Mobi
+
mer [me:r el. -a] adj.
(mer)
som har större utsträckning
Variantform: mera
Användning: komparativ
më, më tepër, më shumë
Exempel
 • tjäna mer pengarfitoj më shumë para
 • ha mera tid för barnenkam më shumë kohë për fëmijët
mer [me:r el. -a] adv.
(mer)
i högre grad, ytterligare
Variantform: mera
Användning: särskilt som komparationsord; variantform: "mera"
më, më tepër, më shumë
(në shkallë më të lartë, edhe më shumë)
Exempel
 • tjäna en krona mer i timmenfitoj një koronë më tepër në orë
 • jag väntar inte mer än fem minuternuk pres më shumë se pesë minuta
 • han är mer musikalisk än sin fruai është më i dhënë pas muzikës se e shoqja
 • vi såg henne aldrig merane nuk e pamë më kurrë atë (grua)
 • vill du veta mera?dëshiron të dish më tepër? a do të dish më shumë?
Uttryck
 • vi blev mer eller mindre ("närmast, snarast") utsparkadepak a shumë ne u përjashtuam të gjithë
 • jag blev mer och mer ("alltmer") irriteradunë u nxeha (zemërova) gjithnjë e më shumë
 • mer än nånsin ("som aldrig förut")më shumë se kurrë më parë, më shumë se kurrë, si kurrë më parë
 • det räcker mer än väl ("det räcker och blir över")është më shumë se e mjaftueshme
 • med mera (m m) ("och annat")e të tjera ("etj.")
alltmer(a) [altmE:r(a)] adv.
(alltmer(a))
mer och mer
gjithnjë e më shumë
Exempel
 • bilismen ökar alltmer(a)automobilizmi po rritet gjithnjë e më shumë
merpart [²mE:rpa:r+t] subst.
(merpart, merparten)
största delen
Användning: oftast bestämd form sing.
pjesë më e madhe
mersmak [²mE:r+sma:k] subst.
(mersmak, mersmaken)
lust till mer av något
oreks
(dëshirë për më shumë)
Exempel
 • min första utlandsresa gav verkligen mersmakudhëtimi im i parë jashtë shtetit më shtoi, me të vërtetë, dëshirën për të udhëtuar përsëri