritje e detyruar e avionit
nöd|läge [²nÖ:dlä:ge] subst.
(nöd|läge, nödläget, nödlägen, nödlägena)
situation där fara hotar
vuajtje, hall
(vështirësi, rrezik, gjendje e vështirë, fatkeqësi)
nödsakad [²nÖ:dsa:kad] adj.
(nödsakad, nödsakat, nödsakade)
tvungen
detyruar (i,e) ("zyrt.")
(shtrënguar (i,e))
Exempel
 • han (an)såg sig nödsakad att lämna tjänstenai e ndjeu se ishte i detyruar ta linte punën
nöd|ställd [²nÖ:dstel:d] adj.
(nöd|ställd, nödställt, nödställda)
som är i en nödsituation
vuajtur (i,e)
(dëshpëruar (i,e), mjeruar (i,e), që është në hall (në një situatë të vështirë))
nöd|sändare [²nÖ:dsen:dare] subst.
(nöd|sändare, nödsändaren, nödsändare, nödsändarna)
radiosändare som sänder nödsignaler
radio-transmetues
rop [ro:p] subst.
(rop, ropet, rop, ropen)
yttrande med hög röst som hörs på avstånd
britmë
(klithmë, angullimë, thirrje)
Sammansättningar
 • glädjeropklithmë gëzimi
 • nödropklithmë, thirrje për ndihmë
 • hurraropura (pasthirmë)
situation [situa$O:n] subst.
(situation, situationen, situationer, situations|komiken)
(sak)läge, tillstånd (vid en viss tidpunkt)
gjendje
(situatë)
Exempel
 • en besvärlig situationnjë situatë e vështirë, një gjendje e ndërlikuar
 • utnyttja situationenshfrytëzoj situatën
 • situationen i tredje världengjendja në botën e tretë
Sammansättningar
 • nödsituationgjendje emergjence
 • personalsituationgjendja e kuadrit (personelit)
 • situations|komik situations|komikenkomikja e situatës
sjö|nöd [²$Ö:nö:d] subst.
(sjö|nöd, sjönöden)
risk för förlisning
rrezik në det
(rrezik për mbytjen (e anijes))
Exempel
 • befinna sig i sjönödjam i rrezikuar në det
tids|nöd [²tI:dsnö:d] subst.
(tids|nöd, tidsnöden)
(plötsligt uppkommen) brist på tid
mungesë kohe
Exempel
 • vara i tidsnödnuk kam kohë
utgång [²U:tgå@:] subst.
(utgång, utgången, utgångar)
dörr där man går ut (ur en byggnad etc)
dalje
(derë nga ku dilet jashtë një ndërtese)
Sammansättningar
 • nödutgångdalje në rast rreziku, dalje emergjente
 • reservutgångdalje rezervë
utväg [²U:tvä:g] subst.
(utväg, utvägen, utvägar)
väg ut ur en svårighet, lösning, räddning
rrugëzgjidhje
(zgjidhje, shpëtim)
Exempel
 • enda utvägen var att hoppa i vattnetrrugëzgjidhja e vetme ishte të hidhej në ujë
Sammansättningar
 • nödfallsutvägdalje sigurimi, dalje në rast rreziku, dalje emergjente