Mobi
+
mellan [²mEl:an] prep.
mellan [²mEl:an] prep.
akt [ak:t] subst.
(akt, akten, akter)
del av en teaterpjäs
akt
(pjesë e një vepre teatrale)
Exempel
 • hjälten dör i sista aktenprotagonisti vdes në aktin e fundit
Sammansättningar
 • mellanaktpauzë, pushim (midis dy akteve të një pjese teatrale)
generation [jenera$O:n] subst.
(generation, generationen, generationer, generations|skiftet)
släktled, mansålder
brez, gjeneratë
(brezni)
Sammansättningar
 • mellangenerationbrezi i mesëm, gjenerata e mesme
 • författargenerationgjeneratë e shkrimtarëve
 • generations|skifte generations|skiftetndërrimi i brezave
 • generations|klyftahendeku mes brezave
mellan|gärde [²mEl:anjä:r+de] subst.
(mellan|gärde, mellangärdet)
muskel mellan bröst- och bukhåla; diafragma
diafragmë
(cipë e hollë muskulore që ndan zgavrën e kraharorit nga zgavra e barkut)
mellan|hand [²mEl:anhan:d] subst.
(mellan|hand, mellanhanden, mellanhänder)
person el. företag som förmedlar varor mellan producent och konsument
Användning: mest i plural
ndërmjetës-i
(person ose sipërmarrje që ndërmjetëson mallra mes prodhuesit dhe konsumatorit)
mellan|havande [²mEl:anha:vande] subst.
(mellan|havande, mellanhavandet, mellanhavanden, mellanhavandena)
ouppklarad affär, tvist
mosmarrëveshje
(divergjencë, çështje të lëna pezull)
mellan|landar [²mEl:anlan:dar] verb
(mellan|landar, mellanlandade, mellanlandat, mellanlanda)
göra ett uppehåll under en (flyg)resa
<A/x mellan|landar + PLATS>
bëj një ndalesë transit
mellan|mål [²mEl:anmå:l] subst.
(mellan|mål, mellanmålet, mellanmål, mellanmålen)
liten måltid mellan större mål
racion i lehtë
(ushqim i lehtë gjatë ditës)
Extra
mellan|rum [²mEl:anrum:] subst.
(mellan|rum, mellanrummet, mellanrum, mellanrummen)
avstånd (i tid och rum), lucka, intervall
distancë
((në kohë dhe hapësirë), interval, largësi)
Exempel
 • hon syns med jämna mellanrum i veckotidningarnas spalterajo shfaqet rregullisht në kolonat e revistave javore
mellan|skillnad [²mEl:an$il:nad] subst.
(mellan|skillnad, mellanskillnaden, mellanskillnader)
skillnad mellan två penningbelopp
diferencë
(mbetje (mes dy vlerash))
mellan|slag [²mEl:ansla:g] subst.
(mellan|slag, mellanslaget, mellanslag, mellanslagen)
tomt utrymme mellan två ord (i maskinskrift)
(distancë (largesë) mes dy fjalëve të shkruara (me makinë shkrimi))
mellan|spel [²mEl:anspe:l] subst.
(mellan|spel, mellanspelet, mellanspel, mellanspelen)
musikstycke som binder ihop två musikaliska avsnitt
intermexo ("fig. "ndërprerje e përkohshme dhe e papritur"")
(interval muzikor që lidh dy pjesë muzikore)
mellan|stadium [²mEl:ansta:dium] subst.
(mellan|stadium, mellanstadiet)
Fram till 1994 benämning på grundskolans årskurser 4-6
cikël i mesëm
(klasat prej 4-6 të shkollës 9-vjeçare)
Exempel
 • gå på mellanstadietndjek ciklin e mesëm të shkollës 9-vjeçare
mellan|ting [²mEl:anti@:] subst.
(mellan|ting, mellantinget, mellanting, mellantingen)
korsning, blandning
kryqëzim
(hibrid, shartim, konglomerat, mish-mash)
Exempel
 • ett mellanting mellan fågel och fisknjë hibrid, as mish as peshk
mål [må:l] subst.
(mål, målet, mål, målen)
den mängd mat man äter vid ett visst tillfälle, måltid
racion ngrënieje
Exempel
 • ett mål matnjë racion i bollshëm (i pasur)
Sammansättningar
 • mellanmålracion i lehtë mes drekës e darkës
skillnad [²$Il:nad] subst.
(skillnad, skillnaden, skillnader)
differens
diferencë
Sammansättningar
 • mellanskillnaddallim, ndryshim