Mobi
+
arbete [²Ar:be:te] subst.
(arbete, arbetet, arbeten, arbetena, arbets|dagen, arbets|fördelningen, arbets|förmågan, arbets|förtjänsten, arbets|gruppen, arbets|kamraten, arbets|ledaren, arbets|livet, arbets|miljön, arbets|takten, arbets|tiden, arbets|tillfället, arbets|uppgiften)
verksamhet, jobb
veprimtari
Exempel
 • dagligt arbeteveprimtari e përditshme
 • manuellt arbetepunë krahu, veprimtari fizike
 • fritt valt arbetepunë e zgjedhur vetë
 • vara i arbetejam në punë
 • olycksfall i arbetetaksident në punë
Sammansättningar
 • industriarbetepunë në sektorin industrial
 • hushållsarbetepunë shtëpiake
 • kroppsarbetepunë krahu (fizike)
 • arbets|dag arbets|dagenditë pune
 • arbets|fördelning arbets|fördelningenndarje e punës
 • arbets|förmåga arbets|förmåganaftësi për të punuar
 • arbets|förtjänst arbets|förtjänstenrrogë, pagë
 • arbets|grupp arbets|gruppengrup pune
 • arbets|kamrat arbets|kamratenshok pune
 • arbets|ledare arbets|ledarendrejtues pune
 • arbets|liv arbets|livetjetë e punës
 • arbets|miljö arbets|miljönmjedis i punës
 • arbets|takt arbets|taktenritëm i punës
 • arbets|tid arbets|tidenorari i punës
 • arbets|tillfälle arbets|tillfälletmundësi punësimi, vend pune
 • arbets|uppgift arbets|uppgiftendetyrë në punë, detyrë pune
 • arbets|konfliktmosmarrëveshje në punë, konflikt pune
 • arbetslivs|erfarenhetpërvojë në punë, përvojë pune
 • arbets|lunchdrekë pune
 • arbets|myrapunëtor i madh, bletë punëtore
 • arbets|narkomanfanatik pune, maniak për punë
 • arbets|rumdhomë pune
 • arbets|tvistmosmarrëveshje në punë, grindje në punë
arbets|vägledare [²Ar:be:tsvä:gle:dare] subst.
(arbets|vägledare, arbetsvägledaren, arbetsvägledare, arbetsvägledarna)
tjänsteman inom arbetsförmedlingen som ger yrkesvägledning
drejtues profesional
(nëpunës i zyrës së punës, i cili jep orientime dhe këshilla për profesione të ndryshme)
cirkel [²sIr:kel] subst.
(cirkel, cirkeln, cirklar, cirkel|ledaren)
studiegrupp (utanför skolan)
rreth
(grup pune, rreth studimi (jashtëshkollor))
Sammansättningar
 • studiecirkelgrup studimi (jashtëshkollor)
 • cirkel|ledare cirkel|ledarendrejtuesi i grupit të punës
hand|ledare [²hAn:dle:dare] subst.
(hand|ledare, handledaren, handledare, handledarna, handledningen)
person som hjälper någon vid studier etc
këshilltar
(tutor, instruktor)
Avledningar
 • handledning handledningenkujdestari, instruktim, udhëzim
höger [hÖ:ger] subst.
(höger, högern, högermannen, högerledaren)
konservativa politiska grupperingar
e djathta në politikë
(grupim i politikës konservatore)
Exempel
 • yttersta högernekstrem i djathtë
Sammansättningar
 • extremhögere djathta ekstreme
 • höger|man högermannendjathtë (i,e), djathtist, -e, konservator, -e (për person)
 • högerledare högerledarenprijës i të djathtëve, udhëheqës konservator
junta [²jUn:ta] subst.
(junta, juntan, juntor, junta|ledaren)
liten politisk grupp (av höga militärer) som (med våld) gripit makten i ett land; militärregering
juntë
(grup njerëzish që ka marrë pushtetin me dhunë)
Sammansättningar
 • militärjuntajunt ushtarake
 • junta|ledare junta|ledarenkreu i juntës
 • syjuntarreth për qepje
ledare [²lE:dare] subst.
(ledare, ledaren, ledare, ledarna, ledarskapet)
person som leder något, chef
prijës
(drejtues, udhëheqës, shef)
Sammansättningar
 • partiledareudhëheqës i partisë, prijës i partisë
Avledningar
 • ledarskap ledarskapetudhëheqj/e-a, drejtim-i; aftësi drejtuese
ledare [²lE:dare] subst.
(ledare, ledaren, ledare, ledarna)
tidningsartikel som framför en tidnings egna åsikter
kryeartikull
(artikull ku paraqen pikëpamjet e vetë organit botues)
Sammansättningar
 • ledar|skribenteditorialist, autor kryeartikulli
ledare [²lE:dare] subst.
(ledare, ledaren, ledare, ledarna)
ämne som leder elektricitet mycket bra
përçues elektrik
opposition [åposi$O:n] subst.
(opposition, oppositionen, oppositioner, oppositions|ledaren, oppositions|partiet)
starkt motstånd på grund av avvikande mening
opozitë ("veçanërisht për një grup politik që është në kundërshtim me pikëpamjet e qeverisë")
(rezistencë, palë kundërshtuese, kundërshtim, qëndrim i ndryshëm)
Exempel
 • stå i opposition mot den officiella kyrkanjam në opozitë me kishën zyrtare
 • politiker inom oppositionenpolitikanë të opozitës
Sammansättningar
 • oppositions|ledare oppositions|ledarenudhëheqës i opozitës
 • oppositions|parti oppositions|partietparti opozitare
program [progrAm:] subst.
(program, programmet, program, programmen, program|ledaren)
enskild sändning i radio och TV
program
(emision (në radio ose TV))
Exempel
 • ett program om Indiennjë emision (program) për Indinë
 • program 3 (P 3)programi i 3-të i radios
Sammansättningar
 • barnprogramemision (program) për fëmijë
 • nyhetsprogramemision i lajmeve
 • TV-programprogram televiziv
 • program|ledare program|ledarendrejtues emisioni
projekt [pro$Ek:t (el. -jEk:t)] subst.
(projekt, projektet, projekt, projekten, projekt|ledaren)
(plan till) ett större arbete (med ett bestämt syfte)
projekt
((plan i një pune voluminoze (me qëllim të caktuar))
Exempel
 • starta ett pedagogiskt projektnis një projekt pedagogjik
Sammansättningar
 • forskningsprojektprojekt kërkimor
 • projekt|ledare projekt|ledarendrejtues projekti
rese|ledare [²rE:sele:dare] subst.
(rese|ledare, reseledaren, reseledare, reseledarna)
person som (yrkesmässigt) tar hand om och guidar turistgrupper
udhërrëfyes
(përcjellës, shoqërues)
serie [sE:rie] subst.
(serie, serien, serier, serie|ledaren)
tävlingsform där lag tävlar mot varandra efter en viss ordning
seri sportive
Sammansättningar
 • serie|ledare serie|ledarendrejtues serie
säd [sä:d] subst.
(säd, säden, sädes|ledaren)
sperma
spermë
(farë, lëng që prodhojnë gjëndrat gjinore të mashkullit)
Sammansättningar
 • sädes|ledare sädes|ledarenkanalth i spermës
trafik|ledare [²trafI:kle:dare] subst.
(trafik|ledare, trafikledaren, trafikledare, trafikledarna)
person som leder flygtrafik på en flygplats, flygledare
drejtues i trafikut ajror në aeroport
åska [²Ås:ka] subst.
(åska, åskan, åsk|molnet, åsk|ledaren)
oväder med blixtar och muller, åskväder
gjëmim ("fig. edhe për tingujt e fuqishëm")
(mot i keq me vetëtimë, bubullimë dhe qiell të vrenjtur)
Sammansättningar
 • applådåskaduartrokitje të stuhishme, duartrokitje gjëmuese
 • åsk|moln åsk|molnetre stuhie (bubullime); fig. kërcënim
 • åsk|ledare åsk|ledarenrrufepritë, rrufepritës
ägg [eg:] subst.
(ägg, ägget, ägg, äggen, ägg|ledaren, ägg|stocken)
könscell hos honor som efter befruktning kan utvecklas till en ny individ
vezë
(qelizë femërore, prej së cilës zhvillohet një organizëm i ri)
Sammansättningar
 • ägg|ledare ägg|ledarengyp vezor, vepërçues-i
 • ägg|stock ägg|stockenvezore (gjëndër gjinore e femrës në trajtë vezake, ku përfitohen vezët)