Mobi
+
arbets|vägledning [²Ar:be:tsvä:gle:dni@] subst.
(arbets|vägledning, arbetsvägledningen)
arbetsförmedlingens verksamhet att upplysa om yrken och utbildningsvägar och om framtidsutsikterna inom olika yrkesområden
drejtim profesional
(veprimtaria e zyrës së punës që lidhet me dhënie informacioni mbi profesione të ndryshme, mbi mundësi arsimimi e të tilla si këto si dhe mbi perspektivat e profesioneve të ndryshme)
avlopp [²A:vlåp:] subst.
(avlopp, avloppet, avlopp, avloppen, avlopps|ledningen)
(system av) rör som leder bort smutsigt vatten
kanalizim
((i ujërave të zeza))
Exempel
 • vatten och avloppkanalizimi i ujërave të bardha dhe të zeza
 • avloppet från husen rinner ut i sjönkanalizimet e ujërave të zeza të shtëpive derdhen në liqen
Sammansättningar
 • avlopps|ledning avlopps|ledningentub (kanal) i ujërave të zeza
 • avloppsvattenujërat e zeza
Extra
hand|ledare [²hAn:dle:dare] subst.
(hand|ledare, handledaren, handledare, handledarna, handledningen)
person som hjälper någon vid studier etc
këshilltar
(tutor, instruktor)
Avledningar
 • handledning handledningenkujdestari, instruktim, udhëzim
kraft|ledning [²krAf:tle:dni@] subst.
(kraft|ledning, kraftledningen, kraftledningar)
ledning som transporterar elkraft över långa sträckor
linjë e tensionit të lartë
(përçues elektrik që transporton rrymë elektrike në distanca të mëdha)
Extra
leder [lE:der] verb
(leder, ledde, lett, led, leda, ledningen)
ligga främst
<A leder (x); A leder över B>
udhëheq
(kam epërsi)
Exempel
 • svenskarna ledde matchen med 2--1suedezët e udhëhiqnin ndeshjen 2 me 1
Avledningar
 • ledning ledningenudhëheqje, drejtim
ledning [²lE:dni@] subst.
(ledning, ledningen, ledningar, lednings|gruppen)
styrelse
kryesi
(udhëheqje, organ drejtues)
Sammansättningar
 • företagsledningdrejtori e ndërmarrjes
 • lednings|grupp lednings|gruppengrup drejtues
ledning [²lE:dni@] subst.
(ledning, ledningen, ledningar)
rör el. kabel som något leds igenom
gyp
(kanal, përçues, kabllo ose gyp përçues)
Sammansättningar
 • vattenledningujësjellësi
 • elledningpërçues elektrik
slut|ledning [²slU:tle:dni@] subst.
(slut|ledning, slutledningen, slutledningar)
tankeoperation som leder fram till en slutsats
përfundim
(konkluzion, deduksion)
Sammansättningar
 • slutlednings|förmågaaftësi për arsyetime deduktive
väg|ledning [²vÄ:gle:dni@] subst.
(väg|ledning, vägledningen)
hjälp med att lösa ett problem
udhëzim
(udhërrëfyes, direktivë, ndihmë për të zgjidhur një problem)