Mobi
+
and|lös [²An:dlö:s] adj.
(and|lös, andlöst, andlösa)
som inte drar andan; som får ngn att tappa andan
befasues, -e
(që të lë pa frymë, që shtangem nga habia; qetë (i,e))
Exempel
 • andlöst väntade hon på kyssenajo e priti puthjen me qetësi
 • andlös spänninggjendje drithëruese (tronditëse)
aningslös [²A:ni@slö:s] adj.
(aningslös, aningslöst, aningslösa)
omisstänksam, omedveten
mosdyshues, -e
(naiv, -e, drejtë (i,e))
anspråkslös [²An:språ:kslö:s] adj.
(anspråkslös, anspråkslöst, anspråkslösa, anspråkslösheten)
som inte har stora krav; blygsam, enkel
modest, -e
(thjeshtë (i,e))
Exempel
 • en anspråkslös personnjë njeri modest, një njeri i thjeshtë
 • en anspråkslös måltidnjë ushqim i thjeshtë
 • ett anspråkslöst förslagnjë propozim modest
Avledningar
 • anspråkslöshet anspråkslöshetenmodesti-a, thjeshtësi-a, maturi-a
ansvarslös [²An:sva:r+slö:s] adj.
(ansvarslös, ansvarslöst, ansvarslösa)
utan ansvarskänsla, oansvarig
papërgjegjsh/ëm (i), -me (e)
arbetslös [²Ar:be:tslö:s] adj.
(arbetslös, arbetslöst, arbetslösa, arbetslösheten)
som saknar arbete
papunë (i,e)
Exempel
 • bli arbetslösmbetem pa punë
 • gå arbetslösmbetem pa punë
Avledningar
 • arbetslöshet arbetslöshetenpapunësi
arvlös [²Ar:vlö:s] adj.
(arvlös, arvlöst, arvlösa)
som inte ärver något, utan arv
jotrashëgues, -e
(që nuk trashëgon asgjë)
Exempel
 • göra någon arvlöslë dikë pa trashëgimi
exempellös [²eksEm:pelö:s] adj.
(exempellös, exempellöst, exempellösa)
som saknar motstycke
pashembullt (i,e)
(padëgjuar (i,e), paparë (i,e) ndonjëherë)
fredlös [²frE:dlö:s] adj.
(fredlös, fredlöst, fredlösa)
ställd utanför lagens skydd
jashtëligjor, -e
(jashtëligjsh/ëm (i),-me (e), jashtë ligjit)
fruktlös [²frUk:tlö:s] adj.
(fruktlös, fruktlöst, fruktlösa)
resultatlös
pafrytsh/ëm (i), -me (e)
(shterpë, padobish/ëm (i), -me (e), jofrytdhënës, -e)
Exempel
 • fruktlösa försökpërpjekje të kota (pa rezultat)
färglös [²fÄr:jlö:s] adj.
(färglös, färglöst, färglösa)
intetsägande, ointressant
pangjyrë (i,e)
(shpëlarë (i,e), jo interesant, -e)
förutsättnings|lös [²fÖ:ru:tset:ni@slö:s] adj.
(förutsättnings|lös, förutsättningslöst, förutsättningslösa)
objektiv, opartisk
paansh/ëm (i), -me (e)
(objektiv, -e)
föräldralös [²förEl:dralö:s] adj.
(föräldralös, föräldralöst, föräldralösa)
som inte har några föräldrar
jetim
(që nuk ka prindër)
grund|lös [²grUn:dlö:s] adj.
(grund|lös, grundlöst, grundlösa)
ogrundad, obevisad
pathemeltë (i,e)
(pa bazë)
Exempel
 • grundlösa beskyllningarakuza të pathemelta
gräns|lös [²grEn:slö:s] adj.
(gräns|lös, gränslöst, gränslösa)
obegränsad, oändlig
pakufish/ëm (i), -me (e)
(pafund (i,e), paanë (i,e))
Exempel
 • hans lojalitet mot sin mor var gränslösbesnikëria e tij ndaj së ëmës ishte e pakufishme
harmlös [²hAr:mlö:s] adj.
(harmlös, harmlöst, harmlösa)
oförarglig
padjallëzuar (i,e)
(urtë (i,e), pastër (i,e), naiv, -e, padëmsh/ëm (i), -me (e), parreziksh/ëm (i), -me (e), joarmiqësor, -e)
Exempel
 • en harmlös personnjë njeri i padjallëzuar
hem|lös [²hEm:lö:s] adj.
(hem|lös, hemlöst, hemlösa)
som saknar ett hem
pastrehë (i,e)
(pashtëpi (i,e))
hjälplös [²jEl:plö:s] adj.
(hjälplös, hjälplöst, hjälplösa)
som är utan hjälp; utlämnad
pa mbrojtje
(pa përkrahje, braktisur (i,e))
Exempel
 • ett hjälplöst offer för utvecklingennjë viktimë e braktisur e zhvillimit
hjärt|lös [²jÄr+t:lö:s] adj.
(hjärt|lös, hjärtlöst, hjärtlösa)
utan känsla, kall, grym
pazemër (i,e)
(pamëshirsh/ëm (i), -me (e), mizor, -e, zemërgur, -e, ftohtë (i,e))
hopp|lös [²hÅp:lö:s] adj.
(hopp|lös, hopplöst, hopplösa)
som är utan hopp, tröstlös, ohjälplig
pashpresë (i,e)
(pandihmë (i,e), dëshpëruar (i,e))
Exempel
 • en hopplös situationnjë situatë e pashpresë
hut|lös [²hU:tlö:s] adj.
(hut|lös, hutlöst, hutlösa)
oförskämd
pacipë (i,e)
(paturp (i,e), paturpsh/ëm (i), -me (e), pafytyrë (i,e), skandaloz, -e)
Exempel
 • hutlösa priserçmime skandaloze
ljud|lös [²jU:dlö:s] adj.
(ljud|lös, ljudlöst, ljudlösa)
som inte hörs, tyst
pazë (i,e)
(pazësh/ëm (i), -me (e), heshtur (i,e), që nuk dëgjohet)
lönlös [²lÖ:nlö:s] adj.
(lönlös, lönlöst, lönlösa)
meningslös
kotë (i,e)
(pavlerë (i,e), padobish/ëm (i), -me (e), pa dobi)
lös [lö:s] adj.
(lös, löst, lösa)
som inte sitter (stadigt) fast
liruar (i,e)
(jo (i,e) fiksuar, lirë (i,e), pashtrënguar (i,e))
Motsatser: fast, bunden
Exempel
 • knappen är löskopsa (pulla) është liruar
 • slita sig lös(i) shpëtoj nga (duart)
Uttryck
 • lös egendom ("inventarier etc")pasuri e luajtshme
 • i lös vikt ("inte i färdig förpackning")hapur (i,e),("(mall) papaketuar (i,e)")
 • elden är lös ("det brinner")shpërthen zjarri
 • lösa ("ogrundade") antagandensupozime të pathemelta, supozime pa bazë
lös [lö:s] adj.
(lös, löst, lösa)
mjuk, porös
shkrifët (i,e)
(butë (i,e), poroz, -e)
Motsatser: hård, kompakt
Exempel
 • lös sandrërë poroze (e shkrifët)
Uttryck
 • vara lös i magen ("ha tunnflytande avföring")kam diarre, kam heqje të shpeshta barku
löser [lÖ:ser] verb
(löser, löste, löst, lös, lösa)
ge fri
<A löser B>
liroj
(jap liri)
Exempel
 • lösa någon ur fångenskapliroj dikë nga robëria
löser [lÖ:ser] verb
(löser, löste, löst, lös, lösa)
få mot betalning
<A löser ut x>
paguaj
Exempel
 • lösa biljettpaguaj për biletën
 • lösa ut en väskapaguaj për një çantë
löser [lÖ:ser] verb
(löser, löste, löst, lös, lösa)
blanda upp
<A löser upp x>
tret
(shkrij)
Exempel
 • tabletten löses i vattentableta shkrihet (tretet) në ujë
löser [lÖ:ser] verb
(löser, löste, löst, lös, lösa)
klara, komma tillrätta med
<A löser x>
zgjidh
Exempel
 • lösa ett problemzgjidh një problem
makt|lös [²mAk:tlö:s] adj. jämför makt 1
(makt|lös, maktlöst, maktlösa)
som inte har makt, hjälplös
pafuqish/ëm (i), -me (e)
(dobët (i,e), paaftë (i,e), që nuk ka fuqi)
Exempel
 • stå maktlös inför någotqëndroj i pafuqishëm para diçkaje
meningslös [²mE:ni@slö:s] adj.
(meningslös, meningslöst, meningslösa)
som inte tjänar något syfte, lönlös
pakuptimtë (i,e)
(pa kuptim)
Exempel
 • en meningslös diskussionnjë diskutim pa kuptim
menlös [²mE:nlö:s] adj.
(menlös, menlöst, menlösa)
oförarglig, poänglös
parreziksh/ëm (i), -me (e)
(padëmsh/ëm (i), -me (e), baballëk, bajat, -e)
mållös [²mÅ:lö:s] adj.
(mållös, mållöst, mållösa)
utan mål
pa gola
(pa shënuar gol; paqëllimtë (i,e), kotë (i,e))
Exempel
 • en mållös matchnjë ndeshje pa gola
mållös [²mÅ:lö:s] adj.
(mållös, mållöst, mållösa)
stum
shtangur (i,e)
(gojëhapur (nga habia))
Exempel
 • man blir mållös inför en sådan fräckhetpara kësaj paturpësie të kyçet goja
plan|lös [²plA:nlö:s] adj.
(plan|lös, planlöst, planlösa)
på måfå, utan plan
pa plan
rastlös [²rAs:tlö:s] adj.
(rastlös, rastlöst, rastlösa, rastlösheten)
okoncentrerad på ett nervöst sätt
shqetësuar (i,e)
(turbulluar (i,e), trazuar (i,e), paqetë (i,e), nervoz, -e, lëvizsh/ëm (i), -me (e), ethsh/ëm (i), -me (e))
Exempel
 • en rastlös aktivitetnjë aktivitet i ethshëm
 • en rastlös människanjë njeri i lëvizshem, një njeri i shqetësuar
Avledningar
 • rastlöshet rastlöshetenshqetësim, nervozizëm, trazirë, pagjumësi
reservationslös [²resärva$O:nslös:t] adj.
(reservationslös, reservationslöst, reservationslösa)
som görs utan förbehåll
pa rezervë
(pa kusht)
rotlös [²rO:tlö:s] adj.
(rotlös, rotlöst, rotlösa)
som saknar en fast punkt i livet, vilsen
hushkulur
(rrënjëshkulur, shkularak, -e)
Exempel
 • många stadsbor känner sig rotlösashumë banorë të qytetit ndihen si në tym
rättslös [²rEt:slö:s] adj.
(rättslös, rättslöst, rättslösa, rättslösheten)
som saknar lagens skydd
joligjor, -e
(jolegal, -e, pa të drejta ligjore)
Avledningar
 • rättslöshet rättslöshetenpadrejtësi, joligjshmëri
sanslös [²sAn:slö:s] adj.
(sanslös, sanslöst, sanslösa)
medvetslös
zalisur (i,e)
(alivanosur (i,e), pa ndjenja)
Exempel
 • han föll sanslös till markenai ra pa ndjenja në tokë
sanslös [²sAn:slö:s] adj.
(sanslös, sanslöst, sanslösa)
obehärskad, ohämmad
tërbuar (i,e)
(papërmbajtur (i,e), pafre (i,e))
Uttryck
 • sanslöst (rolig) ("mycket (rolig)")tepër (argëtues), shumë (argëtues)
själlös [²$Ä:lö:s] adj.
(själlös, själlöst, själlösa)
andefattig, tom
pashpirt (i,e)
(pajetë (i,e), zbrazët (i,e), bosh, -e)
skadeslös [²skA:deslö:s] adj.
skam|lös [²skAm:lö:s] adj. jämför skam 2
(skam|lös, skamlöst, skamlösa)
utan blygsel, fräck
paturpsh/ëm (i), -me (e)
(arrogant, -e, skandaloz, -e, pafytyrë (i,e), pacipë (i,e))
Exempel
 • kraven är skamlösakërkesa është e paturpshme
skoningslös [²skO:ni@slö:s] adj.
(skoningslös, skoningslöst, skoningslösa)
grym, hänsynslös
pamëshirsh/ëm (i), -me (e)
(panjerëzish/ëm (i), -me (e), mizor, -e)
spårlös [²spÅ:r+lö:s] adj.
(spårlös, spårlöst, spårlösa)
utan några spår
pa gjurmë
Exempel
 • hon är spårlöst försvunnenajo u zhduk pa lënë gjurmë
stats|lös [²stAt:slö:s] adj.
(stats|lös, statslöst, statslösa)
som inte är medborgare i något land
pa shtetësi
(që nuk është shtetas i ndonjë vendi)
svarslös [²svA:r+slö:s] adj.
(svarslös, svarslöst, svarslösa)
som inte kan ge svar
gojëzënë
(çoroditur (i,e), hutuar (i,e))
sömnlös [²sÖm:nlö:s] adj.
(sömnlös, sömnlöst, sömnlösa, sömnlösheten)
som inte kan sova
pagjumë (i,e)
(që nuk i flihet)
Avledningar
 • sömnlöshet sömnlöshetenpagjumësi
takt|lös [²tAk:tlö:s] adj.
(takt|lös, taktlöst, taktlösa)
som saknar finkänslighet
pa takt
(pasjellsh/ëm (i), -me (e), që i mungon takti)
tandlös [²tAn:dlö:s] adj.
(tandlös, tandlöst, tandlösa)
utan tänder
pa dhëmbë ("fig. "pafuqish/ëm (i), -me (e), butë (i,e)"")
Exempel
 • tandlös kritikkritikë e butë
tanklös [²tA@:klö:s] adj.
(tanklös, tanklöst, tanklösa, tanklösheten)
som inte tänker sig för, obetänksam
pamenduar (i,e)
(papeshuar (i,e), shkujdesur (i,e), pa mend)
Exempel
 • ett tanklöst yttrandenjë deklaratë e pamenduar
Avledningar
 • tanklöshet tanklöshetenpakujdesi-a, moskokëçarj/e-a
tröstlös [²trÖs:tlö:s] adj.
(tröstlös, tröstlöst, tröstlösa)
utan hopp, hopplös
pashpresë (i,e)
(dëshpëruar (i,e))
Exempel
 • en tröstlös kampnjë fushatë e pashpresë
tyngdlös [²tY@:dlö:s] adj.
(tyngdlös, tyngdlöst, tyngdlösa)
inte påverkad av tyngdkraften
papeshë (i,e)
(pa peshë, pa gravitet,)
upplöser [²Up:lö:ser] verb
(upplöser, upplöste, upplöst, upplös, upplösa)
få att upphöra
<A upplöser x>
shpërndaj
(shpërbëj, përshkëndit)
Exempel
 • orkestern har upplöstsorkestra është shpërndarë
värdelös [²vÄ:r+delö:s] adj.
(värdelös, värdelöst, värdelösa)
som saknar värde
pavlefsh/ëm (i), -me (e)
(pavlerë (i,e), padobish/ëm (i), -me (e))
Exempel
 • pengarna blev värdelösa över en nattparatë u zhvlerësuan brenda natës
värnlös [²vÄ:r+nlö:s] adj.
(värnlös, värnlöst, värnlösa)
som är utan försvar, försvarslös
pambrojtur (i,e)
(pambrojtje (i,e), që nuk është (i,e) mbrojtur)
Exempel
 • ett litet värnlöst barnnjë fëmijë i vogël e i pambrojtur
ändlös [²En:dlö:s] adj.
(ändlös, ändlöst, ändlösa)
som inte tycks ha något slut, oändlig
pafund (i,e)
(pambarim (i,e), pakufish/ëm (i),-me (e), duket se s'ka fund)
Exempel
 • ett ändlöst föredragnjë ligjëratë e pafund (që s'ka të sosur)