Mobi
+
liv [li:v] subst.
(liv, livet, liv, liven, livs|glädjen, liv|räddaren)
det att leva, levnad
jetë
(të jetuarit, ekzistencë)
Exempel
 • ett långt livnjë jetë e gjatë
 • har du släktingar i livet?a i ke gjallë të afërmit?
 • det dagliga livetjetë e përditshme
Uttryck
 • aldrig i livet! ("inte under några omständigheter")asnjëherë në jetë! kurrë ndonjëherë në jetën time!
 • springa för livet ("som om det gällde livet")iki me të katra (për të shpëtuar kokën)
 • vara vid liv ("vara levande")jam gjallë
 • ta livet av sig ("begå självmord")vras veten, kryej vetëvrasje, vetëvritem
Sammansättningar
 • människolivjetë njeriu
 • livs|glädje livs|glädjengëzim jete
 • liv|räddare liv|räddarenshpëtimtar jete
 • liv|aktigaktiv, -e, gjallë (i,e), shpejtë (i,e)
 • liv|fullplot jetë, plot fuqi, plot gjallëri, energjik, -e
 • livs|stilstil jete
liv [li:v] subst.
(liv, livet, liv, liven)
verksamhet
veprimtari, jetë
Exempel
 • det politiska livetjetë politike
Sammansättningar
 • kulturlivjetë kulturore
liv [li:v] subst.
(liv, livet, liv, liven)
livlighet; oväsen
rrëmujë
(potere, shamatë, zënie, sherr, grindje)
Exempel
 • liv och rörelsezhurmë dhe lëvizje
 • föra ett förskräckligt livbëj zhurmë të tmerrshme
liv [li:v] subst.
(liv, livet, liv, liven, livtaget)
midja
mes
(bel)
Exempel
 • hålla någon om livetmbaj dikë për beli
Sammansättningar
 • livtag livtagetkapje për mesi
liv [li:v] subst.
(liv, livet, liv, liven)
den del av ett klädesplagg som räcker från halsen till midjan
pjesë e sipërme e rrobave
Sammansättningar
 • bluslivpjesë e sipërme e bluzës
affär [afÄ:r] subst.
(affär, affären, affärer, affärs|banken, affärs|förbindelsen, affärs|livet)
ekonomisk uppgörelse
marrëveshje ekonomike
(punë, biznes, veprimtari tregtare)
Exempel
 • göra en god affärbëj një punë të mirë
 • ha affärer med utlandetkam lidhje pune me jashtë
Sammansättningar
 • miljonaffärnjë punë (transaksion) që përfshin një vlerë disa milionëshe
 • affärs|bank affärs|bankenbankë tregtare
 • affärs|förbindelse affärs|förbindelsenlidhje tregtare, marrëdhënie pune
 • affärs|drivandeqë merret me biznes (tregti)
 • affärs|liv affärs|livetjetë tregtare, biznes
 • affärs|mässigpraktik, -e, efikas, -e, saktë (i,e)
arbete [²Ar:be:te] subst.
(arbete, arbetet, arbeten, arbetena, arbets|dagen, arbets|fördelningen, arbets|förmågan, arbets|förtjänsten, arbets|gruppen, arbets|kamraten, arbets|ledaren, arbets|livet, arbets|miljön, arbets|takten, arbets|tiden, arbets|tillfället, arbets|uppgiften)
verksamhet, jobb
veprimtari
Exempel
 • dagligt arbeteveprimtari e përditshme
 • manuellt arbetepunë krahu, veprimtari fizike
 • fritt valt arbetepunë e zgjedhur vetë
 • vara i arbetejam në punë
 • olycksfall i arbetetaksident në punë
Sammansättningar
 • industriarbetepunë në sektorin industrial
 • hushållsarbetepunë shtëpiake
 • kroppsarbetepunë krahu (fizike)
 • arbets|dag arbets|dagenditë pune
 • arbets|fördelning arbets|fördelningenndarje e punës
 • arbets|förmåga arbets|förmåganaftësi për të punuar
 • arbets|förtjänst arbets|förtjänstenrrogë, pagë
 • arbets|grupp arbets|gruppengrup pune
 • arbets|kamrat arbets|kamratenshok pune
 • arbets|ledare arbets|ledarendrejtues pune
 • arbets|liv arbets|livetjetë e punës
 • arbets|miljö arbets|miljönmjedis i punës
 • arbets|takt arbets|taktenritëm i punës
 • arbets|tid arbets|tidenorari i punës
 • arbets|tillfälle arbets|tillfälletmundësi punësimi, vend pune
 • arbets|uppgift arbets|uppgiftendetyrë në punë, detyrë pune
 • arbets|konfliktmosmarrëveshje në punë, konflikt pune
 • arbetslivs|erfarenhetpërvojë në punë, përvojë pune
 • arbets|lunchdrekë pune
 • arbets|myrapunëtor i madh, bletë punëtore
 • arbets|narkomanfanatik pune, maniak për punë
 • arbets|rumdhomë pune
 • arbets|tvistmosmarrëveshje në punë, grindje në punë
boj [båj:] subst.
(boj, bojen, bojar)
flytande sjömärke el. förtöjningsplats; livräddningsredskap
bovë
(mbiujëse, shenjë pluskuese apo vend akostimi për anijet apo gomonet e shpëtimit; pajisje për shpëtimin e jetës)
Sammansättningar
 • lysbojbovë ndriçuese, bovë sinjalizuese
 • livbojbovë shpëtimi
bus [bu:s] subst.
(bus, buset)
bråk
prapësi
(zënkë, grindje, sharje)
Uttryck
 • bus|frö ("busigt barn")fëmijë i prapë, fëmijë çapkën, shejtan i vogël
Sammansättningar
 • bus|fasonersjellje çapkëne, çapkënllëqe
 • bus|livjetë çapkëne, rrugaçëri, huliganizëm, potere, shamatë
 • bus|vädermot i tmerrshëm, kohë e trishtueshme (me bubullima e vetëtima)
frilufts- [²frI:luft:s-] förled
(frilufts-, frilufts|badet, frilufts|livet)
utomhus-
në natyrë
(jashtë shtëpisë, në qiell të hapur)
Sammansättningar
 • frilufts|bad frilufts|badetbanjë (ilixhë) në natyrë
 • frilufts|liv frilufts|livetjetë në natyrë, jashtë
fågel [fÅ:gel] subst.
(fågel, fågeln, fåglar, fågel|buren, fågel|livet)
ryggradsdjur med vingar och fjädrar
zog
Sammansättningar
 • sångfågelzog këngëtar
 • flyttfågelzog shtegtar
 • fågel|bur fågel|burenkafaz zogjsh
 • fågel|liv fågel|livetjetë shpendësh, jetë e shpendëve
 • fågel|holkkafaz zogu
 • fågel|skrämmadordolec për të trembur zogj, vovë
 • fågel|skådarevrojtues zogjsh
 • fågel|vägenrrugë ajrore, vijë e drejtë
Extra
försäkring [för+sÄ:kri@] subst.
(försäkring, försäkringen, försäkringar)
överenskommelse om ersättning vid skada eller olycka etc
sigurim
Sammansättningar
 • hemförsäkringsigurim i shtëpisë
 • socialförsäkringsigurim shoqëror
 • vagnskadeförsäkringsigurim i automjetit (në rast dëmtimi)
 • livförsäkringsigurim i jetës
 • fordonsförsäkringsigurim i automjetit
förvärv [förvÄr:v] subst.
(förvärv, förvärvet, förvärv, förvärven, förvärvs|arbetet, förvärvs|livet)
anskaffning av pengar eller egendom
marrje
(përvetësim, fitim, sigurim)
Exempel
 • förvärv av två fastigheterpërvetësim i dy pasurive të patundshme
Sammansättningar
 • aktieförvärvfitim aksionesh, përvetësim aksionesh
 • förvärvs|arbete förvärvs|arbetetpunë fitimprurëse, punë me fitim
 • förvärvs|liv förvärvs|livetjetë profesionale
 • förvärvskällaburim të ardhurash
kultur [kultU:r] subst.
(kultur, kulturen, kulturer, kulturarbetaren, kultur|politiken)
vetenskap, musik, litteratur och konst
kulturë
Sammansättningar
 • finkulturkulturë elitare
 • kulturlivjetë kulturore
 • kulturarbetare kulturarbetarenpunëtor i kulturës
 • kultur|politik kultur|politikenpolitikë kulturore
kärlek [²cÄ:r+le:k] subst.
(kärlek, kärleken, kärleks|livet)
känsla att man tycker mycket om någon
dashuri ("edhe për dëshirë seksuale, epsh")
Exempel
 • hon besvarade inte hans kärlekajo nuk iu përgjigj dashurisë së tij
 • kärlek till naturendashuri për natyrën
Sammansättningar
 • kärleks|liv kärleks|livetjetë dashurie
lina [²lI:na] subst.
(lina, linan, linor, linbanan)
(långt) rep, (lång) vajer
litar
(tërkuzë, sixhim, gjalmë, tel)
Sammansättningar
 • tvättlinatel rrobash
 • livlinalitar shpëtimi, kavo (kabëll) polombari
 • linbana linbananteleferik-u
livförsäkring [²lI:vför+sä:kri@] subst.
(livförsäkring, livförsäkringen, livförsäkringar)
försäkring som betalas ut när den försäkrade dör
sigurim i jetës
livmoder [²lI:vmo:der] subst.
(livmoder, livmodern)
det organ hos kvinnan där fostret utvecklas
mitër
(organi i gruas ku zhvillohet fëmija)
Extra
livrem [²lI:vrem:] subst.
(livrem, livremmen, livremmar)
bälte kring midjan
rrip
((mesi))
livränta [²lI:vren:ta] subst.
(livränta, livräntan, livräntor)
ekonomiskt underhåll på livstid
pension i përgjithshëm
(pension familjar)
liv|vakt [²lI:vak:t] subst.
(liv|vakt, livvakten, livvakter)
vakt(styrka) som skyddar ngns liv
rojë personale
människa [²mEn:i$a] subst.
(människa, människan, människor, människo|kroppen, människo|livet, människo|värdet)
individ av släktet Homo sapiens; man el. kvinna el. barn
Variantform: mänska
njeri
(qenie njerëzore)
Exempel
 • den moderna människans situationgjendja e njeriut bashkëkohor
 • äldre människornjerëz të moshuar
Sammansättningar
 • medmänniskanjeri
 • människo|kropp människo|kroppentrup i njeriut
 • människo|liv människo|livetjetë e njeriut
 • människo|värde människo|värdetdinjitet njerëzor
nomad [nomA:d] subst.
(nomad, nomaden, nomader)
person som tillhör boskapsskötande, icke bofast folk
nomad
(endacak, cergatar, person që nuk ka një vendbanim të qëndrueshëm e të përhershëm)
Sammansättningar
 • nomad|livjetë endacake, jetë nomade
närings|liv [²nÄ:ri@sli:v] subst.
(närings|liv, näringslivet)
industri och handel
ekonomi-a
(industria dhe tregtia)
nöjes|liv [²nÖj:esli:v] subst.
(nöjes|liv, nöjeslivet)
arrangerade nöjen, nöjesaktiviteter
jetë argëtuese
(jetë me aktivitete dëfrimi)
privat|liv [²privA:tli:v] subst.
(privat|liv, privatlivet)
livet utanför arbetet
jetë private
(jetë personale)
Motsatser: yrkesliv
samhälle [²sAm:hel:e] subst.
(samhälle, samhället, samhällen, samhällena, samhälls|kritiken)
(stor) grupp människor (el. djur etc) med gemensamma lagar och sedvänjor; nation, land
shoqëri ("në tr. e shq. "shteti, sektori publik"")
(bashkësi shoqërore, komb)
Exempel
 • dagens samhälleshoqëria e sotme
 • samhällets krav på medborgarnakërkesat e shoqërisë ndaj qytetarëve
Sammansättningar
 • klassamhälleshoqëri me klasa
 • samhälls|kritik samhälls|kritikenkritikë shoqërore
 • samhälls|livjetë shoqërore
 • samhälls|planeringplanifikim shoqëror
själ [$ä:l] subst.
(själ, själen, själar, själs|livet, själa|vården)
en människas intellekt, känsla och vilja
shpirt
(frymë, ndjenjë)
Exempel
 • kropp och själtrupi dhe shpirti
Sammansättningar
 • själs|liv själs|livetjetë shpirtërore
 • själa|vård själa|vårdenpërkujdesje shpirtërore
underliv [²Un:der+li:v] subst.
(underliv, underlivet)
särskilt kvinnans könsorgan och området däromkring
organet gjenitale të femrës
ute|liv [²U:teli:v] subst.
(ute|liv, utelivet)
nöjesliv på restauranger, diskotek o dyl
(jetë argëtuese jashtë mureve të shtëpisë, në restorante, diskoteka etj.)
ute|liv [²U:teli:v] subst.
(ute|liv, utelivet)
friluftsliv
jetë në ajër të pastër
(jetë në natyrë (larg njerëzve))
vakt [vak:t] subst.
(vakt, vakten, vakter)
person (el. grupp av personer) som vaktar; vaktpost
rojë
(rojtar, person a grup personash, të ngarkuar të bëjnë rojë në një vend; shërbim i rojës)
Sammansättningar
 • nattvaktrojtar nate, rojë nate
 • livvaktrojë personale
 • barnvaktkujdestar fëmijësh