Mobi
+
miljö [miljÖ:] subst.
(miljö, miljön, miljöer)
omgivning
mjedis ("veçanërisht për ndikimin e tij ndaj njerëzve")
(ambient, rreth)
Exempel
 • leva i en främmande miljöjetoj në një mjedis të huaj
 • arv och miljötrashëgimia dhe mjedisi
Sammansättningar
 • hemmiljörreth familjar, rreth i afërm, farefis
 • arbetsmiljömjedis i punës, ambient i punës
 • uppväxtmiljörrethi ku dikush rritet, mjedisi ku rritet dikush
miljö [miljÖ:] subst.
(miljö, miljön, miljöer, miljö|förstöringen, miljö|problemet, miljö|rörelsen, miljö|skyddet, miljö|vården)
omgivande natur
mjedis, ambient
(natyrë)
Exempel
 • slå vakt om miljönruaj mjedisin (ambientin jetësor)
Sammansättningar
 • miljö|förstöring miljö|förstöringenndotje e ambientit (mjedisit)
 • miljö|problem miljö|problemetprobleme mjedisore
 • miljö|rörelse miljö|rörelsenlëvizje për ruajtjen e ambientit
 • miljö|skydd miljö|skyddetruajtje e ambientit (mjedisit)
 • miljö|vård miljö|vårdenkujdesi për ambientin (mjedisin)
 • miljö|giftlëndë e rrezikshme për natyrën (mjedisin)
arbete [²Ar:be:te] subst.
(arbete, arbetet, arbeten, arbetena, arbets|dagen, arbets|fördelningen, arbets|förmågan, arbets|förtjänsten, arbets|gruppen, arbets|kamraten, arbets|ledaren, arbets|livet, arbets|miljön, arbets|takten, arbets|tiden, arbets|tillfället, arbets|uppgiften)
verksamhet, jobb
veprimtari
Exempel
 • dagligt arbeteveprimtari e përditshme
 • manuellt arbetepunë krahu, veprimtari fizike
 • fritt valt arbetepunë e zgjedhur vetë
 • vara i arbetejam në punë
 • olycksfall i arbetetaksident në punë
Sammansättningar
 • industriarbetepunë në sektorin industrial
 • hushållsarbetepunë shtëpiake
 • kroppsarbetepunë krahu (fizike)
 • arbets|dag arbets|dagenditë pune
 • arbets|fördelning arbets|fördelningenndarje e punës
 • arbets|förmåga arbets|förmåganaftësi për të punuar
 • arbets|förtjänst arbets|förtjänstenrrogë, pagë
 • arbets|grupp arbets|gruppengrup pune
 • arbets|kamrat arbets|kamratenshok pune
 • arbets|ledare arbets|ledarendrejtues pune
 • arbets|liv arbets|livetjetë e punës
 • arbets|miljö arbets|miljönmjedis i punës
 • arbets|takt arbets|taktenritëm i punës
 • arbets|tid arbets|tidenorari i punës
 • arbets|tillfälle arbets|tillfälletmundësi punësimi, vend pune
 • arbets|uppgift arbets|uppgiftendetyrë në punë, detyrë pune
 • arbets|konfliktmosmarrëveshje në punë, konflikt pune
 • arbetslivs|erfarenhetpërvojë në punë, përvojë pune
 • arbets|lunchdrekë pune
 • arbets|myrapunëtor i madh, bletë punëtore
 • arbets|narkomanfanatik pune, maniak për punë
 • arbets|rumdhomë pune
 • arbets|tvistmosmarrëveshje në punë, grindje në punë
boende [²bO:ende] subst.
(boende, boendet)
det att bo (på ett visst sätt)
banim
(të banuarit, mënyrë e banimit)
Sammansättningar
 • boende|miljöambient banimi
bruk [bru:k] subst.
(bruk, bruket, bruk, bruken, bruks|miljön)
industri, verk
uzinë
(fabrikë, industri)
Exempel
 • Fagersta brukuzinë në Fagersta
Sammansättningar
 • bruks|miljö bruks|miljönambient industrial
 • pappersbrukfabrikë e letrës
farlig [²fA:r+lig] adj.
(farlig, farligt, farliga, farligheten)
som innebär fara; riskabel, äventyrlig
rreziksh/ëm (i), -me (e)
(me rrezik; aventuresk, -e)
Exempel
 • en farlig situationnjë gjendje e rrezikshme
 • en farlig motståndarenjë kundërshtar i rrezikshëm
Sammansättningar
 • miljö|farligi rrezikshëm për ambientin
Avledningar
 • farlighet farlighetenrrezikshmëri
hänsyn [²hÄ:nsy:n] subst.
(hänsyn, hänsynen, hänsyn, hänsynen, hänsyns|fullt, hänsyns|löst)
respekt för andras önskemål
konsideratë
(vëmendje, respekt)
Exempel
 • visa hänsyntregoj respekt
Uttryck
 • med hänsyn till ("med tanke på") rådande förhållandenduke marrë parasysh kushtet aktuale
 • ta hänsyn till (något) ("ta (något) med i beräkningen")mbështetem tek diçka, marr diçka në konsideratë
Sammansättningar
 • miljöhänsynrespekt ndaj mjedisit (ambientit)
 • hänsyns|full hänsyns|fulltkujdessh/ëm (i), -me (e), vëmendsh/ëm (i), -me (e)
 • hänsyns|lös hänsyns|löstpamëshirsh/ëm (i), -me (e), pashpirt (i,e), mizor, -e
stad [sta:d] subst.
(stad, staden stan, städer, stadsbebyggelsen)
tätort med stor, samlad bebyggelse
qytet
Exempel
 • staden Göteborgqyteti Gëteborg
Sammansättningar
 • storstadqytet i madh
 • stadsbebyggelse stadsbebyggelsenvendbanim qyteti, zonë banimi
 • stads|miljömjedis urban
uppväxt [²Up:vek:st] subst.
(uppväxt, uppväxten, uppväxt|miljön)
tid då man växer upp
periudhë e rritjes
Sammansättningar
 • uppväxt|miljö uppväxt|miljönmjedisi ku dikush është rritur
vårdare [²vÅ:r+dare] subst.
(vårdare, vårdaren, vårdare, vårdarna)
person som vårdar
kujdestar
(tutor, mbrojtës, ruajtës, mbikëqyrës)
Sammansättningar
 • sjukvårdareinfermier
 • miljövårdarembrojtës i ambientit
-vänlig [vEn:lig] efterled
(-vänlig, -vänligt, -vänliga)
lämplig, bra
përshtatsh/ëm (i), -me (e)
(mirë (i,e))
Sammansättningar
 • handikappvänligpërshtatsh/ëm (i), -me (e) për invalidë
 • miljövänligpërshtatsh/ëm (i), -me (e) për mjedisin
 • barnvänligpërshtatsh/ëm (i), -me (e) për fëmijë