Mobi
+
arbetar|skydd [²Ar:be:tar$yd:] subst.
(arbetar|skydd, arbetarskyddet, arbetarskydds|lagen)
verksamhet för att förhindra och begränsa olycksfall och yrkessjukdomar i arbetet
mbrojtja në punë
(veprimtaria për të shmangur dhe zvogëluar aksidentet në punë si dhe sëmundjet profesionale)
Sammansättningar
 • arbetarskydds|lag arbetarskydds|lagenLigji i Mbrojtjes në Punë
arbetsmiljölagen [²Ar:be:tsmiljö:la:gen] namn
Arbetstidslagen [²Ar:be:tsti:dsla:gen] namn
(Arbetstidslagen)
lag som reglerar arbetstiden
Ligji për Orarin e Punës
fast|lagen [²fAs:tla:gen] subst.
(fast|lagen)
tiden före påsktiden mellan fastlagssöndagen och påsk
Användning: bestämd form
kreshmët e mëdha
(koha para pashkëve)
konsumentköp|lagen [²kånsumEn:tcö:pla:gen] subst.
(konsumentköp|lagen)
en lag som skyddar konsumentens rättigheter vid köp i en affär el. ett företag
Ligji për Sigurinë e Produktit të Konsumatorit
(ligji i mbrojtjes së të drejtave të konsumatorëve, të cilët blejnë diçka në një shitore apo ndërmarrje)
lag [la:g] subst.
(lag, lagen, lagar, lag|brottet)
allmän rättsregel (el. samling rättsregler) i ett land; förordning
ligj ("fig. "normë, rregull"")
Exempel
 • lagen om medbestämmandeligji mbi të drejtën në vendim-marrje
 • Sveriges rikes lagkodi suedez i ligjeve
Sammansättningar
 • naturlagligj i natyrës
 • lag|brott lag|brottetshkelje e ligjit, cenim i ligjit
 • lag|förslagprojekt-ligj
lag [la:g] subst.
(lag, laget, lag, lagen, lag|arbetet)
grupp av personer som samarbetar (i arbete, idrott etc)
ekip
(skuadër, grup, grup njerëzish që bashkëpunojnë (në punë, sport etj.))
Sammansättningar
 • arbetslaggrup pune
 • fotbollslagskuadër futbolli
 • lag|arbete lag|arbetetpunë në grup
lag [la:g] subst.
(lag, laget, lag, lagen)
ordning, tillstånd
rregull ("në shprehje")
Uttryck
 • i största laget ("lite väl stor")mjaft, tepër, mjaft i madh
 • i senaste laget ("lite väl sent")tepër vonë, shumë vonë
 • vid det här laget ("nu")tani, në këtë moment
 • i längsta laget ("lite väl lång")tepër (i,e) gjatë, shumë (i,e) gjatë
 • vara el. göra någon till lags ("bete sig så att någon blir nöjd")bëj diçka siç i vjen për shtat dikujt
lag [la:g] subst.
(lag, lagen)
spad, marinad
ujë i zier
(lëng, shurup, sherbet)
Sammansättningar
 • socker|lagshurup sheqeri
 • ättiks|laguthull
marknadsförings|lagen [²mAr:knadsfö:ri@sla:gen] namn
medbestämmande|lagen [²mE:dbestem:andela:gen] se MBL
natur [natU:r] subst.
(natur, naturen, natur|lagen, natur|skönt, natur|tillgången)
den biologiska och fysiska världen
natyrë, gjithësi ("veçanërisht realiteti që shohim")
(bota organike dhe inorganike)
Exempel
 • naturens lagarligjet e natyrës
 • orörd naturnatyrë e virgjër
 • gå ut i naturendal në natyrë
Sammansättningar
 • natur|lag natur|lagenligj i natyrës
 • natur|skön natur|sköntbukuri natyrore
 • natur|tillgång natur|tillgångenpasuri natyrore
Extra
orda|lag [²O:r+dala:g] subst.
(orda|lag, ordalagen)
uttryck, formuleringar
Användning: plural
shprehje
(formulim)
Exempel
 • i försiktiga ordalagme fjalë të matura
ram|lag [²rA:mla:g] subst.
(ram|lag, ramlagen, ramlagar)
lag som anger övergripande mål och riktlinjer för viss verksamhet utan att i detalj ange vägen till målen
ligj i përgjithshëm
(ligj që përcakton vetëm objektivat dhe drejtimet kryesore të disa aktiviteteve pa dhënë detaje mbi rrugët e arritjes së këtyre objektivave)
råd|slag [²rÅ:dsla:g] subst.
(råd|slag, rådslaget, rådslag, rådslagen)
överläggning
konsultim
(këshillim, diskutim)
semester|lagen [²semEs:ter+la:gen] namn
(semester|lagen)
en lag som innehåller bestämmelser om semestern
Ligji mbi pushimin vjetor
(ligj që përcakton dispozitat mbi të drejtën e marrjes së lejes vjetore)
sinne|lag [²sIn:ela:g] subst.
(sinne|lag, sinnelaget, sinnelag, sinnelagen)
temperament, kynne
temperament
(karakter, natyrë)
skydds|lag [²$Yd:sla:g] subst.
(skydds|lag, skyddslagen, skyddslagar)
lag vars uppgift är att tillvarata arbetstagarnas intressen gentemot arbetsgivarna
Ligji i Mbrojtjes në Punë
(ligj që mbron interesat e punëtorëve)
utlänning [²U:tlen:i@] subst.
(utlänning, utlänningen, utlänningar, utlänningslagen)
person från ett annat land (än ens eget)
huaj-i (i)
(person nga një shtet tjetër)
Sammansättningar
 • utlänningslag utlänningslagenligji për dorëzim (ekstradim)
vederlag [²vE:der+la:g] subst.
(vederlag, vederlaget, vederlag, vederlagen)
ersättning, betalning
kompensim
(shpërblim)
Sammansättningar
 • avgångsvederlagshpërblim i artë (largimi nga puna e një punonjësi kundrejt një shpërblimi shtesë apo bonusi të mirë)