Mobi
+
led [le:d] adj.
(led, lett, leda)
trött, uttråkad
mërzitur (i,e)
(lodhur (i,e))
Exempel
 • jag är led på mitt jobbmë është mërzitur puna që kam
led [le:d] adj.
(led, lett, leda)
otäck, elak
keq (i), keqe (e)
(lig (i), ligë (e))
led [le:d] subst.
(led, leden, leder)
sträcka där man kan färdas
rrugë
(udhë, shteg, dalje)
Sammansättningar
 • huvudledrrugë kryesore
 • trafikledrrugë qarkullimi, rrugë trafiku
 • vildmarksledshteg i pashkelur
 • farledrrugë e lirë, korridor (ajror)
led [le:d] subst.
(led, leden, leder)
rörlig förbindelse mellan ben i kroppen
nyjë
(kyç, nyell)
Exempel
 • armen gick ur ledkrahu doli nga vendi (nyja)
Sammansättningar
 • knälednoçkë e gjurit
 • handledkyç i dorës
Extra
led [le:d] subst.
(led, ledet, led, leden)
rad av (personer)
radhë
(rresht, varg)
Exempel
 • stå på ett ledqëndroj në radhë, qëndroj në rresht
led [le:d] subst.
(led, ledet, led, leden)
del i ett förlopp
hallkë
(pjesë, fazë)
Exempel
 • besöket är ett led i det kulturella utbytet mellan ländernavizita është pjesë e këmbimeve kulturore mes shteteve
Sammansättningar
 • tankeledfazë e zhvillimit mendor
arm|båge [²Ar:mbå:ge] subst.
(arm|båge, armbågen, armbågar, armbågs|leden)
leden mellan överarmen och underarmen
bërryl
Uttryck
 • ha vassa armbågar ("vara framfusig")ka bërryla të fortë ("është (i,e) padrojtur")
Sammansättningar
 • armbågs|led armbågs|ledennyjë e bërrylit
 • armbågs|rumdhomë shumë e vogël (që ka një hapësirë aq sa mund të lëvizësh vetëm bërrylat)
Extra
far|led [²fA:r+le:d] subst.
(far|led, farleden, farleder)
segelled, vattenväg
rrugë detare
(linjë detare, itenerar)
hand|led [²hAn:dle:d] subst.
(hand|led, handleden, handleder)
led som förenar hand och arm
kyç i dorës
Extra
huvud|led [²hU:vudle:d] subst.
(huvud|led, huvudleden, huvudleder)
stor väg med förkörsrätt
rrugë kryesore
höft [höf:t] subst.
(höft, höften, höfter, höft|leden)
sidan av kroppen nedanför midjan
ijë
(këllk, çapok, kërdhokull)
Uttryck
 • på en höft ("ungefär")në tym, kuturu
Sammansättningar
 • höft|led höft|ledennyjë e kërdhokullës
Extra
knä [knä:] subst.
(knä, knäet, knän, knäna, knä|leden)
leden mellan lår och underben
gju-ri
Sammansättningar
 • knä|led knä|ledennyjë e gjurit
Extra
käke [²cÄ:ke] subst.
(käke, käken, käkar, käk|leden)
del av ansiktsskelettet där tänderna sitter
nofull
Sammansättningar
 • överkäkenofulla e sipërme
 • käk|led käk|ledennyjë e nofullës
Extra
leder [lE:der] verb
(leder, ledde, lett, led, leda)
föra (till ett mål)
<A leder b + RIKTNING; x leder (till) y>
shpie ("për energjinë elektrike etj. "përçoj, transmetoj"")
(çoj)
Exempel
 • leda en person över gatanshpie një person matanë rrugës, çoj një njeri matanë rrugës
 • vart leder den här vägen?ku të shpie kjo udhë? ku të çon kjo rrugë?
 • mötet ledde inte till något resultatmbledhja nuk solli (çoi) ndonjë rezultat
Uttryck
 • en ledande fråga ("en fråga som är avsedd att leda till ett visst svar")një pyetje sugjestive, një pyetje tendencioze
leder [lE:der] verb
(leder, ledde, lett, led, leda)
vara ledare el. chef för; sköta, styra
<A leder x>
prij
(udhëheq, drejtoj)
Exempel
 • leda ett sammanträdedrejtoj një mbledhje
leder [lE:der] verb
(leder, ledde, lett, led, leda, ledningen)
ligga främst
<A leder (x); A leder över B>
udhëheq
(kam epërsi)
Exempel
 • svenskarna ledde matchen med 2--1suedezët e udhëhiqnin ndeshjen 2 me 1
Avledningar
 • ledning ledningenudhëheqje, drejtim
led|tråd [²lE:dtrå:d] subst.
(led|tråd, ledtråden, ledtrådar)
vägledning (när man löser ett problem)
çelës
(e dhënë (për zgjidhjen e një problemi), gjurmë)
Exempel
 • polisen fick en viktig ledtrådpolicia gjeti një të dhënë të rëndësishme
lider [lI:der] verb
(lider, led, lidit, lid, lida)
ha smärtor, plågas
<A lider>
vuaj ("edhe në kuptim të përgjithshëm "duroj, përballoj, toleroj"")
(bëj të vuaj, mundoj)
Exempel
 • lidande människornjerëz të munduar (të vuajtur)
 • lida av allergivuaj nga alergjia
 • du ska inte behöva bli lidande på sakennuk ia vlen të vuash për këtë gjë
Uttryck
 • lida brist ("sakna")gjendem në varfëri ("më mungon"), vuaj mungesa
lider [lI:der] verb
(lider, led, lidit, lid, lida)
förflyta
rrjedh ("në disa shprehje")
(shkon, kalon)
Exempel
 • tiden liderkoha kalon
Uttryck
 • vad det lider ("så småningom")në fund, përfundimisht, shpejt a vonë
missleder [²mIs:le:der] verb
(missleder, missledde, misslett, missled, missleda)
vilseleda
<A missleder B>
çorientoj
(fus në rrugë të gabuar, mashtroj)
motortrafik|led [²mO:tor+trafi:kle:d] subst.
(motortrafik|led, motortrafikleden, motortrafikleder)
väg för snabb trafik (utan skilda körbanor)
rrugë kryesore
(linjë automobilistike kryesore, rrugë me qarkullim të dendur)
reumatism [revmatIs:m] subst.
(reumatism, reumatismen)
namn på flera sjukdomar med smärtor i leder och muskler
reumatizëm
Sammansättningar
 • ledgångsreumatismreumatizëm i kyçeve, artrit reumatizmal, cermë
ring|led [²rI@:le:d] subst.
(ring|led, ringleden, ringleder)
(motor)väg som går runt en stad(skärna)
unazë atomobilistike
(unazë e qytetit)
sid|led [²sI:dle:d] subst.
vandrings|led [²vAn:dri@sle:d] subst.
(vandrings|led, vandringsleden, vandringsleder)
stig i naturen (t ex i fjällen) för fotvandrare
shteg për këmbësorë
(këmbësore, udhë për këmbësorë)
vilse|leder [²vIl:sele:der] verb
(vilse|leder, vilseledde, vilselett, vilseled, vilseleda)
leda på fel väg, lura
<A vilse|leder B>
çoj në rrugë të gabuar
(mashtroj, gaboj, shtie në gabim)
Exempel
 • vilseledande reklamreklamë mashtruese
väg|leder [²vÄ:gle:der] verb
(väg|leder, vägledde, väglett, vägled, vägleda)
visa vägen
<A/x väg|leder B>
udhëheq ("në kuptim të përgjithshëm "ndihmoj, këshilloj"")
(drejtoj, tregoj rrugën, orientoj)
Exempel
 • besökaren vägleddes till huset av vitmålade skyltarvizitori u drejtua (u orientua) për në shtëpi nga pllakëzat e lyera me të bardhë