Mobi
+
lag [la:g] subst.
(lag, lagen, lagar, lag|brottet)
allmän rättsregel (el. samling rättsregler) i ett land; förordning
ligj ("fig. "normë, rregull"")
Exempel
 • lagen om medbestämmandeligji mbi të drejtën në vendim-marrje
 • Sveriges rikes lagkodi suedez i ligjeve
Sammansättningar
 • naturlagligj i natyrës
 • lag|brott lag|brottetshkelje e ligjit, cenim i ligjit
 • lag|förslagprojekt-ligj
lag [la:g] subst.
(lag, laget, lag, lagen, lag|arbetet)
grupp av personer som samarbetar (i arbete, idrott etc)
ekip
(skuadër, grup, grup njerëzish që bashkëpunojnë (në punë, sport etj.))
Sammansättningar
 • arbetslaggrup pune
 • fotbollslagskuadër futbolli
 • lag|arbete lag|arbetetpunë në grup
lag [la:g] subst.
(lag, laget, lag, lagen)
ordning, tillstånd
rregull ("në shprehje")
Uttryck
 • i största laget ("lite väl stor")mjaft, tepër, mjaft i madh
 • i senaste laget ("lite väl sent")tepër vonë, shumë vonë
 • vid det här laget ("nu")tani, në këtë moment
 • i längsta laget ("lite väl lång")tepër (i,e) gjatë, shumë (i,e) gjatë
 • vara el. göra någon till lags ("bete sig så att någon blir nöjd")bëj diçka siç i vjen për shtat dikujt
lag [la:g] subst.
(lag, lagen)
spad, marinad
ujë i zier
(lëng, shurup, sherbet)
Sammansättningar
 • socker|lagshurup sheqeri
 • ättiks|laguthull
arbetar|skydd [²Ar:be:tar$yd:] subst.
(arbetar|skydd, arbetarskyddet, arbetarskydds|lagen)
verksamhet för att förhindra och begränsa olycksfall och yrkessjukdomar i arbetet
mbrojtja në punë
(veprimtaria për të shmangur dhe zvogëluar aksidentet në punë si dhe sëmundjet profesionale)
Sammansättningar
 • arbetarskydds|lag arbetarskydds|lagenLigji i Mbrojtjes në Punë
avgång [²A:vgå@:] subst.
(avgång, avgången, avgångar, avgångs|bidraget)
det att lämna ett arbete, avsked
dorëheqje
(largim, shkëputje (nga puna))
Exempel
 • regeringens avgångdorëheqje e qeverisë
Sammansättningar
 • avgångs|bidrag avgångs|bidragetndihmë në të holla për të papunët
 • avgångs|vederlagkompensim për të papunët
bjälke [²bjEl:ke] subst.
(bjälke, bjälken, bjälkar, bjälk|laget)
(sågad) trästock använd i byggnadskonstruktioner
tra-ri, binar-i
(trung peme i prerë për ndërtim)
Sammansättningar
 • bjälk|lag bjälk|lagettrarët midis dy kateve
blöter [blÖ:ter] verb
(blöter, blötte, blött, blöt, blöta)
göra våt
<A blöter x>
lag
(njom)
Exempel
 • trasan blöts i varmt vattenlecka u njom në ujë të ngrohtë
borta [²bÅr+t:a] adv.
(borta, borta|matchen)
på annat ställe, inte hemma
larg ("fig. "pandërgjegjsh/ëm (i), -me (e), konfuz, -e"")
Exempel
 • borta bra men hemma bästngado që të shkosh nuk ka më mirë se në shtëpinë tënde; ku ka si shtëpia jote!
 • hon var alldeles bortaajo e kishte humbur fare, ajo nuk e kishte fare mendjen
Sammansättningar
 • borta|match borta|matchenndeshje në fushë të huaj
 • borta|lagskuadër mike
 • borta|planfushë e huaj
brott [bråt:] subst.
(brott, brottet, brott, brotten)
det att bryta mot lagen, olaglig handling
krim
(vepër penale, veprim i kundraligjshëm)
Exempel
 • begå ett brottkryej një vepër penale, bëj një krim
 • brott mot reglernashkelje e dispozitave
Sammansättningar
 • lagbrottshkelje (thyerje) e ligjit
 • löftesbrottshkelje e fjalës së dhënë, besëthyerje
 • brott|målvepër penale
by [by:] subst.
(by, byn, byar, bya|laget)
en liten grupp med hus, samhälle
fshat
Sammansättningar
 • hembyfshat i lindjes
 • bya|lag bya|lagetbashkësi fshatrash
Extra
dam [da:m] subst.
(dam, damen, damer, dam|konfektionen, dam|laget)
kvinna
zonjë, damë ("edhe si fjalë mirësjelljeje")
(grua)
Exempel
 • en äldre damnjë zonjë e moshuar
 • är detta damens handväska?a është kjo çanta juaj, zonjë?
Sammansättningar
 • societetsdamzonjë, grua nga një shtresë e lartë
 • dam|konfektion dam|konfektionenkonfeksione femrash, rroba për femra
 • dam|lag dam|lagetskuadër e femrave
 • bordsdamgrua pjesëmarrëse në tavolinë, partnere në ngrënie
 • dam|fotbollfutboll për femra
 • damigfisnik, - e, bujar, -e, femëror, -e
Extra
dippar [²dIp:ar] verb
(dippar, dippade, dippat, dippa)
doppa (i kall sås)
<A dippar>
lag
(njom, (në salcë të ftohtë))
Exempel
 • dippa chipsnjom patatinat në salcë
fot|boll [²fO:tbål:] subst.
(fot|boll, fotbollen, fotbollar, fotbolls|laget, fotbolls|planen)
bollspel med två lag om elva spelare
futboll
(ndeshje futbolli me dy skuadra me nga njëmbëdhjetë lojtarë secila)
Sammansättningar
 • fotbolls|lag fotbolls|lagetskuadër (ekip) futbolli
 • fotbolls|plan fotbolls|planenfushë futbolli
Extra
grund|lag [²grUn:dla:g] subst.
(grund|lag, grundlagen, grundlagar, grundlags|skyddet, grundlags|ändringen)
bestämmelser om statens styrelse; konstitution
kushtetutë
(ligji themelor i një shteti; ligj, dekret, dispozitë ligjore)
Sammansättningar
 • grundlags|skydd grundlags|skyddetmbrojtja e kushtetutës
 • grundlags|ändring grundlags|ändringenndryshimi i kushtetutës
hand|lag [²hAn:dla:g] subst.
(hand|lag, handlaget)
sätt att handskas med något
shkathtësi, zotësi
(aftësi, metodë, mënyrë e të vepruari)
Exempel
 • ett gott handlag med barnaftësi për të komunikuar me fëmijët (për t'u marrë me fëmijët)
 • ett gott handlag med nål och trådshkathtësi për të punuar me gjilpërë dhe pe
jante|lag [²jAn:tela:g] subst.
(jante|lag, jantelagen)
det sociala trycket i ett samhälle att ingen skall utmärka sig
barazitizëm
(nivelizim, prirje e një shoqërie për të dekurajuar individët të dallohen mbi të tjerët)
jumbo [jUm:bo] subst.
(jumbo, jumbon, jumbo|laget)
den som kommer sist el. ligger sist (i en tävling etc)
(person ose skuadër në fund të klasifikimit të një gare)
Sammansättningar
 • jumbo|lag jumbo|lagetskuadra më e dobët, skuadra në fund të klasifikimit
junior [juniÅ:r] subst.
(junior, junioren, juniorer, junior|laget)
yngre medlem i en (idrotts)förening
junior, ri (i)
(anëtar i ri në një shoqatë (sportive))
Motsatser: senior
Sammansättningar
 • junior|lag junior|lagetskuadra e të rinjve
konkurrens [kå@kurA@:s (el. -En:s)] subst.
(konkurrens, konkurrensen, konkurrens|kraftigt)
(inbördes) tävlan mellan (jämbördiga parter)
konkurrencë, garë ("veçanërisht në fushën ekonomike")
Sammansättningar
 • konkurrens|kraftig konkurrens|kraftigtkonkurruesh/ëm (i), -me (e)
 • konkurrens|lagligji i konkurrencës
lagfart [²lA:gfa:r+t] subst.
(lagfart, lagfarten, lagfarter)
inregistrering (vid tingsrätten) att någon blivit ägare till fast egendom, t ex en tomt
(regjistrim në kadastër i pronës së patundshme)
lag|fäster [²lA:gfes:ter] verb
(lag|fäster, lagfäste, lagfäst, lagfästa)
fastställa i lag
<A lag|fäster x>
legalizoj
(bëj ligjor, ligjëroj, i jap fuqi ligjore diçkaje)
lag|lott [²lA:glåt:] subst.
(lag|lott, laglotten)
den del av ett arv som barn (eller om de avlidit, barnbarn) och adoptivbarn alltid har rätt att få efter sina föräldrar
trashëgimi pasurie
(pjesë e pasurisë që i kalon fëmijës (ose kur ky ka vdekur, nipit a mbesës) dhe fëmijës së birësuar/ bijësuar pas vdekjes së prindërve)
lag|man [²lA:gman:] subst.
(lag|man, lagmannen, lagmän, lagmännen)
chefsdomare vid tingsrätt
kryegjyqtar
(kryetar i gjykatës së shkallës së parë)
lag|stadgad [²lA:gstad:gad] adj.
(lag|stadgad, lagstadgat, lagstadgade)
bestämd i lag
ligjor, -e
(legjitim, -e, njohur (i,e) me ligj, parashikuar (i,e) nga ligji, zyrtar, -e)
Exempel
 • lagstadgad semesterpushim vjetor i rregulluar me ligj
lag|stiftar [²lA:gstif:tar] verb
(lag|stiftar, lagstiftade, lagstiftat, lagstifta)
bestämma i lag
<A lag|stiftar om x>
nxjerr ligje
lag|stiftning [²lA:gstif:tni@] subst.
(lag|stiftning, lagstiftningen)
det att göra lagar; lagar inom ett visst område
legjislacion
(nxjerrje e ligjeve, ligj)
lag|stridig [²lA:gstri:dig] adj.
(lag|stridig, lagstridigt, lagstridiga)
som strider mot lagen
paligjsh/ëm (i), -me (e)
(kundërligjsh/ëm (i), -me (e), ilegal, -e)
lakar ur [²la:karU:r] verb
(lakar ur, lakade, lakat, laka)
urvattna, lägga i blöt
Användning: även fast sms
lag
(njom, qull)
lands|lag [²lAn:(d)sla:g] subst.
(lands|lag, landslaget, landslag, landslagen)
idrottslag som representerar ett land
skuadër kombëtare
(skuadër përfaqësuese (e një vendi))
natur [natU:r] subst.
(natur, naturen, natur|lagen, natur|skönt, natur|tillgången)
den biologiska och fysiska världen
natyrë, gjithësi ("veçanërisht realiteti që shohim")
(bota organike dhe inorganike)
Exempel
 • naturens lagarligjet e natyrës
 • orörd naturnatyrë e virgjër
 • gå ut i naturendal në natyrë
Sammansättningar
 • natur|lag natur|lagenligj i natyrës
 • natur|skön natur|sköntbukuri natyrore
 • natur|tillgång natur|tillgångenpasuri natyrore
Extra
nedslag [²nE:dsla:g] subst.
(nedslag, nedslaget, nedslag, nedslagen)
det att slå ned (på något)
goditje ("veçanërisht për prekjen e tasteve në një makinë shkrimi")
Exempel
 • 120 nedslag i minutennjëqind e njëzet goditje në minutë
Sammansättningar
 • blixtnedslaggoditje e rrufesë, goditje rrufeje
orda|lag [²O:r+dala:g] subst.
(orda|lag, ordalagen)
uttryck, formuleringar
Användning: plural
shprehje
(formulim)
Exempel
 • i försiktiga ordalagme fjalë të matura
paragraf [paragrA:f] subst.
(paragraf, paragrafen, paragrafer)
del av en lag eller ett protokoll
paragraf
(pjesë e një ligji a një teksti të shkruar)
Exempel
 • paragraf 20 i den nya stadganparagrafi 20 i statutit të ri
Sammansättningar
 • lagparagrafparagraf i ligjit
pojke [²pÅj:ke el. påj:k] subst.
(pojke, pojken, pojkar, pojk|laget, pojk|boken)
barn av manligt kön
Variantform: pojk
djalë
(çun, djalosh)
Exempel
 • pojkar och flickordjem e vajza
Sammansättningar
 • skolpojkenxënës shkolle
 • springpojkeçirak, shkarth, djalë që pajtohet si shërbëtor në një familje të pasur
 • pojk|lag pojk|lagetskuadër e djemve
 • pojk|bok pojk|bokenlibër për djem
Extra
ram|lag [²rA:mla:g] subst.
(ram|lag, ramlagen, ramlagar)
lag som anger övergripande mål och riktlinjer för viss verksamhet utan att i detalj ange vägen till målen
ligj i përgjithshëm
(ligj që përcakton vetëm objektivat dhe drejtimet kryesore të disa aktiviteteve pa dhënë detaje mbi rrugët e arritjes së këtyre objektivave)
sinne|lag [²sIn:ela:g] subst.
(sinne|lag, sinnelaget, sinnelag, sinnelagen)
temperament, kynne
temperament
(karakter, natyrë)
skydds|lag [²$Yd:sla:g] subst.
(skydds|lag, skyddslagen, skyddslagar)
lag vars uppgift är att tillvarata arbetstagarnas intressen gentemot arbetsgivarna
Ligji i Mbrojtjes në Punë
(ligj që mbron interesat e punëtorëve)
slut|spel [²slU:tspe:l] subst.
(slut|spel, slutspelet, slutspel, slutspelen)
finalomgång i tävling
finale
(ndeshje përfundimtare)
Sammansättningar
 • slutspels|lagskuadër e ndeshjes finale
vardags|lag [²vA:r+da(:g)sla:g] subst.
vederlag [²vE:der+la:g] subst.
(vederlag, vederlaget, vederlag, vederlagen)
ersättning, betalning
kompensim
(shpërblim)
Sammansättningar
 • avgångsvederlagshpërblim i artë (largimi nga puna e një punonjësi kundrejt një shpërblimi shtesë apo bonusi të mirë)
väg|lag [²vÄ:gla:g] subst.
(väg|lag, väglaget)
underlag på väg
gjendje e rrugëve
väter [vÄ:ter] verb
(väter, vätte, vätt, vät, väta)
göra våt, blöta
<A väter x; A väter ner sig>
lag
(njom)
Exempel
 • väta ner siglagem, njomem