Mobi
+
adel [A:del] subst.
(adel, adeln, adels|mannen)
samhällsklass som tidigare hade ärvda sociala förmåner
fisnikëri
(klasë shoqërore e fisnikëve që trashëgonte privilegje)
Sammansättningar
 • adels|man adels|mannenfisnik-u, bujar-i, patric-i, aristokrat-i
 • adel|skapfisnikëri-a, bujari-a
Avledningar
 • adligfisnik, -e, bujar, -e, shpirtmadh, -e
affärs|man [²afÄ:r+sman:] subst.
(affärs|man, affärsmannen, affärsmän, affärsmännen)
person som yrkesmässigt sysslar med affärer
afarist ("fig. "person i aftë për punë afariste"")
(tregtar)
bane|man [²bA:neman:] subst.
(bane|man, banemannen, banemän, banemännen)
person som dödat någon
vrasës-i
(gjakësor-i, doras-i, kriminel-i)
bank|man [²bA@:kman:] subst.
(bank|man, bankmannen, bankmän, bankmännen)
person som arbetar på bank; bankir
nëpunës banke
(bankier)
båts|man [bÅ:tsman:] subst.
(båts|man, båtsmannen, båtsmän, båtsmännen)
förman på ett (handelsfartyg)
lundërtar
(barkaxhi, varkëtar)
fack|man [²fAk:man:] subst.
(fack|man, fackmannen, fackmän, fackmännen)
specialist
specialist
(ekspert)
frans|man [²frAn:sman:] subst.
(frans|man, fransmannen, fransmän, fransmännen)
man från Frankrike
francez -i, frëng -u,
(shtetas i Francës; pjesëtar i popullit francez)
förlikning [för+lI:kni@] subst.
(förlikning, förlikningen, förlikningar, förliknings|förslaget, förliknings|mannen)
försoning (mellan parterna i en tvist)
pajtim
(ndërmjet palëve në një mosmarrëveshje)
Sammansättningar
 • förliknings|förslag förliknings|förslagetpropozim për pajtim (ujdi)
 • förliknings|man förliknings|mannenpajtues, arbitër (në drejtësi)
förman [²fÖ:rman:] subst.
(förman, förmannen, förmän, förmännen, förmans|jobbet)
bas, överordnad, (arbets)ledare
epror, shef
(drejtues, kryepunëtor)
Sammansättningar
 • avdelningsförmanshef reparti
 • förmans|jobb förmans|jobbetpuna e kryepunëtorit (shefit)
förtroende|man [²för+trO:endeman:] subst.
(förtroende|man, förtroendemannen, förtroendemän, förtroendemännen)
demokratiskt vald representant
përfaqësues
((i zgjedhur në mënyrë demokratike))
Exempel
 • facklig förtroendemanpërfaqësues i sindikatës, përfaqësues sindikalist
gentle|man [²jEn:tleman:] subst.
(gentle|man, gentlemannen, gentlemän, gentlemännen)
hänsynsfull och artig man
njeri i nderuar
(zotëri, xhentil)
grod|man [²grO:dman:] subst.
(grod|man, grodmannen, grodmän, grodmännen)
yrkesdykare
palombar
(zhytës në ujë)
gärnings|man [²jÄ:r+ni@sman:] subst.
(gärnings|man, gärningsmannen, gärningsmän, gärningsmännen)
person som begått ett brott
fajtor
(keqbërës)
hallå|man [²halÅ:man:] subst.
(hallå|man, hallåmannen, hallåmän, hallåmännen)
man som annonserar ett program i radio
spiker
(folës, paraqitës, prezentues (i një programi radiofonik))
huvud|man [²hU:vudman:] subst.
(huvud|man, huvudmannen, huvudmän, huvudmännen, huvudmannaskapet)
ansvarig myndighet; ledare
kryetar
(kre, -u, shef, drejtues)
Avledningar
 • huvudmannaskap huvudmannaskapetpërgjegjësi, posti i kryetarit (në një çështje)
höger [hÖ:ger] subst.
(höger, högern, högermannen, högerledaren)
konservativa politiska grupperingar
e djathta në politikë
(grupim i politikës konservatore)
Exempel
 • yttersta högernekstrem i djathtë
Sammansättningar
 • extremhögere djathta ekstreme
 • höger|man högermannendjathtë (i,e), djathtist, -e, konservator, -e (për person)
 • högerledare högerledarenprijës i të djathtëve, udhëheqës konservator
idrott [²I:dråt:] subst.
(idrott, idrotten, idrotter, idrottsmannen, idrotts|platsen)
sport
sport
(atletikë)
Sammansättningar
 • friidrottatletikë
 • amatöridrottsport amatorësh
 • idrotts|man idrottsmannensportist, atlet
 • idrotts|plats idrotts|platsenfushë sporti, arenë sportive
justerings|man [²$ystE:ri@sman:] subst.
(justerings|man, justeringsmannen, justeringsmän, justeringsmännen)
person som justerar ett protokoll
protokollist
(person që protokollon një dokument)
justitie|ombudsman [²justI:tsieåmbu:dsman:] se JO
konsument|ombudsman [²kånsumEn:tåm:bu:dsman:] se KO
köp|man [²cÖ:pman:] subst.
(köp|man, köpmannen, köpmän, köpmännen)
person som säljer, affärsman, handlande
tregtar
lands|man [²lAn:(d)sman:] subst.
(lands|man, landsmannen, landsmän, landsmännen)
person från samma land som en själv
bashkatdhetar
(person nga i njëjti vend)
lek|man [²lE:kman:] subst.
(lek|man, lekmannen, lekmän, lekmännen, lekmanna|styrelsen)
person som inte är fackman inom ett område; ej prästvigd person
amator
(person që nuk është i specializuar për një punë, profan, jo i zanatit; jo profesional)
Sammansättningar
 • lekmanna|styrelse lekmanna|styrelsenkryesi laike (profane)
man [man:] subst.
(man, mannen, män, männen, mans|kören, mans|rollen)
vuxen person av hankön
mashkull
(burrë)
Exempel
 • en ung mannjë i ri, një djalosh, një djalë i ri
Sammansättningar
 • norrmannorvegjez-i
 • riksdagsmandeputet i parlamentit suedez
 • köpmantregtar
 • mans|kör mans|körenkor i burrave
 • mans|roll mans|rollenrol mashkulli, rol i burrit
 • mans|samhälleshoqëri ku dominon burri
man [man:] subst.
(man, mannen, män, männen)
medlem i en grupp
Användning: oböjligt
anëtar i një grupi ("veçanërisht në njësi ushtarake, trupa, skuadra, etj.")
Exempel
 • en styrka på 1000 mannjë forcë prej një mijë vetash
man [man:] subst.
(man, mannen, män, männen)
(äkta) make
bashkëshort
(burrë)
Exempel
 • min man är snickareburri im është marangoz
Extra
man [man:] subst.
(man, mannen, män, männen)
person
individ
(person)
Exempel
 • mannen bakom verketvepërkrijues-i
Sammansättningar
 • tjänstemannëpunës-i
 • köpmantregtar-i
måls|man [²mÅ:lsman:] subst.
(måls|man, målsmannen, målsmän, målsmännen)
Används i dagligt tal om person (vanligen förälder) som för en omyndig persons talan
kujdestar-i
(tutor-i)
norr|man [²nÅr:man:] subst.
(norr|man, norrmannen, norrmän, norrmännen)
manlig person från Norge
norvegjez-i
(shtetas i Norvegjisë; pjesëtar i popullit norvegjez)
nämnde|man [²nEm:deman:] subst.
(nämnde|man, nämndemannen, nämndemän, nämndemännen)
folkvald medlem i domstol (t ex tingsrätt)
këshilltar ligjor
(anëtar jurie në gjyq)
ombuds|man [²Åm:bu:dsman:] subst.
(ombuds|man, ombudsmannen, ombudsmän, ombudsmännen)
representant; tjänsteman (t ex i en facklig organisation) som har i uppdrag att företräda medlemmar i frågor som gäller organisationen eller den enskilde medlemmen
përfaqësues
(delegat, dërguar (i))
renlevnads|man [²rE:nle:vnadsman:] subst.
(renlevnads|man, renlevnadsmannen, renlevnadsmän, renlevnadsmännen)
man som lever ett sunt och moraliskt liv
(njeri që bën një jetë të shëndetshme e të moralshme)
rese|byrå [²rE:seby:rå] subst.
(rese|byrå, resebyrån, resebyråer, resebyrå|tjänstemannen)
företag som säljer resor
agjenci udhëtimesh
Sammansättningar
 • resebyrå|tjänsteman resebyrå|tjänstemannennëpunës i agjencisë së udhëtimeve
rikeman [²rI:keman:] subst.
(rikeman, rikemanmannen, rikemanmän, rikemanmännen)
rik man
pasanik-u
(njeri i pasur)
Sammansättningar
 • rikemans|barnfëmijë pasaniku
riksdags|man [²rIk:sda(:g)sman:] subst.
(riksdags|man, riksdagsmannen, riksdagsmän, riksdagsmännen)
manlig eller kvinnlig ledamot av riksdagen
deputet i parlamentit
((në Suedi))
råd|man [²rÅ:dman:] subst.
(råd|man, rådmannen, rådmän, rådmännen)
ledamot i tingsrätt
gjykatës
((i gjykatës së qarkut))
sjukvårds|huvudman [²$U:kvå:r+dshu:vudman:] subst.
(sjukvårds|huvudman, sjukvårdshuvudmannen, sjukvårdshuvudmän, sjukvårdshuvudmännen)
den politiska nämnd som är ansvarig för sjukvården inom ett område eller ett sjukhus
autoritet në shërbimin mjekësor
(person politik që përgjigjet për shërbimin shëndetësor në një zonë apo në një spital)
sjö|man [²$Ö:man:] subst.
(sjö|man, sjömannen, sjömän, sjömännen, sjömans|prästen, sjömans|kostymen)
person som yrkesmässigt tjänstgör på fartyg; matros
marinar, detar
Sammansättningar
 • sjömans|präst sjömans|prästenprift për marinarët
 • sjömans|kostym sjömans|kostymenrroba marinari, veshje marinari
spel|man [²spE:lman:] subst. jämför spelar 2
(spel|man, spelmannen, spelmän, spelmännen)
person som spelar folkmusik (på fiol)
intrumentist popullor
stats|man [²stAt:sman:] subst.
(stats|man, statsmannen, statsmän, statsmännen)
framstående politiker
burrë shteti
(shtetar, politikan i shquar)
stats|tjänsteman [²stAt:scensteman:] subst.
(stats|tjänsteman, statstjänstemannen, statstjänstemän, statstjänstemännen)
person som är anställd av staten
nëpunës shtetëror
(njeri i punësuar në institucione shtetërore)
stuntman [²stUn:tman:] subst.
(stuntman, stuntmannen, stuntmän, stuntmännen)
person som ersätter filmskådespelare i farliga scener
(dublues i një aktori në pjesë të rrezikshme)
styres|man [²stY:resman:] subst.
(styres|man, styresmannen, styresmän, styresmännen)
(politisk) ledare
udhëheqës politik
(drejtor, shef, kryetar)
styrman [stY:rman:] subst.
(styrman, styrmannen, styrmän, styrmännen)
fartygsbefäl
timonier anijeje
stål|man [²stÅ:lman:] subst.
(stål|man, stålmannen, stålmän, stålmännen)
stark övermänniska
njeri i fuqishëm
(mbinjeri)
system|man [²systE:man:] subst.
(system|man, systemmannen, systemmän, systemmännen)
systemerare
informaticien
(person që harton sisteme programesh kompjuterike)
tales|man [²tA:lesman:] subst.
(tales|man, talesmannen, talesmän, talesmännen)
person som talar som representant för någon eller något
zëdhënës-i
tids|studie [²tI:dstu:die] subst.
(tids|studie, tidsstudien, tidsstudier, tidsstudie|mannen)
mätning av (ideal) tidsåtgång för ett visst arbetsmoment
normimi i kohës së punës
(analizë e kronometruar e kohës së punës)
Sammansättningar
 • tidsstudie|man tidsstudie|mannenperson që përcakton normat e punës
timmer|man [²tIm:erman:] subst.
(timmer|man, timmermannen, timmermän, timmermännen)
träarbetare på byggarbetsplats o dyl.
zdrukthëtar
(marangoz, karpentier)
tjänste|man [²cEn:steman:] subst.
(tjänste|man, tjänstemannen, tjänstemän, tjänstemännen, tjänstemanna|förbundet)
löntagare med administrativa uppgifter
nëpunës
Sammansättningar
 • tjänstemanna|förbund tjänstemanna|förbundetlidhja e sindikatave të nëpunësve
upphov [²Up:ho:v] subst.
(upphov, upphovet, upphov, upphoven, upphovs|mannen)
början, ursprung
origjinë
(prejardhje, zanafillë, fillesë)
Uttryck
 • ge upphov till ("förorsaka")jap shkak për diçka, bëhem shkas për diçka, lë shteg për diçka
Sammansättningar
 • upphovs|man upphovs|mannenkrijues-i, autor-i
vetenskap [²vE:tenska:p] subst.
(vetenskap, vetenskapen, vetenskaper, vetenskaps|mannen)
metoder att systematiskt utforska verkligheten
shkencë
Exempel
 • lingvistik är vetenskapen om språketlinguistika është shkenca që studion gjuhën
Sammansättningar
 • naturvetenskapshkencat e natyrës, shkencat natyrore, shkencat e sakta
 • populärvetenskapshkencat popullore
 • vetenskaps|man vetenskaps|mannenshkencëtar-i, punonjës shkencor, dijetar
vålds|man [²vÅl:dsman:] subst.
(vålds|man, våldsmannen, våldsmän, våldsmännen)
person som begår våldshandling
dhunues-i
(mësymës-e, sulmues-i, person që kryen vepra të dhunshme)
värdering [vär+dE:ri@] subst.
(värdering, värderingen, värderingar, värderings|mannen)
beräkning av en saks värde
vlerësim
(përcaktim i vlerës së diçkaje)
Sammansättningar
 • värderings|man värderings|mannençmues-i, vlerësues-i
ämbete [²Em:be:te] subst.
(ämbete, ämbetet, ämbeten, ämbetena, ämbets|mannen)
hög statlig el. kyrklig tjänst
shërbim
(shërbim shtetëror ose fetar)
Sammansättningar
 • ämbets|man ämbets|mannennëpunës shtetëror
överman [²Ö:verman:] subst.
(överman, övermannen, övermän, övermännen)
överlägsen motståndare
kundërshtar i fortë