Mobi
+
Arbetarskyddsnämnden [²Ar:be:tar$ydsnem:den] namn
byggnads|nämnd [²bYg:nadsnem:d] subst.
(byggnads|nämnd, byggnadsnämnden, byggnadsnämnder)
den nämnd i kommunen som ger byggnadslov när man t ex tänker bygga ett hus
këshill i dhënies së lejes së ndërtimit
fritids|nämnd [²frI:ti:dsnem:d] subst.
(fritids|nämnd, fritidsnämnden, fritidsnämnder)
kommunal nämnd som svarar för fritids-, förenings- och idrottsverksamhet
Këshilli Komunal i Kohës së Lirë
(këshill, i cili përgjigjet për aktivitete të kohës së lirë, të shoqatave të ndryshme apo për aktivitete sportive)
Granskningsnämnden [²grAn:skni@snem:den] namn
(Granskningsnämnden)
Granskningsnämnden för radio och TV
hyres|nämnd [²hY:resnem:d] subst.
(hyres|nämnd, hyresnämnden, hyresnämnder)
statligt organ som medlar i tvister mellan hyresgäster och hyresvärdar i frågor som gäller lägenheten (t ex hyrans storlek, uthyrning i andra hand eller besittningsskydd)
komision vendor për çështje të banesave me qira
(organ shtetëror që shërben si arbitër për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve mes qiramarrësve dhe qiradhënësve)
hälsovårds|nämnd [²hEl:sovå:r+dsnem:d] subst.
kultur|nämnd [²kultU:r+nem:d] subst.
(kultur|nämnd, kulturnämnden, kulturnämnder)
kommunal nämnd som arbetar med kulturverksamheten i kommunen
komitet i kulturës
(këshill komunal i aktiviteteve kulturore)
läns|arbetsnämnd [²lÄ:nsar:be:tsnem:d] subst.
(läns|arbetsnämnd, länsarbetsnämnden, länsarbetsnämnder)
nämnd som leder arbetsförmedlingarnas verksamhet i länet och följer utvecklingen på länets arbetsmarknad
Këshilli i Punës së Prefekturës
nämnd [nem:d] subst.
(nämnd, nämnden, nämnder, byggnads|nämnden)
(kommunalt el. statligt) organ där medlemmarna väljs för ett visst uppdrag
këshill-i
(organ komunal a shtetëror, anëtarët e të cilit kryejnë detyra specifike)
Sammansättningar
  • byggnads|nämnd byggnads|nämndenkomitet i strehimit (ndërtimit)
omsorgs|nämnd [²Åm:sårjsnem:d] subst.
(omsorgs|nämnd, omsorgsnämnden, omsorgsnämnder)
landstingets sociala nämnd som ska se till att de utvecklingsstörda får god service, vård och hjälp
komiteti për kujdesjen (përkrahjen) ndaj personave me zhvillim të vonuar
rättshjälps|nämnd [²rEt:sjelpsnem(n):d] subst.
(rättshjälps|nämnd, rättshjälpsnämnden, rättshjälpsnämnder)
statlig myndighet som arbetar med frågor som rör rättshjälpen
Këshilli i Ndihmës Juridike
samarbete [²sAm:ar:be:te] subst.
(samarbete, samarbetet, samarbets|nämnden, samarbets|viljan)
gemensamt arbete, samverkan
bashkëpunim
Exempel
  • ett mångårigt samarbete mellan staten och företagennjë bashkëpunim shumëvjeçar midis shtetit dhe ndërmarrjeve
  • etablera ett samarbetevendos një bashkëpunim
Sammansättningar
  • samarbets|nämnd samarbets|nämndenkëshilli i bashkëpunimit
  • samarbets|vilja samarbets|viljandëshirë për bashkëpunim
skilje|nämnd [²$Il:jenem:(n)d] subst.
(skilje|nämnd, skiljenämnden, skiljenämnder)
grupp av skiljemän
këshill arbitrazhi
(komision arbitrazhi)
social|nämnd [²sosiA:lnem:(n)d] subst.
(social|nämnd, socialnämnden, socialnämnder)
politiskt sammansatt nämnd i kommunen med uppgift att besluta i sociala frågor enligt socialtjänstlagen
këshill i çështjeve sociale
(organ politik i zgjedhur në komunë për të marrë vendime lidhur me probleme sociale duke u bazuar në Ligjin për shërbimet sociale)