Mobi
+
ABC-stridsmedel [²a:be:sE:stritsme:del] subst.
(ABC-stridsmedel, ABC-stridsmedlet, ABC-stridsmedel, ABC-stridsmedlen)
kärnvapen samt biologiska och kemiska vapen
armë bërthamore
(armatim biologjik dhe kimik)
AV-hjälpmedel [A:ve:jelpme:del] subst.
(AV-hjälpmedel, AV-hjälpmedel, AV-hjälpmedlet, AV-hjälpmedel, AV-hjälpmedlen)
audiovisuella hjälpmedel (bandspelare, overhead, video o dyl)
mjete ndihmëse audiovizuale
bekämpnings|medel [²becEm:pni@sme:del] subst.
(bekämpnings|medel, bekämpningsmedlet, bekämpningsmedel, bekämpningsmedlen)
medel att bekämpa skadliga djur och växter
pesticide
(mjete për luftimin e barërave të këqija)
bote|medel [²bO:teme:del] subst.
(bote|medel, botemedlet, botemedel, botemedlen)
läkemedel
bar, ilaç ("kryes. fig.")
(mjet shërimi (kurimi))
driv|medel [²drI:vme:del] subst.
(driv|medel, drivmedlet, drivmedel, drivmedlen)
motorbränsle (t ex bensin)
karburant
(lëndë djegëse (për motor))
fortskaffnings|medel [²fOr+t:skaf:ni@sme:del] subst.
(fortskaffnings|medel, fortskaffningsmedlet, fortskaffningsmedel, fortskaffningsmedlen)
fordon
automjet
(mjet transporti)
hjälp|medel [²jEl:pme:del] subst.
(hjälp|medel, hjälpmedlet, hjälpmedel, hjälpmedlen)
något som gör arbetet lättare, redskap
mjet ndihmës
Exempel
 • använda tekniska hjälpmedel i undervisningenpërdor mjete teknike ndihmëse në mësimdhënie
Extra
kommunikations|medel [²kåmunika$O:nsme:del] subst.
(kommunikations|medel, kommunikationsmedlet, kommunikationsmedel, kommunikationsmedlen)
färdmedel (bil, buss, tåg etc)
mjete komunikacioni
(mjete transporti publik)
laxer|medel [²laksE:rme:del] subst.
(laxer|medel, laxermedlet, laxermedel, laxermedlen)
avföringsmedel
purgativ
(mjet pastrimi, mjet për të dalë jashtë)
läro|medel [²lÄ:rome:del] subst.
(läro|medel, läromedlet, läromedel, läromedlen)
hjälpmedel i undervisningen (särskilt böcker)
mjete didaktike
(mjete mësimore, mjete që përdoren në procesin mësimor (veçanërisht për libra))
Extra
lösnings|medel [²lÖ:sni@sme:del] subst.
(lösnings|medel, lösningsmedlet, lösningsmedel, lösningsmedlen)
vätska (t ex thinner) som löser upp ett ämne
tretës
(solucion)
medel [mE:del] subst.
(medel, medlet, medel, medlen)
sätt, metod
mjet ("si em. konkret "bar, ilaç"")
(mënyrë, metodë)
Exempel
 • med enkla medelme mjete të thjeshta, me metoda të thjeshta
 • med alla medelme të gjitha mjetet, me të gjitha mënyrat
 • smärtstillande medelilaç për qetësimin e dhembjeve, qetësues
Sammansättningar
 • hjälpmedelmjet ndihmës
 • läkemedelbar, ilaç
 • sömnmedelhape për gjumë, ilaç gjumi
 • transportmedelmjet transporti
 • tvättmedeldetergjent, pluhur larës
medel [mE:del] subst.
(medel, medlet, medel, medlen, medel|löst)
tillgångar, pengar
Användning: endast i plural
mjete financiare
(të ardhura, para)
Exempel
 • ställa medel till förfogandevë mjete financiare në dispozicion
 • offentliga medelmjete publike
Sammansättningar
 • studiemedelndihmë financiare për studim
 • medel|lös medel|löstnevojtar, -e
natur|medel [²natU:rme:del] subst.
(natur|medel, naturmedlet, naturmedel, naturmedlen)
läkemedel framställt av råvaror från naturen
medikament natyror ("veçanërisht nga bimët")
preventiv|medel [²preventI:vme:del] subst.
(preventiv|medel, preventivmedlet, preventivmedel, preventivmedlen)
medel som används för att förhindra befruktning (t ex p-piller, kondom, spiral och pessar)
mjete mbrojtëse
(kondomë, mjete kontraceptive)
rengörings|medel [²rE:njö:ri@sme:del] subst.
(rengörings|medel, rengöringsmedlet, rengöringsmedel, rengöringsmedlen)
kemiskt medel för städning och rengöring
mjet pastrimi
(pastrues, lëndë pastruese, deterxhent)
skatte|medel [²skAt:eme:del] subst.
(skatte|medel, skattemedlet, skattemedel, skattemedlen)
pengar som betalats i skatt
të ardhura nga taksat
Exempel
 • slöseri med skattemedelshpërdorim i parave të taksapaguesve
studie|medel [²stU:djeme:del] subst.
(studie|medel, studiemedlet, studiemedel, studiemedlen)
ekonomisk hjälp till studerande som består av studielån och studiebidrag
(ndihmë ekonomike për studentët që përfshin huadhënie për shkollim dhe bursë studimi)
tvätt|medel [²tvEt:me:del] subst.
(tvätt|medel, tvättmedlet, tvättmedel, tvättmedlen)
rengöringsmedel för tvättning av kläder
pluhur larës
(deterxhent)
Extra
universal|medel [²univär+sA:lme:del] subst.
(universal|medel, universalmedlet, universalmedel, universalmedlen)
medel som botar alla sjukdomar
mjet universal, bar çudibërës
(bar për të gjitha sëmundjet)