Mobi
+
arbets|vägledare [²Ar:be:tsvä:gle:dare] subst.
(arbets|vägledare, arbetsvägledaren, arbetsvägledare, arbetsvägledarna)
tjänsteman inom arbetsförmedlingen som ger yrkesvägledning
drejtues profesional
(nëpunës i zyrës së punës, i cili jep orientime dhe këshilla për profesione të ndryshme)
hand|ledare [²hAn:dle:dare] subst.
(hand|ledare, handledaren, handledare, handledarna, handledningen)
person som hjälper någon vid studier etc
këshilltar
(tutor, instruktor)
Avledningar
  • handledning handledningenkujdestari, instruktim, udhëzim
ledare [²lE:dare] subst.
(ledare, ledaren, ledare, ledarna, ledarskapet)
person som leder något, chef
prijës
(drejtues, udhëheqës, shef)
Sammansättningar
  • partiledareudhëheqës i partisë, prijës i partisë
Avledningar
  • ledarskap ledarskapetudhëheqj/e-a, drejtim-i; aftësi drejtuese
ledare [²lE:dare] subst.
(ledare, ledaren, ledare, ledarna)
tidningsartikel som framför en tidnings egna åsikter
kryeartikull
(artikull ku paraqen pikëpamjet e vetë organit botues)
Sammansättningar
  • ledar|skribenteditorialist, autor kryeartikulli
ledare [²lE:dare] subst.
(ledare, ledaren, ledare, ledarna)
ämne som leder elektricitet mycket bra
përçues elektrik
rese|ledare [²rE:sele:dare] subst.
(rese|ledare, reseledaren, reseledare, reseledarna)
person som (yrkesmässigt) tar hand om och guidar turistgrupper
udhërrëfyes
(përcjellës, shoqërues)
trafik|ledare [²trafI:kle:dare] subst.
(trafik|ledare, trafikledaren, trafikledare, trafikledarna)
person som leder flygtrafik på en flygplats, flygledare
drejtues i trafikut ajror në aeroport