Mobi
+
anteckning [²An:tek:ni@] subst.
(anteckning, anteckningen, anteckningar, antecknings|boken)
något som skrivits upp; notering
shënim, të mbajturit shënim
(përkujtesë, promemorie)
Exempel
 • göra anteckningar under lektionenmarr shënime gjatë leksionit
Sammansättningar
 • minnesanteckningshënime kujtimesh, kujtime
 • antecknings|bok antecknings|bokenfletore shënimesh
bild [bil:d] subst.
(bild, bilden, bilder, bild|konsten)
återgivning (av något) genom teckning, foto etc
fotografi ("fig. "paraqitje, pasqyrim"")
(pamje, imazh)
Exempel
 • ta bilderfotografoj (me aparat fotografik), bëj fotografi
 • ge en bild av sin situationjep një pasqyrë të gjendjes së vet
Sammansättningar
 • bild|konst bild|konstenart figurativ
 • gatubildskenë rruge
 • minnesbildimazh kujtese
 • närbildfotografim nga afër
 • bild|huggareskulptor
 • bild|konstnärpiktor
 • bild|materialilustrim, figurë, vizatim, skicë, pikturë
 • bild|mässigpiktoresk, -e, metaforik, -e
Extra
fragment [fragmEn:t] subst.
(fragment, fragmentet, fragment, fragmenten)
(liten) lösbruten del av något, brottstycke
fragment
(një pjesë e vogël e shkëputur teksti, copë e thyer e diçkaje)
Sammansättningar
 • textfragmentfragment teksti
 • minnesfragmentnjë fragment kujtimesh
frimärke [²frI:mär:ke] subst. visa film
(frimärke, frimärket, frimärken, frimärkena, frimärks|samlingen)
kvitto på avgift för brev, porto
pullë
((që tregon se është paguar detyrimi përkatës për një shërbim postar))
Sammansättningar
 • minnesfrimärkepullë postare përkujtimore
 • frimärks|samling frimärks|samlingenkoleksion pullash
Extra
förlust [för+lUs:t] subst.
(förlust, förlusten, förluster, förlust|avdraget, förlust|siffran)
mistande; skada, avbräck; underskott; nederlag
humbje
(dëm, deficit)
Exempel
 • göra en förlust på fem tusen kronorpësoj një humbje prej 5000 koronash
 • matchen slutade med förlustndeshja përfundoi me humbje
Sammansättningar
 • minnesförlusthumbje kujtese
 • nettoförlusthumbje neto
 • förlust|avdrag förlust|avdragetlehtësi tatimore për të zvogëluar humbjen
 • förlust|siffra förlust|siffrannumri i viktimave (në një aksident)
minne [²mIn:e] subst.
(minne, minnet, minnen, minnena, minnes|förlusten)
förmåga att komma ihåg
kujtim ("edhe për të njëjtin veprim që realizohet në makinat elektronike (kompjuter)")
(kujtesë, aftësia për të mbajtur mend e për të riprodhuar diçka që ke parë)
Exempel
 • hålla i minnetmbaj në kujtesë, mbaj në mend
Uttryck
 • göra något med någons goda minne ("göra något med någons samtycke")bëj diçka me pëlqimin e dikujt
 • lägga något på minnet ("försöka komma ihåg något")mundohem të kujtoj diçka
Sammansättningar
 • minnes|förlust minnes|förlustenhumbje e kujtesës, amnezi-a
minne [²mIn:e] subst.
(minne, minnet, minnen, minnena, minnes|märket)
hågkomst, erinring
kujtim ("edhe konkretisht "suvenir, dhuratë e vogël"")
(përkujtesë)
Exempel
 • minnen från barndomenkujtim nga fëmijëria
 • en utställning till minne av August Strindbergnjë ekspozitë në kujtim të August Strindbergut
Sammansättningar
 • 300-årsminne300 vjetori
 • minnes|märke minnes|märketpërmendore, monument
 • minnes|bildrikujtim, kujtesë
 • minnes|värdqë ia vlen të mbahet mend, paharruesh/ëm (i), -me (e)
minnes|beta [²mIn:esbe:ta] subst.
(minnes|beta, minnesbetan, minnesbetor)
tillrättavisning som man inte glömmer
qortim
(mësim i mirë)
Exempel
 • ge någon en minnesbetai jap dikujt një mësim të mirë, qortoj dikë
minnes|märke [²mIn:esmär:ke] subst.
(minnes|märke, minnesmärket, minnesmärken, minnesmärkena)
historiskt föremål; föremål till minne av någon el. något
përmendore
(lapidar)
märke [²mÄr:ke] subst.
(märke, märket, märken, märkena)
(igenkännings)tecken
shenjë
(tregues)
Uttryck
 • lägga märke till ("observera, se")vërej, vë re, konstatoj
Sammansättningar
 • vägmärkeshenjë trafiku rrugor
 • sjömärkeshenjë për lundrim, fener deti
 • minnesmärkepërmendore, lapidar, monument
vård [vå:r+d] subst.
(vård, vården, vårdar)
minnesmärke
përmendore
(monument)
Sammansättningar
 • gravvårdgur varri
 • minnesvårdpërmendore