Mobi
+
majoritet [majoritE:t] subst.
(majoritet, majoriteten, majoriteter, majoritets|beslutet)
flertal, övervikt
shumicë
(pjesa më e madhe)
Motsatser: minoritet
Exempel
 • de borgerliga partierna fick en knapp majoritet i riksdagenpartitë borgjeze fituan një shumicë të vogël (votash) në parlament
 • majoriteten av kongressombuden var mänshumica e delegatëve të kongresit ishin burra
Sammansättningar
 • majoritets|beslut majoritets|beslutetvendim i shumicës
aktie [Ak:tsie] subst.
(aktie, aktien, aktier, aktie|kapitalet, aktie|ägaren, aktie|sparade)
andel i ett aktiebolag
aksion ("fig. "reputacion, nam, emër i mirë"")
(pjesëpronësi, pjesë në një shoqëri aksionare)
Exempel
 • hennes aktier står högt i kursaksionet e saj janë më të lartat në kurs
Uttryck
 • stärka sina aktier ("förbättra sin ställning")forcon pozitën e vet ("përmirëson pozitën e vet")
Sammansättningar
 • aktie|kapital aktie|kapitaletkapital aksionar
 • aktie|ägare aktie|ägarenaksionar, zotërues aksionesh, ortak
 • aktie|brevcertifikatë aksionesh
 • aktie|börsbursë aksionesh
 • aktie|fondtruste të bashkuara, firma të bashkuara besimmarrëse
 • aktie|majoritetkontrollues interesash (aksionesh)
 • aktie|portföljportofol aksionesh
 • aktie|postpost aksionar
 • aktie|spara aktie|sparadeinvestoj në aksione si mënyrë kursimi
 • A-|aktieaksionet A