Mobi
+
man [man:] pron.
man [man:] subst.
(man, mannen, män, männen, mans|kören, mans|rollen)
vuxen person av hankön
mashkull
(burrë)
Exempel
 • en ung mannjë i ri, një djalosh, një djalë i ri
Sammansättningar
 • norrmannorvegjez-i
 • riksdagsmandeputet i parlamentit suedez
 • köpmantregtar
 • mans|kör mans|körenkor i burrave
 • mans|roll mans|rollenrol mashkulli, rol i burrit
 • mans|samhälleshoqëri ku dominon burri
man [man:] subst.
(man, mannen, män, männen)
medlem i en grupp
Användning: oböjligt
anëtar i një grupi ("veçanërisht në njësi ushtarake, trupa, skuadra, etj.")
Exempel
 • en styrka på 1000 mannjë forcë prej një mijë vetash
man [man:] subst.
(man, mannen, män, männen)
(äkta) make
bashkëshort
(burrë)
Exempel
 • min man är snickareburri im është marangoz
Extra
man [man:] subst.
(man, mannen, män, männen)
person
individ
(person)
Exempel
 • mannen bakom verketvepërkrijues-i
Sammansättningar
 • tjänstemannëpunës-i
 • köpmantregtar-i
man [ma:n] subst.
(man, manen, manar)
långt nackhår på häst, lejon o dyl
krifë ("fig. "flokë të dendur"")
(jele, kreshtë)
adel [A:del] subst.
(adel, adeln, adels|mannen)
samhällsklass som tidigare hade ärvda sociala förmåner
fisnikëri
(klasë shoqërore e fisnikëve që trashëgonte privilegje)
Sammansättningar
 • adels|man adels|mannenfisnik-u, bujar-i, patric-i, aristokrat-i
 • adel|skapfisnikëri-a, bujari-a
Avledningar
 • adligfisnik, -e, bujar, -e, shpirtmadh, -e
affärs|man [²afÄ:r+sman:] subst.
(affärs|man, affärsmannen, affärsmän, affärsmännen)
person som yrkesmässigt sysslar med affärer
afarist ("fig. "person i aftë për punë afariste"")
(tregtar)
allround [ålrA+ond] adj.
(allround)
mångsidig, allsidig
Variantform: all round
gjithansh/ëm (i), -me (e)
Sammansättningar
 • allround|idrottsmanatlet i gjithanshëm
bane|man [²bA:neman:] subst.
(bane|man, banemannen, banemän, banemännen)
person som dödat någon
vrasës-i
(gjakësor-i, doras-i, kriminel-i)
bank|man [²bA@:kman:] subst.
(bank|man, bankmannen, bankmän, bankmännen)
person som arbetar på bank; bankir
nëpunës banke
(bankier)
besiktning [besIk:tni@] subst. jämför årlig kontrollbesiktning
(besiktning, besiktningen, besiktningar)
undersökning, kontroll
kontroll
(inspektim)
Sammansättningar
 • besiktnings|mankontrollues, kontrollor, inspektor
borgen [bÅr:jen] subst.
(borgen, borgens|lånet)
skriftligt löfte som innebär att en person (borgensman) lovar att betala en annan persons (gäldenär) skuld om denne inte själv kan betala den
garanci
(dorëzani, siguri)
Exempel
 • gå i borgen för någonbëhem garant për dikë, hyj garant për dikë
Sammansättningar
 • borgens|lån borgens|lånetkredi kundrejt një garancie
 • borgens|mangarant, dorëzanë
brand [bran:d] subst.
(brand, branden, bränder, brandmannen, brand|stationen)
eld, eldsvåda
zjarr
(flakë zjarri)
Exempel
 • stå i brandjam në zjarr (në flakë)
Sammansättningar
 • skogsbranddjegie e pyllit
 • brand|man brandmannenzjarrfikës
 • brand|station brand|stationenstacion i zjarrfikësve
 • brand|varnareaparat për alarm zjarri
Extra
båts|man [bÅ:tsman:] subst.
(båts|man, båtsmannen, båtsmän, båtsmännen)
förman på ett (handelsfartyg)
lundërtar
(barkaxhi, varkëtar)
engels|man [²E@:elsman:] subst.
(engels|man, engelsmannen, engelsmän, engelsmännen)
(manlig) person från England
anglez-i
(person nga Anglia)
fack|man [²fAk:man:] subst.
(fack|man, fackmannen, fackmän, fackmännen)
specialist
specialist
(ekspert)
frans|man [²frAn:sman:] subst.
(frans|man, fransmannen, fransmän, fransmännen)
man från Frankrike
francez -i, frëng -u,
(shtetas i Francës; pjesëtar i popullit francez)
fäst|man [²fEs:tman:] subst.
(fäst|man, fästmannen, fästmän, fästmännen)
den man som en kvinna är förlovad med
fejuar (i)
(vluar (i))
förlikning [för+lI:kni@] subst.
(förlikning, förlikningen, förlikningar, förliknings|förslaget, förliknings|mannen)
försoning (mellan parterna i en tvist)
pajtim
(ndërmjet palëve në një mosmarrëveshje)
Sammansättningar
 • förliknings|förslag förliknings|förslagetpropozim për pajtim (ujdi)
 • förliknings|man förliknings|mannenpajtues, arbitër (në drejtësi)
förman [²fÖ:rman:] subst.
(förman, förmannen, förmän, förmännen, förmans|jobbet)
bas, överordnad, (arbets)ledare
epror, shef
(drejtues, kryepunëtor)
Sammansättningar
 • avdelningsförmanshef reparti
 • förmans|jobb förmans|jobbetpuna e kryepunëtorit (shefit)
förtroende|man [²för+trO:endeman:] subst.
(förtroende|man, förtroendemannen, förtroendemän, förtroendemännen)
demokratiskt vald representant
përfaqësues
((i zgjedhur në mënyrë demokratike))
Exempel
 • facklig förtroendemanpërfaqësues i sindikatës, përfaqësues sindikalist
gentle|man [²jEn:tleman:] subst.
(gentle|man, gentlemannen, gentlemän, gentlemännen)
hänsynsfull och artig man
njeri i nderuar
(zotëri, xhentil)
grod|man [²grO:dman:] subst.
(grod|man, grodmannen, grodmän, grodmännen)
yrkesdykare
palombar
(zhytës në ujë)
gärnings|man [²jÄ:r+ni@sman:] subst.
(gärnings|man, gärningsmannen, gärningsmän, gärningsmännen)
person som begått ett brott
fajtor
(keqbërës)
hallå|man [²halÅ:man:] subst.
(hallå|man, hallåmannen, hallåmän, hallåmännen)
man som annonserar ett program i radio
spiker
(folës, paraqitës, prezentues (i një programi radiofonik))
huvud|man [²hU:vudman:] subst.
(huvud|man, huvudmannen, huvudmän, huvudmännen, huvudmannaskapet)
ansvarig myndighet; ledare
kryetar
(kre, -u, shef, drejtues)
Avledningar
 • huvudmannaskap huvudmannaskapetpërgjegjësi, posti i kryetarit (në një çështje)
höger [hÖ:ger] subst.
(höger, högern, högermannen, högerledaren)
konservativa politiska grupperingar
e djathta në politikë
(grupim i politikës konservatore)
Exempel
 • yttersta högernekstrem i djathtë
Sammansättningar
 • extremhögere djathta ekstreme
 • höger|man högermannendjathtë (i,e), djathtist, -e, konservator, -e (për person)
 • högerledare högerledarenprijës i të djathtëve, udhëheqës konservator
idrott [²I:dråt:] subst.
(idrott, idrotten, idrotter, idrottsmannen, idrotts|platsen)
sport
sport
(atletikë)
Sammansättningar
 • friidrottatletikë
 • amatöridrottsport amatorësh
 • idrotts|man idrottsmannensportist, atlet
 • idrotts|plats idrotts|platsenfushë sporti, arenë sportive
justerings|man [²$ystE:ri@sman:] subst.
(justerings|man, justeringsmannen, justeringsmän, justeringsmännen)
person som justerar ett protokoll
protokollist
(person që protokollon një dokument)
justitie|ombudsman [²justI:tsieåmbu:dsman:] se JO
kongress [kå@grEs:] subst.
(kongress, kongressen, kongresser)
(större) sammankomst med valda ombud (politiker, fackmän etc)
kongres
Sammansättningar
 • partikongresskongres partie, kongresi i partisë
 • kongress|mananëtar kongres, kongresist, senator
konsument|ombudsman [²kånsumEn:tåm:bu:dsman:] se KO
köp|man [²cÖ:pman:] subst.
(köp|man, köpmannen, köpmän, köpmännen)
person som säljer, affärsman, handlande
tregtar
lag|man [²lA:gman:] subst.
(lag|man, lagmannen, lagmän, lagmännen)
chefsdomare vid tingsrätt
kryegjyqtar
(kryetar i gjykatës së shkallës së parë)
lands|man [²lAn:(d)sman:] subst.
(lands|man, landsmannen, landsmän, landsmännen)
person från samma land som en själv
bashkatdhetar
(person nga i njëjti vend)
lek|man [²lE:kman:] subst.
(lek|man, lekmannen, lekmän, lekmännen, lekmanna|styrelsen)
person som inte är fackman inom ett område; ej prästvigd person
amator
(person që nuk është i specializuar për një punë, profan, jo i zanatit; jo profesional)
Sammansättningar
 • lekmanna|styrelse lekmanna|styrelsenkryesi laike (profane)
man|byggnad [²mAn:byg:nad] subst.
(man|byggnad, manbyggnaden, manbyggnader)
huvudbyggnad på en gård, där ägaren e dyl bor
saraj
(shtëpi e madhe (e beut))
manet [manE:t] subst.
(manet, maneten, maneter)
ett nässeldjur som lever i havet
meduzë
(kandil deti)
Extra
man|fall [²mAn:fal:] subst.
(man|fall, manfallet, manfall, manfallen)
förlust av människor
humbje në njerëz ("fig. "humbje (si rezultat i dështimit etj.)"")
manglar [²mA@:lar] verb visa film
(manglar, manglade, manglat, mangla, (natt)manglingen)
pressa i en mangel
<A manglar x>
shtrij ("fig. "zhvilloj bisedime nën presion"")
((zhubrat e teshave me cilindër))
Exempel
 • mangla tvättshtrij ndërresat e lara
Sammansättningar
 • (natt)mangling (natt)manglingenmbledhje që zgjat gjithë natën, mbledhje nate e stërgjatur
mangrant [²mAn:gran:t] adv.
(mangrant)
med samtliga personer närvarande, med alla utan undantag
tërësisht, plotësisht
(pa asnjë përjashtim)
Exempel
 • ställa upp mangrantmarr pjesë në formacion të plotë
manstark [²mAn:star:k] adj.
(manstark, manstarkt, manstarka)
talrik
(i,e) shumtë në numër
Exempel
 • en manstark delegationnjë delegacion me një numër të madh anëtarësh
motstånd [²mO:tstån:d] subst.
(motstånd, motståndet, motstånds|rörelsen)
opposition, försvar
rezistencë
(qëndresë, kundërshtim)
Exempel
 • motståndet mot nazismenrezistencë kundër nazizmit, qëndrueshmëri
 • förslaget mötte motstånd från allmänhetenpropozimi hasi në rezistencën e opinionit publik
Sammansättningar
 • motstånds|rörelse motstånds|rörelsenrezistencë
 • motstånds|mananëtar i rezistencës
måls|man [²mÅ:lsman:] subst.
(måls|man, målsmannen, målsmän, målsmännen)
Används i dagligt tal om person (vanligen förälder) som för en omyndig persons talan
kujdestar-i
(tutor-i)
norr|man [²nÅr:man:] subst.
(norr|man, norrmannen, norrmän, norrmännen)
manlig person från Norge
norvegjez-i
(shtetas i Norvegjisë; pjesëtar i popullit norvegjez)
nämnde|man [²nEm:deman:] subst.
(nämnde|man, nämndemannen, nämndemän, nämndemännen)
folkvald medlem i domstol (t ex tingsrätt)
këshilltar ligjor
(anëtar jurie në gjyq)
ombuds|man [²Åm:bu:dsman:] subst.
(ombuds|man, ombudsmannen, ombudsmän, ombudsmännen)
representant; tjänsteman (t ex i en facklig organisation) som har i uppdrag att företräda medlemmar i frågor som gäller organisationen eller den enskilde medlemmen
përfaqësues
(delegat, dërguar (i))
renlevnads|man [²rE:nle:vnadsman:] subst.
(renlevnads|man, renlevnadsmannen, renlevnadsmän, renlevnadsmännen)
man som lever ett sunt och moraliskt liv
(njeri që bën një jetë të shëndetshme e të moralshme)
rese|byrå [²rE:seby:rå] subst.
(rese|byrå, resebyrån, resebyråer, resebyrå|tjänstemannen)
företag som säljer resor
agjenci udhëtimesh
Sammansättningar
 • resebyrå|tjänsteman resebyrå|tjänstemannennëpunës i agjencisë së udhëtimeve
rikeman [²rI:keman:] subst.
(rikeman, rikemanmannen, rikemanmän, rikemanmännen)
rik man
pasanik-u
(njeri i pasur)
Sammansättningar
 • rikemans|barnfëmijë pasaniku
riksdags|man [²rIk:sda(:g)sman:] subst.
(riksdags|man, riksdagsmannen, riksdagsmän, riksdagsmännen)
manlig eller kvinnlig ledamot av riksdagen
deputet i parlamentit
((në Suedi))
råd|man [²rÅ:dman:] subst.
(råd|man, rådmannen, rådmän, rådmännen)
ledamot i tingsrätt
gjykatës
((i gjykatës së qarkut))
sages|man [²sA:gesman:] subst.
(sages|man, sagesmannen, sagesmän, sagesmännen)
person som meddelar något
informator
(raportues, njoftues, njeri që informon)
sjukvårds|huvudman [²$U:kvå:r+dshu:vudman:] subst.
(sjukvårds|huvudman, sjukvårdshuvudmannen, sjukvårdshuvudmän, sjukvårdshuvudmännen)
den politiska nämnd som är ansvarig för sjukvården inom ett område eller ett sjukhus
autoritet në shërbimin mjekësor
(person politik që përgjigjet për shërbimin shëndetësor në një zonë apo në një spital)
sjö|man [²$Ö:man:] subst.
(sjö|man, sjömannen, sjömän, sjömännen, sjömans|prästen, sjömans|kostymen)
person som yrkesmässigt tjänstgör på fartyg; matros
marinar, detar
Sammansättningar
 • sjömans|präst sjömans|prästenprift për marinarët
 • sjömans|kostym sjömans|kostymenrroba marinari, veshje marinari
skilje|man [²$Il:jeman:] subst.
(skilje|man, skiljemannen, skiljemän, skiljemännen)
person som avgör en tvist genom skiljedom
gjykatës arbitrazhi
(arbitër i pajtimit)
spel|man [²spE:lman:] subst. jämför spelar 2
(spel|man, spelmannen, spelmän, spelmännen)
person som spelar folkmusik (på fiol)
intrumentist popullor
stats|man [²stAt:sman:] subst.
(stats|man, statsmannen, statsmän, statsmännen)
framstående politiker
burrë shteti
(shtetar, politikan i shquar)
stats|tjänsteman [²stAt:scensteman:] subst.
(stats|tjänsteman, statstjänstemannen, statstjänstemän, statstjänstemännen)
person som är anställd av staten
nëpunës shtetëror
(njeri i punësuar në institucione shtetërore)
stuntman [²stUn:tman:] subst.
(stuntman, stuntmannen, stuntmän, stuntmännen)
person som ersätter filmskådespelare i farliga scener
(dublues i një aktori në pjesë të rrezikshme)
styres|man [²stY:resman:] subst.
(styres|man, styresmannen, styresmän, styresmännen)
(politisk) ledare
udhëheqës politik
(drejtor, shef, kryetar)
styrman [stY:rman:] subst.
(styrman, styrmannen, styrmän, styrmännen)
fartygsbefäl
timonier anijeje
stål|man [²stÅ:lman:] subst.
(stål|man, stålmannen, stålmän, stålmännen)
stark övermänniska
njeri i fuqishëm
(mbinjeri)
system|man [²systE:man:] subst.
(system|man, systemmannen, systemmän, systemmännen)
systemerare
informaticien
(person që harton sisteme programesh kompjuterike)
tales|man [²tA:lesman:] subst.
(tales|man, talesmannen, talesmän, talesmännen)
person som talar som representant för någon eller något
zëdhënës-i
tal|man [²tA:lman:] subst.
(tal|man, talmannen, talmän, talmännen)
ordförande i riksdagen
kryetar parlamenti
tids|studie [²tI:dstu:die] subst.
(tids|studie, tidsstudien, tidsstudier, tidsstudie|mannen)
mätning av (ideal) tidsåtgång för ett visst arbetsmoment
normimi i kohës së punës
(analizë e kronometruar e kohës së punës)
Sammansättningar
 • tidsstudie|man tidsstudie|mannenperson që përcakton normat e punës
timmer|man [²tIm:erman:] subst.
(timmer|man, timmermannen, timmermän, timmermännen)
träarbetare på byggarbetsplats o dyl.
zdrukthëtar
(marangoz, karpentier)
tjänste|man [²cEn:steman:] subst.
(tjänste|man, tjänstemannen, tjänstemän, tjänstemännen, tjänstemanna|förbundet)
löntagare med administrativa uppgifter
nëpunës
Sammansättningar
 • tjänstemanna|förbund tjänstemanna|förbundetlidhja e sindikatave të nëpunësve
tull [tul:] subst.
(tull, tullen, tullar, tull|kontrollen)
avgift till staten för vissa varor som införs i ett land
doganë ("edhe për vendin ku kontrollohet malli")
(taksë doganore, detyrim në të holla që shteti përcakton për disa mallra importi)
Exempel
 • betala tull på en varapaguaj doganë për një mall
 • gå igenom tullenkaloj në doganë
Sammansättningar
 • strafftullgjobë doganore
 • tull|kontroll tull|kontrollenkontroll doganor
 • tull|tjänstemannëpunës dogane
upphov [²Up:ho:v] subst.
(upphov, upphovet, upphov, upphoven, upphovs|mannen)
början, ursprung
origjinë
(prejardhje, zanafillë, fillesë)
Uttryck
 • ge upphov till ("förorsaka")jap shkak për diçka, bëhem shkas për diçka, lë shteg për diçka
Sammansättningar
 • upphovs|man upphovs|mannenkrijues-i, autor-i
vetenskap [²vE:tenska:p] subst.
(vetenskap, vetenskapen, vetenskaper, vetenskaps|mannen)
metoder att systematiskt utforska verkligheten
shkencë
Exempel
 • lingvistik är vetenskapen om språketlinguistika është shkenca që studion gjuhën
Sammansättningar
 • naturvetenskapshkencat e natyrës, shkencat natyrore, shkencat e sakta
 • populärvetenskapshkencat popullore
 • vetenskaps|man vetenskaps|mannenshkencëtar-i, punonjës shkencor, dijetar
vålds|man [²vÅl:dsman:] subst.
(vålds|man, våldsmannen, våldsmän, våldsmännen)
person som begår våldshandling
dhunues-i
(mësymës-e, sulmues-i, person që kryen vepra të dhunshme)
värdering [vär+dE:ri@] subst.
(värdering, värderingen, värderingar, värderings|mannen)
beräkning av en saks värde
vlerësim
(përcaktim i vlerës së diçkaje)
Sammansättningar
 • värderings|man värderings|mannençmues-i, vlerësues-i
ämbete [²Em:be:te] subst.
(ämbete, ämbetet, ämbeten, ämbetena, ämbets|mannen)
hög statlig el. kyrklig tjänst
shërbim
(shërbim shtetëror ose fetar)
Sammansättningar
 • ämbets|man ämbets|mannennëpunës shtetëror
överman [²Ö:verman:] subst.
(överman, övermannen, övermän, övermännen)
överlägsen motståndare
kundërshtar i fortë