Mobi
+
ABC-stridsmedel [²a:be:sE:stritsme:del] subst.
(ABC-stridsmedel, ABC-stridsmedlet, ABC-stridsmedel, ABC-stridsmedlen)
kärnvapen samt biologiska och kemiska vapen
armë bërthamore
(armatim biologjik dhe kimik)
avföring [²A:vfö:ri@] subst.
(avföring, avföringen, avföringar)
(det som kommer ut vid) tömning av tarmen
jashtëqitje
(të pëgëra, mut)
Exempel
 • blod i avföringengjak në jashtëqitje
Sammansättningar
 • avföringsmedelklizmë, mjet për jashtëqitje
AV-hjälpmedel [A:ve:jelpme:del] subst.
(AV-hjälpmedel, AV-hjälpmedel, AV-hjälpmedlet, AV-hjälpmedel, AV-hjälpmedlen)
audiovisuella hjälpmedel (bandspelare, overhead, video o dyl)
mjete ndihmëse audiovizuale
bekämpnings|medel [²becEm:pni@sme:del] subst.
(bekämpnings|medel, bekämpningsmedlet, bekämpningsmedel, bekämpningsmedlen)
medel att bekämpa skadliga djur och växter
pesticide
(mjete për luftimin e barërave të këqija)
bote|medel [²bO:teme:del] subst.
(bote|medel, botemedlet, botemedel, botemedlen)
läkemedel
bar, ilaç ("kryes. fig.")
(mjet shërimi (kurimi))
driv|medel [²drI:vme:del] subst.
(driv|medel, drivmedlet, drivmedel, drivmedlen)
motorbränsle (t ex bensin)
karburant
(lëndë djegëse (për motor))
fortskaffnings|medel [²fOr+t:skaf:ni@sme:del] subst.
(fortskaffnings|medel, fortskaffningsmedlet, fortskaffningsmedel, fortskaffningsmedlen)
fordon
automjet
(mjet transporti)
hjälp|medel [²jEl:pme:del] subst.
(hjälp|medel, hjälpmedlet, hjälpmedel, hjälpmedlen)
något som gör arbetet lättare, redskap
mjet ndihmës
Exempel
 • använda tekniska hjälpmedel i undervisningenpërdor mjete teknike ndihmëse në mësimdhënie
Extra
kommunikations|medel [²kåmunika$O:nsme:del] subst.
(kommunikations|medel, kommunikationsmedlet, kommunikationsmedel, kommunikationsmedlen)
färdmedel (bil, buss, tåg etc)
mjete komunikacioni
(mjete transporti publik)
laxer|medel [²laksE:rme:del] subst.
(laxer|medel, laxermedlet, laxermedel, laxermedlen)
avföringsmedel
purgativ
(mjet pastrimi, mjet për të dalë jashtë)
läro|medel [²lÄ:rome:del] subst.
(läro|medel, läromedlet, läromedel, läromedlen)
hjälpmedel i undervisningen (särskilt böcker)
mjete didaktike
(mjete mësimore, mjete që përdoren në procesin mësimor (veçanërisht për libra))
Extra
lösnings|medel [²lÖ:sni@sme:del] subst.
(lösnings|medel, lösningsmedlet, lösningsmedel, lösningsmedlen)
vätska (t ex thinner) som löser upp ett ämne
tretës
(solucion)
medel [mE:del] subst.
(medel, medlet, medel, medlen)
sätt, metod
mjet ("si em. konkret "bar, ilaç"")
(mënyrë, metodë)
Exempel
 • med enkla medelme mjete të thjeshta, me metoda të thjeshta
 • med alla medelme të gjitha mjetet, me të gjitha mënyrat
 • smärtstillande medelilaç për qetësimin e dhembjeve, qetësues
Sammansättningar
 • hjälpmedelmjet ndihmës
 • läkemedelbar, ilaç
 • sömnmedelhape për gjumë, ilaç gjumi
 • transportmedelmjet transporti
 • tvättmedeldetergjent, pluhur larës
medel [mE:del] subst.
(medel, medlet, medel, medlen, medel|löst)
tillgångar, pengar
Användning: endast i plural
mjete financiare
(të ardhura, para)
Exempel
 • ställa medel till förfogandevë mjete financiare në dispozicion
 • offentliga medelmjete publike
Sammansättningar
 • studiemedelndihmë financiare për studim
 • medel|lös medel|löstnevojtar, -e
natur|medel [²natU:rme:del] subst.
(natur|medel, naturmedlet, naturmedel, naturmedlen)
läkemedel framställt av råvaror från naturen
medikament natyror ("veçanërisht nga bimët")
preventiv|medel [²preventI:vme:del] subst.
(preventiv|medel, preventivmedlet, preventivmedel, preventivmedlen)
medel som används för att förhindra befruktning (t ex p-piller, kondom, spiral och pessar)
mjete mbrojtëse
(kondomë, mjete kontraceptive)
produktion [produk$O:n] subst.
(produktion, produktionen, produktioner, produktions|enheten, produktions|faktorn)
tillverkning av varor
prodhim ("edhe për produktet që prodhohen")
(prodhimtari, rendiment)
Exempel
 • starta produktionen av den nya personbilennis prodhimin e një modeli të ri makine
 • en lönande produktionnjë prodhim me leverdi
 • sätta i produktionvë në prodhim, filloj të prodhoj
 • produktionen av papperprodhim i letrës
 • författarens vetenskapliga produktionveprimtari shkencore e shkrimtarit
Sammansättningar
 • produktions|enhet produktions|enhetennjësi prodhimi
 • produktions|faktor produktions|faktornfaktor prodhimi
 • produktionsmedelmjete prodhimi
propaganda [²propagAn:da] subst.
(propaganda, propagandan)
systematisk spridning av åsikter som gynnar en själv; agitation
propagandë
(agjitacion)
Exempel
 • göra propaganda för någotbëj propagandë për diçka
 • den borgerliga propagandanpropagandë borgjeze
Sammansättningar
 • kärnkraftspropagandapropagandë lidhur me çështjen e energjisë bërthamore
 • propagandamedelmjete propagandistike
påtryckning [²pÅ:tryk:ni@] subst.
(påtryckning, påtryckningen, påtryckningar, påtrycknings|gruppen)
kraftig övertalning
trysni, presion
Exempel
 • utöva kraftiga påtryckningarushtroj trysni të madhe
Sammansättningar
 • påtrycknings|grupp påtrycknings|gruppengrup trysnie, lob
 • påtryckningsmedelmjet presioni
rengörings|medel [²rE:njö:ri@sme:del] subst.
(rengörings|medel, rengöringsmedlet, rengöringsmedel, rengöringsmedlen)
kemiskt medel för städning och rengöring
mjet pastrimi
(pastrues, lëndë pastruese, deterxhent)
skatte|medel [²skAt:eme:del] subst.
(skatte|medel, skattemedlet, skattemedel, skattemedlen)
pengar som betalats i skatt
të ardhura nga taksat
Exempel
 • slöseri med skattemedelshpërdorim i parave të taksapaguesve
skönhet [²$Ö:nhe:t] subst.
(skönhet, skönheten, skönhets|upplevelsen)
egenskapen att vara vacker
bukuri ("edhe për persona të bukur")
Exempel
 • skulpturens skönhetbukuri e skulpturës
 • en firad skönhetnjë bukuri e famshme
Sammansättningar
 • skönhets|upplevelse skönhets|upplevelsenpërjetim i së bukurës
 • skönhetsmedelmjet zbukurimi, artikuj kozmetikë
smörjer [smÖr:jer] verb visa film
(smörjer, smorde, smort, smörj, smörja, smörjningen)
behandla med olja eller annat fett
<A/x smörjer y>
lyej
(grasatoj, lyrësoj, lubrifikoj)
Sammansättningar
 • rundsmörjalyej rreth e rrotull
 • smörjmedelmjet lubrifikant
Avledningar
 • smörjning smörjningenlubrifikim-i, grasatim-i, lyrësim-i
strid [stri:d] subst.
(strid, striden, strider, strids|åtgärden)
kamp (mellan trupper)
betejë ("në kuptim të përgjithshëm "grindje, mosmarrëveshje, konflikt"")
(luftim, përleshje)
Exempel
 • frågan vållade strid inom regeringençështja shkaktoi konflikt në qeveri
 • strider rasar i gränsområdetluftime po zhvillohen në zonën kufitare
 • en strid om principernjë luftë për parime
Uttryck
 • stå i strid med ("motsäga")jam në kundërshtim me ("kundërshtoj")
Sammansättningar
 • valstridfushatë elektorale (parazgjedhore)
 • stridsmedelmjete lufte, armë
 • strids|åtgärd strids|åtgärdenmasë luftarake
studie|medel [²stU:djeme:del] subst.
(studie|medel, studiemedlet, studiemedel, studiemedlen)
ekonomisk hjälp till studerande som består av studielån och studiebidrag
(ndihmë ekonomike për studentët që përfshin huadhënie për shkollim dhe bursë studimi)
transpiration [transpira$O:n] subst.
(transpiration, transpirationen)
svettning; svett
djersitje
(djersë)
Sammansättningar
 • transpirationsmedelmjet kundër djersitjes (djersës)
transport [transpÅr+t:] subst.
(transport, transporten, transporter)
(för)flyttning; frakt
transport
(mbartje, transportim)
Sammansättningar
 • godstransporttransport i mallrave
 • sjuktransportmbartje e (transportimi i) të sëmurëve
 • transportmedelmjet transporti
tvätt|medel [²tvEt:me:del] subst.
(tvätt|medel, tvättmedlet, tvättmedel, tvättmedlen)
rengöringsmedel för tvättning av kläder
pluhur larës
(deterxhent)
Extra
universal- [²univär+sA:l-] förled
(universal-)
som gäller allmänt
universal, -e
(përgjithsh/ëm (i), -me (e), gjithësish/ëm (i), -me (e), gjithansh/ëm (i), -me (e))
Sammansättningar
 • universalmedelmjet universal
universal|medel [²univär+sA:lme:del] subst.
(universal|medel, universalmedlet, universalmedel, universalmedlen)
medel som botar alla sjukdomar
mjet universal, bar çudibërës
(bar për të gjitha sëmundjet)